Calderon's English-Spanish-Tagalog Dictionary Free dictionaries at TranslationDirectory.com. translation job
Home Free Glossaries Free Dictionaries Post Your Translation Job! Free Articles Jobs for Translators

Calderon's English-Spanish-Tagalog Dictionary
(Starting with "A" part 2)By Jeroen Hellingman,
Netherlands

jeroen[at]bohol.ph
http://www.bohol.ph/calderon.php
Become a member of TranslationDirectory.com at just $12 per month (paid per year)
Advertisements:Use the search bar to look for terms in all glossaries, dictionaries, articles and other resources simultaneouslyA1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P1 | P2 | Q | R | S1 | S2 | S3 | T | U | V | W | X | Y | ZEnglish, Grammar [Pronunciation]

Spanish

Tagalog

Anthropoid, n. [ánzropoid]

Lo que asemeja en forma al ser humano

Mukhang tao, hawig sa tao; Aranggutang ó malaking unggoy.

Anthropology, n. [anzropólodchi]

Antropología

Ang karunungan tungkol sa pagkakabalangkas ng katawan ng tao.

Anthropophagi, n. [anzropófedchay]

Antropófagos

Mga taong nagsisikain ng laman ng tao.

Antic, adj. [ántic]

Extraño, raro, grotesco

Katwâ, kaibá, magaspang, pangit; púsong.

Antichrist, n. [ántikraist]

Anticristo

Antíkristo, laban kay kristo.

Antichristian, n. [antikrístian]

Anticristiano

Ang laban sa nagsisipanalíg kay kristo.

Anticipate, v. [antísipet]

Anticipar

Umagap; ipagpauna; umuna.

Anticipation, n. [antisipécien]

Anticipacion

Agap, páuna.

Antidote, n. [ántidot]

Antídoto

Lunas, gamot na laban sa lason.

Antipathetic, adj. [antipazétic]

Antipático

Mabigat ang dugô.

Antipathy, n. [antípazi]

Antipatía

Bigat ng loob, bigat ng dugô.

Antipodes, n. [antípodis]

Antípodas

Ang nagsisitahan sa tapat na ligid nitong tinatahanan nating sangdaígdig.

Antiquarian, adj. [anticuérian]

Anticuario

Ang ukol sa unang panahon.

Antiquated, adj. [antícueted]

Anticuado, obsoleto

Lipas, lumá, dati.

Antique, adj. [antíc]

Antigüo

Dati, lumà, matandâ, malaon.

Antiquity, n. [antícuiti]

Antigüedad

Katandaan, kalaunan.

Antiseptic, adj. [antiséptic]

Antiséptico, antipútrido

Bagay na dî napapanis, bagay na dî nasisirà.

Antiseptic, n. [antiséptic]

Antiséptico

Gamot na panglaban sa kabulukan.

Antithesis, n. [antízesis]

Antítesis, oposicion, contraste

Pagkakalaban.

Antler, n. [ántler]

Cercetas, los mogotes del ciervo

Sungay ng usá.

Antre, n. [ánter]

Antro, caverna

Yungib, lunggâ.

Anvil, n. [ánvil]

Yunque

Palihán, kasangkapang ginagamit ng mámamanday.

Anxiety, n. [anzaíeti]

Ansia, afan, desasociego, inquietud

Pita, laki ng hangad, kabalisahan.

Anxious, adj. [ánzios]

Ansioso, impaciente

Nagpipita, malaking hangad, balisá.

Any, adj. [éni]

Cualquier, cualquiera, algun, alguno, alguna

Alin man, anoman, kahi't alin, kahi't sino.

Anybody, n. [eníbodi]

Quienquiera

Sinoman.

Apace, adv. [apés]

Apriesa, con presteza

Pagdaka, karakaraka, may katulinan.

Apart, adv. [apárt]

Aparte, á un lado

Bukod, hiwalay.

Apartment, n. [apártment]

Cuarto

Silid.

Apathetic, adj. [apazétic]

Apático, indolente, indiferente

Hindi maramdamin, walang damdam, pabayâ.

Apathy, n. [ápazi]

Apatía, insensibilidad á toda pasion

Kawalán ng damdam, kapabayaan.

Ape, n. [ep]

Mono

Unggoy, matsíng.

Ape, v. [ep]

Hacer mueca, imitar

Gumaya, manggagad.

Aperture, n. [apértiur]

Abertura

Butas, siwang, pwang.

Apex, n. [épecs]

Ápice, cima

Dulo, taluktok.

Aphorism, n. [áforizm]

Aforismo, sentencia breve

Pananalitang maiklî na may taglay na aral.

Apiary, n. [épieri]

Colmena

Kabahayan ng mga pukyutan, dakong álagaan sa mga pukyutan.

Apiece, adv. [epís]

Por barba, por cabeza, por pieza

Balang isa, bawa't isa ang isa.

Apish, adj. [epísh]

Gestero, bufón

Mapagpusong.

Apocalypse, n. [apócalips]

Apocalipsis, revelacion

Apokalipsis, pahayag.

Apocrypha, n. [apócrifa]

Libros apócrifos

Mga aklat na pinagtatalunan kung nauukol sa mga banal na kasulatan.

Apologetical, adj. [apolodchétical]

Apologético

Nauukol sa pagsasanggalang ó kaya'y sa pagdadahilan.

Apologist, n. [apólodchist]

Apologista

Tagapagsanggalang ó tagapagbigay dahilan.

Apologize, v. [apólodchais]

Apologizar, defender, excusar

Magsanggalang, magtanggol, mag-adya.

Apology, n. [apólodchi]

Apología, defensa, excusa

Pagsasanggalang, pagtatanggol, pag-aadya, pagbibigay dahilan.

Apoplexy, n. [ápoplecsi]

Apoplejía

Himatay, isang sakít na nakawawalâ ng diwà.

Apostasy, n. [apóstasi]

Apostasía

Pagtalikod sa dating pananampalataya.

Apostate, n. [apóstæt]

Apóstata

Ang tumatalikod sa dating pananampalataya.

Apostatize, v. [apóstataiz]

Apostatar

Tumalikod sa dating pananampalataya.

Apostle, n. [apósl]

Apostol

Apostol, apóstoles. Bawa't isa sa labing dalawang hirang na alagad ni Hesu-Kristo.

Apostleship, n. [apóslship]

Apostolado

Pagkaapostol.

Apostolic, adj. [apostólic]

Apostólico

Nauukol sa apostol.

Apostrophe, n. [apóstrofi]

Apóstrofe

Apóstrope, kudlit sa itaas na inihahalili sa inalis na titik sa isang salitâ.

Apostrophize, v. [apóstrofaiz]

Apostrofar

Maglagay ng apóstrope ó ng kudlít.

Apothecary, n. [apózecari]

Boticario

Butikaryo, ang naghahandâ at nagbibili ng gamot.

Apothecary's shop, n. [apózecaris siop]

Botica

Butika, tindahan ng gamot.

Apotheosis, n. [apozíesis]

Apoteosis, deificacion

Pag aring Dyos sa kaninoman.

Appall, v. [apól]

Espantar, aterrar

Sumindák; magpangilabot.

Appalling, n. [apóling]

Espanto, aterramiento

Sindak, pangingilabot.

Apparatus, n. [aparétus]

Aparato, aparejo

Kasangkapan.

Apparel, n. [apárel]

Vestido

Damit, suot, kasuutan.

Apparel, v. [apárel]

Vestir

Magbihis, magdamit.

Apparent, adj. [apárent]

Claro, aparente

Maliwanag, malinaw; naaaninag.

Apparently, adv. [apárentli]

Claramente

May kalinawan, may kalìwanagan.

Apparition, n. [aparícien]

Aparicion, vision, fantasma

Paglitaw, pagsipot; malikmata, pángitain; multó.

Appeal, n. [apíl]

Apelacion

Tutol, luhog.

Appeal, v. [apíl]

Apelar, recurir á un tribunal superior

Tumutol, magsakdal ó lumuhog sa lalong mataas na húkuman.

Appear, v. [apír]

Aparecer ó aparecerse

Lumitaw, sumipot, humarap; sumikat, sumilang.

Appearance, n. [apírans]

Apariencia

Anyô, hichura, tabas.

Appease, v. [apíz]

Aplacar, apaciguar, calmar

Magpatahimik, pumayapà.

Appellant, n. [apélant]

Apelante

Ang tumututol.

Appellation, n. [apelécien]

Apelacion

Tutol.

Appellee, n. [apelí]

El acusado

Ang nasasakdal ó isinasakdal.

Append, v. [apénd]

Colgar; añadir; anejar

Magbitin; magdagdag; magdugtong; sumapì.

Appendage, n. [apéndedch]

Cosa accesoria, pertenencia

Bagay na kaugnay, karugtong.

Appendix, n. [apéndics]

Apendíce, adicion ó suplimento que se hace á alguna obra.

Karugtong, dagdag.

Appertain, v. [apertén]

Pertenecer

Máukol.

Appetite, n. [ápetait]

Apetito

Gana sa pagkain.

Appetize, v. [ápetaiz]

Excitar el apetito

Magkagana ng pagkain.

Appetizing, adj. [apetáising]

Apetitivo

Ang ukol sa pagnanasà ng isang bagay.

Applaud, v. [aplód]

Aplaudir, alabar, palmear, aclamar

Pumuri, magpaunlak, pumakpak.

Applause, n. [apláus]

Aplauso

Pagpupuri, paunlak, pagpakan.

Apple, n. [ápl]

Manzana

Mansanas.

Appliance, n. [aplíans]

Aplicacion

Pagsasangkap, paggamit.

Applicable, adj. [aplíkebl]

Aplicable, apto

Bagay, akmâ.

Applicant, n. [áplikant]

Aspirante

May kahilingan; ang humihingi ng mápapasukang gáwain.

Application, n. [aplikécien]

Aplicacion

Ang kasulatáng inihaharap sa paghingî ng mápapasukan.

Apply, v. [aplái]

Aplicar; dirigirse á, recurrir á

Gamitin, ikapit, iakmâ; lumuhog, dumulog.

Appoint, v. [apóint]

Señalar, determinar, nombrar

Magtakdâ, maglagay, maghalal.

Appointee, n. [apointí]

Funcionario

Ang nakalagay ó nakahalal sa katungkulan, kawaní.

Appointment, n. [apóintment]

Nombramiento; estipulacion, decreto

Pagkahalal sa katungkulan, pagkakayarî; pasiya.

Apportion, v. [apórcien]

Proporcionar

Magbahagi, mamahagi, humatì, maghatì.

Apportionment, n. [apórcienment]

Division en dos partes ó porciones

Pagbabahagi, pamamahagi, paghahatì.

Apposite, adj. [áposit]

Adoptado, proporcionado

Bagay, akmâ, lapat.

Apposition, n. [aposícien]

Aposicion; añidadura

Pagbabagay; dagdag.

Appraise, v. [aprés]

Apreciar, valuar; estimar, ponderar

Humalaga; magmahal.

Appraisement, n. [aprésment]

Aprecio, estimacion

Pagbibigay halaga, pagmamahal.

Appreciable, adj. [apréciabl]

Apreciable

Dapat pahalagahan, dapat mahalin.

Appreciate, v. [apríciet]

Apreciar, estimar

Magpahalaga, magmahal.

Appreciation, n. [apriciécien]

Valuacion, estimacion, apreciacion

Paghahalaga, pagmamahal.

Apprehend, n. [aprijénd]

Aprehender, prender

Humuli, dumakip.

Apprehender, n. [aprijénder]

El que aprehende

Tagahuli, tagadakip.

Apprehensible, adj. [aprijénsibl]

Comprensible

Napag-uunawà.

Apprehension, n. [aprijéncien]

Aprehencion; recelo; presa, captura

Kutob, hinalà; paghuli, pagdakip.

Apprehensive, adj. [aprijénsiv]

Aprehensivo; timido

Magugunihin; matatakutin.

Apprentice, n. [apréntis]

Aprendiz

Baguhan; ang nag-aaral pa ng anomang hanap-buhay.

Apprentice, v. [apréntis]

Poner á alguno de aprendiz

Maglagay ng baguhan.

Apprenticeship, n. [apréntischip]

Aprendizaje

Pag-aaral, pagsasanay.

Apprise, v. [apráis]

Informar ó dar parte

Magbigay-alam.

Approach, n. [apróch]

Acceso, la accion de llegar ó acercase

Paglapit.

Approach, v. [apróch]

Acercarse, aproximarse

Lumapit.

Approachable, adj. [apróchebl]

Aproximable

Malapítlapít.

Approbation, n. [aprobécien]

Aprobacion

Pagsubok, pagsuri; pahintulot, pagpapatunay.

Approbatory, adj. [aprobétori]

Aprobativo

Napatutunayan, napahihintulutan.

Approof, n. [aprúf]

Aprobacion

Pagpapatunay, pagpapatotoo, pahintulot.

Appropriable, adj. [aprópriabl]

Apropriable

Magagawang pag-aarì.

Appropriate, adj. [aprópriet]

Apropriado; particular

Bagay, ukol, dapat; bukod-tangì.

Appropriate, v. [aprópriet]

Apropiar

Umarì, kumamkam, umangkin.

Appropriation, n. [apropriécien]

Apropriacion

Pag-arí, pag-angkin.

Approvable, adj. [aprúvabl]

Lo que merece aprobacion

Mapahihintulutan, mapapayagan.

Approval, n. [aprúval]

Aprobacion

Pahintulot, katotohanan.

Approve, v. [aprúv]

Aprobar, probar

Sumubok, subukin, tikman.

Approximate, adj. [apróksimet]

Próximo, inmediato

Malapit.

Approximate, v. [apróksimet]

Aproximar, acercarse

Lumapit.

Approximation, n. [aproksimécien]

Aproximacion

Lapit, kalapitan.

Appurtenance, n. [apértenans]

Adjunto; pertenencia

Kalakip, kaukulan.

Apricot, n. [ápricot]

Albaricoque

Albarikoke (isang bunga ng kahoy).

April, n. [épril]

Abril

Abril.

Apron, n. [épron]

Devantal, delantal

Tapis, tapî.

Apropos, adv. [apropós]

Á propósito

Bagay.

Apt, adv. [apt]

Apto, idóneo

May kaya; karapatdapat sanáy, bihasá, ukol, maaarì.

Apterous, adj. [ápterœs]

Áptero, sin alas

Walang pakpak.

Aptitude, n. [áptitiud]

Aptitud, idoneidad

Kakayahan, kasanayán, karapatán, kabagayán.

Aptly, adv. [áptli]

Aptamente

May kakayahan, may kasanayán, may pagkaarì.

Apyrous, adj. [ápiræs]

Dícese de las piedras y tierras que resisten al fuego

Ang mga bato't lupà na dî tinatablan ng apoy.

Aqua, n. [ácua]

Agua

Tubig.

Aquarium, n. [acuárium]

Acuario

Tangké na kinalalagyan ng mga isdâ at ng anomang nabubuhay sa tubig.

Aquatic, adj. [acuátic]

Acuático

Ukol sa tubig.

Aqueduct, n. [ácueduct]

Acueducto

Alulod, sangka, agusán ó dáluyan ng tubig.

Aqueous, adj. [ácuios]

Acuoso

Parang tubig.

Aquiline, adj. [acuiláin]

Aguileño

Ukol sa ágila ó tila ágila.

Arab, n. [érab]

Árabe

Árabe, taga Arabya.

Arabian, adj. [arébian]

Árabe

Árabe, taga Arabya.

Arabic, adj. [árabic]

Lengua arabíga, el árabe

Wikang árabe.

Arabic, adj. [árabic]

Arábigo, arábico

Ukol sa Arabya.

Arabist, n. [árabist]

Persona versada en lengua arábiga

Marunong ng wikang árabe.

Arable, adj. [árabl]

Labrantío, dispuesto ó apto para la labranza

Nabubungkal, naaararo, nabubukid.

Arbiter, n. [árbiter]

Arbitrador, árbitro

Tagahatol, hukom.

Arbitrary, adj. [árbitreri]

Arbitrario, despótico

Mabagsik, hindî tumutunton sa katwiran, nagpupunò ng walang takdang kautusan.

Arbitrate, v. [árbitret]

Arbitrar, juzgar como árbitro

Magpasiya ó humatol na parang hukom.

Arbitration, n. [arbitrécien]

Arbitramento, arbitrio

Ang pagkakasundo ng nangagkakasigalot sa ayos ó pasiya ng tagahatol.

Arbor, n. [árbœr]

Emparrado, enramada, glorieta

Balag, glorieta, kakahuyan.

Arboreous, adj. [arbóriœs]

Arbóreo

Ukol sa kahoy.

Arborescent, adj. [arborécent]

Arborecente

Tila punong kahoy, warì punong kahoy.

Arbour, n. [árbœr]

Emparrado, enramada, glorieta

Balag, glorieta, kakahuyan.

Arc, n. [arc]

Arco de círculo

Balangaw, hubog balantok, arkó.

Arcade, n. [arkéd]

Arcada, bóveda

Balabalantok, bóbeda.

Arcanum, n. [arkénœm]

Arcano

Dî matarok na lihim, hiwagà.

Arch, n. [arch]

Arco

Balantok, busog; arkó, hubog.

Arch, v. [arch]

Abovedar

Humubog, gumawâ ng arkó.

Arch, adj. [arch]

Principal, primero; travieso, inquieto, pícaro

Pangulo, una; malikot, switik.

Archaic, adj. [árkaik]

Arcaico

Laón, lumà, dati.

Archangel, n. [arkéndchel]

Arcángel

Arkanghel, anghel na may mataas na kalagayan.

Archbishop, n. [archbísiop]

Arzobispo

Arsobispo.

Archbishoprick, n. [archbísiopric]

Arzobispado

Ang katungkulan at saklaw ng arsobispo.

Archdeacon, n. [archdícn]

Arcediano

Arsediano, ó pangulong diákono; isa sa mga katungkulan sa katedral.

Archer, n. [árchœr]

Arquero

Mámamanà, tagapanghilagpos.

Archery, n. [árcheri]

El arte de tirar con arco y flecha

Pamamanà, pagpapahilagpos.

Archipelago, n. [arkipélago]

Archipiélago

Kapuluan.

Architect, n. [árkitect]

Arquitecto

Arkitekto, ang gumagawà ng anyo ó plano ng bahay ó anomang gusalì.

Architectural, adj. [arkitéctural]

Arquitéctico

Nauukol sa paggawâ ng plano ó anyô ng bahay ó anomang gusalì.

Architecture, n. [árkitectiur]

Arquitectura

Ang karunungan sa pag-aanyo at paggawâ ng bahay.

Archives, n. [árcaivs]

Archivos

Archibo, lágakan ng mga kasulatan at aklat ng isang káwanihan, bayan ó bansa.

Archivist, n. [árkivist]

Archivero

Tagapag-ingat ng archibo.

Archway, n. [árch-ue]

Arcada, bóveda

Balantok sa bahay, bubong na balantok; dáanan sa ilalim ng balantok.

Archæology, n. [arkiólodchi]

Arqueología

Ang karunungan sa panunurì ng mga monumento, medalya ó anomang alaalang tirá noong unang panahon.

Arctic, adj. [árctic]

Ártico, septentrional

Nauukol sa hilagaan.

Ardency, ardor, n. [árdensi, árdor]

Ardor, vehemencia, calor

Ningas ng kalooban, kapusukan.

Ardent, adj. [árdent]

Ardiente, vehemente; apasionado, ansioso

Maningas, maalab; maningas na loob, mapusok.

Arduous, adj. [árduos]

Arduo, dificil; laborioso

Mahirap gawin, mabigat gawin; masipag.

Area, n. [éria]

Área

Lawak, lakí.

Argil, n. [árdchil]

Arcilla

Lupang malagkit, (lupang ginagamit sa paggawâ ng mga sisidlang lupà).

Argue, v. [árguiu]

Razonar, disputar

Magmatwid, makipagmatwiranan.

Argument, n. [árguiument]

Argumento, razonamiento

Pangangatwiran.

Argumentative, adj. [arguiuméntetiv]

Argumentativo

Ukol sa pangangatwiran.

Arid, adj. [árid]

Árido, seco

Tuyô, basal.

Aridity, n. [aríditi]

Sequedad

Katuyûan, pagkatuyô.

Aright, adv. [aráit]

Acertadamente

Tamà, matwid.

Arise, v. [eráis]

Levantarse, nacer, provenir

Bumangon, manggaling, magmulâ.

Aristocracy, n. [aristócresi]

Aristocracia

Kapisanan ng mga mahal na tao.

Aristocrat, n. [arístocrat]

Aristócrata

Mahal na tao.

Arithmetic, n. [arízmetic]

Aritmética

Aritmétika, karunungan sa pagbilang at pagtútuos.

Arithmetical, adj. [arizmétical]

Aritmético

Ukol sa aritmétika.

Arithmetician, n. [arizmetícian]

Aritmético

Marunong ng aritmétika.

Ark, n. [arc]

Arca

Malaking sasakyan; kabán.

Arm, n. [arm]

Brazo; arma

Bisig, braso; almás, sakbat.

Arm, v. [arm]

Armar

Magsakbat, mag-almás.

Armament, n. [ármament]

Armamento

Mga kasangkapang panglaban.

Armed, adj. [armd]

Armado

Nakaalmás, may sakbát.

Armful, n. [ármful]

Brazada

Pangkó.

Armhole, n. [ármjol]

Sobaco

Kilikili.

Armistice, n. [ármistis]

Armisticio

Pagpapahingá ng labanan sa pamamagitan ng kásunduan.

Armless, adj. [ármles]

Desarmado

Walang almás, inalisan ng almás.

Armor, n. [ármor]

Armadura

Kasuutang ginagamit sa digmà upang hwag tablán.

Armorer, n. [ármœrœr]

Armero, el artífice que fabrica armas

Manggagawà ng almás.

Armory, n. [ármori]

Armería

Taguan ng almás.

Armpit, n. [ármpit]

Sobaco

Kilikili.

Arms, n. [arms]

Armas

Mga sakbat, almás.

Army, n. [ármi]

Ejército

Hukbo.

Arnica, n. [arníca]

Arníca

Arnika.

Aroma, n. [aróma]

Aroma

Ang bulaklak ng aroma ó ng acacia; bangó.

Aromatic, adj. [aromátic]

Aromático

Mabangó.

Around, prep. [eráund]

En, cerca

Sa, malapit sa.

Around, adv. [eráund]

Al rededor

Sa palibot, sa paligid.

Arouse, v. [eráus]

Despertar, exitar

Gumising, pumukaw; magbuyó, umudyok, sumulsol.

Arow, adv. [eró]

En fila, en linea

Nakahanay, nakaayos.

Arquebuse, n. [árcuebœs]

Arcabuz

Astinggal.

Arraign, v. [arrén]

Citar, emplazar; acusar

Tawagin sa húkuman; magsakdal.

Arraignment, n. [arrénment]

Emplazo; acusacion

Pagpapaharap sa húkuman; pagsasakdal.

Arrange, v. [arréndch]

Colocar, arreglar

Maglagay, humusay; umayos.

Arrangement, n. [arréndchment]

Colocacion, orden

Pagkalagay, pagkahusay, pagkaayos; ayos, husay.

Arrant, adj. [érrant]

Malo, perverso

Masamâ, tampalasan.

Arrantly, adv. [árrantli]

Coruptamente

May kasamaan.

Array, v. [arré]

Adorno, vestido; orden de batalla

Gayak, bihis; ayos sa pakikipaglaban.

Array, v. [arré]

Colocar, poner en orden; adornar

Lumagay, humanay, umayos; maggayak.

Arrear, n. [arríer]

Resto de una deuda, atraso

Kakulangan sa ipinagkautan.

Arrearage, n. [arríæredch]

Resto de una deuda, atraso

Kakulangan sa ipinagkautang.

Arrest, n. [arrést]

Prision, arresto

Paghuli, pagdakip. pagbibilanggô.

Arrest, v. [arrést]

Arrestar

Humuli, dumakip, magbilanggo, ibilangô.

Arrival, n. [arráival]

Llegada, arribo

Pagdating, pagsapit, pagdatal.

Arrive, v. [arráiv]

Arribar, llegar

Dumating, sumapit.

Arrogance, n. [árrogans]

Arrogancia, presuncion

Kagilasan, gilas, kahambugan kapalaluan.

Arrogant, adj. [árrogant]

Arrogante, orgulloso

Magilas, hambog, palalò.

Arrogantly, adv. [árrogantli]

Arrogantemente

May pagkamagilas, may pagkapalaló.

Arrogate, v. [árroguet]

Arrogarse, presumir de sí

Umangkin, kumanya, maghambog.

Arrow, n. [áro]

Flecha, saeta

Panà, palasô.

Arse, n. [árs]

Culo, trasera, nalgas

Pwit, pwitan.

Arsenal, n. [ársinal]

Arsenal

Gáwaan at kámaligan ng mga sakbat ng hukbó.

Arsenic, n. [ársenic]

Arsénico

Isang urì ng metal at ang katas na lason na kinukuha sa metal na iyan.

Arson, n. [ársœn]

Incendio intencional

Sunog na kinusà.

Art, n. [art]

Arte

Arte, kulukutî, kaalaman.

Arterial, adj. [artírial]

Arterial

Ukol sa ugat.

Artery, n. [árteri]

Arteria

Ugat, ugat na naghahatid ng dugô mula sa pusò.

Artesian well, n. [artésian uel]

Poso artesiano

Balóng bukalán ng tubig.

Artful, adj. [ártful]

Artificioso, artiticial; diestro

Likhâ, hindî katutubò; matalinò, mapaglikhâ.

Article, n. [árticl]

Artículo

Pang-akbay; bagay; pangkat; bahagi ng kasulatan.

Article, v. [árticl]

Capitular

Magpangkat, pumangkat.

Articular, adj. [artíkiular]

Articular

Nauukol sa kasukasuan.

Articulate, adj. [artíkiulet]

Articulado, claro

Malinaw, maliwanag.

Articulate, v. [artíkiulet]

Articular, hablar distintamente

Bumigkas ng malinaw, magsalitâ ng maliwanag.

Articulately, adv. [artíkiuletli]

Articuladamente

May kaliwanagang badya ó bigkás.

Articulation, n [artíkiulecien]

Articulacion

Pananalitâ ng maliwanag.

Artifice, n. [ártifis]

Artificio, fraude, engaño

Laláng, dayà; katusuhan, kaswitikan.

Artificer, n. [artífiser]

Artesano, artista

Matalinong manggagawà sa pamamagitan ng kamay.

Artificial, adj. [artifícial]

Artificial

Ang yarì sa katalinuan, ang gawâ sa pamamagitan ng dunong.

Artillery, n. [artílæri]

Artillería

Kanyon, mga kawal na nagpapaputok ng kanyon.

Artisan, n. [ártisan]

Artesano

Manggagawà.

Artist, n. [ártist]

Artista, el que profesa algun arte

Artista, ang lumalabas sa dulaan (ó teatro).

Artistic, adj. [artístic]

Artístico

Ukol sa gawang nagpapakilalang may kainaman.

Artless, adj. [ártles]

Simple, sencillo

Karaniwan, musmos.

As, conj. [as]

Como, igualmente, mientras, tambien

Gaya, para, gayon din, kung paano, yamang.

Ascend, v. [asénd]

Ascender, subir

Umahon, sumampa, tumaas, umilanglang.

Ascendancy, n. [aséndensi]

Influjo, poder

Lakas, kapangyarihan.

Ascendant, n. [aséndant]

Altura, elevacion

Taas, ilangláng.

Ascendant, adj. [aséndant]

Ascendiente, superior

Paahon, paitaas.

Ascension, n. [aséncien.]

Ascencion

Pag-akyat, pag-ahon, pag-sampá, pag-ilanglang.

Ascent, n. [ásent]

Subida

Ahunín, sampáhin.

Ascertain, v. [asertén]

Asegurar, establecer, afirmar, fijar

Tumantô, tumuus; magpatunay.

Ascribe, v. [ascráib]

Adscribir, atribuir

Magtalaga, italaga, ipagpalagay.

Ascription, n. [ascrípcien]

Atribucion

Pagkatalaga, pagkapalagay.

Ash, n. [ash]

Fresno

Punong kahoy na masanga't mayabong. Ang kahoy ay maputi't matibay.

Ash-colored, adj. [ash-colord]

Ceniciento

Kulay abó.

Ash-tub, n. [ash-tœb]

Cenicero

Sisidlan ng abó.

Ash-Wednesday, n. [ash-uédnesday]

Miércoles de ceniza

Myerkoles de senisa.

Ashamed, adj. [esiémd]

Avergonzado

Nápahiyâ.

Ashes, n. [ásies]

Ceniza

Abó.

Ashore, adv. [esiór]

En tierra

Sa lupà, sa pangpang, sa kati.

Ashy, adj. [áshi]

Cenizoso, ceniciento

Kulay-abó.

Asia, n. [ésia]

Asia

Asya.

Asian, adj. [ésian]

Asiático

Taga Asya.

Asiatic, adj. [esiátic]

Asiático

Taga Asya.

Aside, adv. [asáid]

Al lado, á un lado; aparte

Sa tabí, sa tagiliran; bukod.

Asinine, adj. [ásinain]

Asinino

Mukhang humento, ugaling humento.

Ask, v. [ask]

Pedir, rogar; preguntar, interrogar

Humingî, sumamò; tumanong, magtanong.

Askant, adj. [askánt]

Al sesgo, oblicuamente

Pahaláng.

Askew, adj. [askiú]

Oblicuamente, de travez

Pahaláng.

Aslant, adj. [aslánt]

Oblicuamente

Pahaláng.

Asleep, adv. [aslíp]

Dormido

Natutulog, tulóg.

Aslope, adv. [aslóp]

Al sesgo

Pababâ, paliwas.

Asp, n. [asp]

Áspid, serpiente venenosa

Ahas na makamandag.

Asparagus, n. [aspáraguœs]

Espárrago

Isang urí ng guguláyin.

Aspect, n. [áspect]

Aspecto, semblante

Bikas, anyô, mukhâ, hichura, tabas.

Asper, adj. [ásper]

Áspero

Masaklap, maaskád, masukal ang loob, bakôbakô.

Asperate, v. [ásperet]

Hacer áspero

Pasaklapín, paaskarin, pasukalin ang loob, gawing bakôbakô.

Asperifolious, adj. [asperifólioes]

Dícese de las plantas que tienen ásperas las hojas.

Ang halamang may mapapaklá ó maaaskad na dahon.

Asperity, n. [aspériti]

Aspereza, rigidez, rudeza

Saklap, askad, sukal ng loob, bakôbakô.

Asperse, v. [aspérs]

Difamar, calumniar

Mamintas, manirang-puri.

Aspersion, n. [aspérsion]

Defamacion, tacha

Pintas, kasiraang puri.

Asphalt, n. [asfált]

Asfalto

Pagkakahalò ng sarisaring bagay na ginagamit na panambak sa daan.

Asphyxia, n. [asfícsia]

Asfixia

Inís, hindî makahingá.

Asphyxiate, v. [asfícsiet]

Asfixiar

Uminis; inisín, hwag pahingahin.

Aspirant, adj. [áspirænt]

Aspirante, pretendiente; candidato

Ang nagnanasà, ang naghahangad; kandidato.

Aspirate, v. [áspiret]

Aspirar, pronunciar con aspiracion

Magbadyá ng tinig h.

Aspiration, n. [aspirécien]

Aspiracion

Nasà, hangad.

Aspire, v. [aspáir]

Aspirar, pretender

Magnasà, maghangad.

Asquint, adv. [ascuínt]

Al soslayo, de travez

Pasulyap.

Ass, n. [as]

Burro, borrico; asno; tonto, ignorante

Burro, burriko, hangal.

Assail, v. [asél]

Acometer, asaltar, atacar

Maniil, mangloob, mangharang, dumaluhong, humandulong.

Assailable, adj. [asélabl]

Lo que puede ser asaltado

Ang mahaharang, masisiil, malolooban.

Assailant, n. [asélant]

Acometedor, asaltador, agresor

Manghaharang, tulisan, mangloloob, mániniil, mangdadaluhong.

Assailment, n. [asélment]

Asalto, acometimiento

Panghaharang, pangloloob, paniniil, pangdadaluhong.

Assassin, n. [asásin]

Asesino

Mámamátay-tao.

Assassinate, v. [asásinet]

Asesinar

Pumatay ng tao.

Assassination, n. [asásinesien]

Asesinato

Pagpatay ng tao.

Assault, n. [asólt]

Asalto, acometimiento de alguna plaza

Paglusob, pagdaluhong, pangloloob.

Assault, v. [asólt]

Asaltar, acometer

Lumusob, dumaluhong, mangloob, mangharang.

Assay, n. [aséi]

Ensayo, prueba, experimento

Pagsasanay, pagsubok, tikim.

Assay, v. [aséi]

Ensayar, experimentar

Sumubok, subukin, tikman.

Assemblage, n. [asémbledch]

Coleccion, multitud

Katipunan, kapisanan; karamihan.

Assemble, v. [asémbl]

Congregar, convocar

Magpulong, magpisan.

Assembly, n. [asémbli]

Asamblea, congreso

Kapulungan.

Assent, n. [asént]

Asenso, consentimiento, aprobacion

Pahintulot, pagpayag.

Assent, v. [asént]

Asentir, aprobar

Magpahintulot, pumayag, umayon.

Assert, v. [asért]

Sostener, mantener, afirmar, asegurar

Umalalay, kumandilì; umoo.

Assertion, n. [asércien]

Asercion

Alalay, handilì; paoo.

Assertor, n. [asértær]

Afirmador, defensor

Tagaayon, tagapagsanggalang.

Assess, v. [asés]

Amillarar

Humalaga ó tumasa ng dapat ibwís ng mámamayan sang-ayon sa halagá ng lupà ó pag-aarì na ipinagbabayad sa pámahalaan.

Assessment, n. [asésment]

Amillaramiento

Amilyaramyento, halaga ó tasa ng pag-aarì na ibinabayad sa pámahalaan.

Assessor, n. [asésœr]

Asesor, tasador de impuestos

Tagatasa ng bwis.

Assets, n. [ásets]

Caudal, fondos

Yaman, boong kahalagahan ng pag-aarì ó tinatangkilik.

Asseverate, v. [asevéret]

Aseverar, afirmar

Magpatunay, magpatotoo.

Asseveration, n. [aseverécien]

Aseveracion, afirmacion

Pagpapatunay, pagpapatotoo.

Assiduity, n. [asidiúiti]

Asiduidad, laboriosidad

Sikap, sipag.

Assiduous, adj. [asídiues]

Asiduo, aplicado

Masikap, masipag.

Assign, v. [asáin]

Asignar, señalar; ceder

Magtakdâ, magtandâ, magtadhanà; ipagkaloob, ilipat sa iba.

Assign, n. [asáin]

Asignacion; cesion

Takdâ, tadhanà; paglilipat sa iba.

Assignable, adj. [asaínabl]

Asignable

Matatakdaan, matatadhanaan.

Assignee, n. [asainí]

Síndico, apoderado, cesionario

Sinalinan ng kapangyarihan.

Assigner, n. [asáiner]

Asignante; transferente

Ang nagtatakdâ ó nagtatadhanâ; ang nagsasalin sa iba.

Assignment, n. [asáinment]

Asignacion; cesion

Pagtatakdâ, pagtatadhanà; paglilipat sa iba.

Assimilable, adj. [asímilebl]

Semejante

Kahwad, kawangis, kamukhâ, kagaya.

Assimilate, v. [asímilet]

Asemejar

Tumulad, pumaris, gumaya; maghwad, magwangis, magmukhâ, igaya.

Assimilation, n. [asimilécien]

Asimilacion; semejanza

Hwad, wangis, wangkî.

Assist, v. [asíst]

Asistir, ayudar, auxiliar

Tumulong, sumaklolo, umabuloy.

Assistance, n. [asístans]

Asistencia, auxilio, apoyo

Tulong, saklolo, abuloy.

Assistant, n. [asístant]

Asistente ó ayudante

Katulong.

Associate, adj. [asóciet]

Asociado, confederado

Kasamá.

Associate, n. [asóciet]

Socio; compañero

Kasamá; kasama.

Associate, v. [asóciet]

Asociar

Sumamá, makisamá.

Association, n. [asociécion]

Asociacion; sociedad

Samahan, kapisanan.

Assort, v. [asórt]

Clasificar, adecuar

Umurì, magbagaybagay.

Assortment, n. [asórtment]

El acto de clasificar

Pag-urì, pagbabagay-bagay.

Assuage, v. [asuédch]

Mitigar, suavizar, calmar, apaciguar

Magpalubay, magpatahimik, magpahumpâ.

Assuasive, adj. [asuésiv]

Mitigativo

Nakapagpapalubay, nakapagpapatahimik.

Assume, v. [asiúm]

Tomar; arrogar, apropiar; presumir

Kumuha; umarì ng sa ibá, kanyahin; maghinalà.

Assumption, n. [asémcien]

Apropiacion

Pag-arìng kanya; pagkanya.

Assurance, n. [asiúrans]

Seguridad, certeza

Pagtiwalà, pag-asa.

Assure, v. [asiúr]

Asegurar

Asahan.

Assured, adj. [asiúrd]

Seguro, cierto

Maaasahan, totoo.

Assuredly, adv. [asiúredli]

Ciertamente, sin duda

Totoong-totoo, walang pagsala.

Astern, adv. [astérn]

Por la popa

Sa gawíng likod, sa likod.

Asthma, n. [ástma]

Asma

Hikà.

Asthmatic, adj. [asmátic]

Asmático

Híkain.

Astonish, v. [astónish]

Asombrar, pasmar, enajenar

Mámanghâ, magtaká, manggilalás.

Astonishing, adj. [astónishing]

Asombroso

Kamanghâmanghâ, katakátaká, kagilágilalás.

Astonishment, n. [astónishment]

Pasmo, asombro

Pagkámanghâ, pagtataká panggigilalás.

Astound, v. [astáund]

Consternar, pasmar

Manggilalás, mabalisá.

Astraddle, adv. [astrádl]

Á horcajadas

Pahalang.

Astral, adj. [ástral]

Astral, de los astros

Ukol sa talà.

Astray, adv. [astré]

Desviado, errado

Náligaw, nálisyâ.

Astride, adv. [astráid]

Con las piernas abiertas

Saklâ, bukakâ.

Astrologer, n. [astróloger]

Astrólogo

Ang marunong ng tungkol sa talà at bituin.

Astrology, n. [astrólodchi]

Astrología

Karunungan tungkol sa mga talà at bituin.

Astronomer, n. [astrónomer]

Astrónomo

Ang marunong ng tungkol sa lakí, sukat at kilos ng mga talà, bituin at ibp.

Astronomy, n. [astrónomi]

Astronomía

Karunungan tungkol sa lakí, sukat at kilos ng mga talà, bituin at ibp.

Astute, adj. [astiút]

Astuto

Tuso, switik.

Asunder, adv. [asánder]

Separadamente, aparte

Hiwalay, bukod, tangì.

Asylum, n. [asáilæm]

Asilo, refugio

Ampunan, álagaan, kandilian.

At, prep. [at]

Á, en

Sa.

Atheism, n. [áziism]

Ateismo

Ang pananalig na walang Dyos.

Atheist, n. [áziist]

Ateista ó ateo

Ang may pananalig na walang Dyos.

Athirst, adv. [azérst]

Sediento

Uháw.

Athlete, n. [azlít]

Atleta

Taong malakás at bihasa sa mga larong pangpalakas ng katawan.

Athletic, adj. [azlétic]

Atlético

Ukol sa mga larong pangpalakas ng katawan.

Athwart, prep. [azuórt]

Al ó á travez, de travez, de un modo atravesado

Pahalang.

Atlantic, n. [atlántic]

Atlántico

Atlántiko, (isang dagat).

Atlas, n. [átlas]

Átlas

Atlas, pagkakasama sa isang aklat ng mga mapa ng iba't ibang lupain ó bansâ.

Atmosphere, n. [átmosfir]

Atmósfera

Panganorin, ang kapisanan ng hangin at ng sarisaring singaw ng panahon na nakaliligid sa sangdaigdig hanggang sanggayong lawak.

Atmospheric, adj. [atmosféric]

Atmosférico

Ukol sa panganorin.

Atom, n. [atœm]

Átomo

Napaka munting bagay.

Atomic, adj. [atómic]

Atómico

Munting muntî.

Atone, v. [atón]

Expiar, apaciguar, aplacar

Magtakip ng sala, magpalubag loob, magpatahimik.

Atonement, n. [atónment]

Expiacion, propiciacion, concordia

Pagtatakip ng salâ, pangpalubag-loob, pakikipagkasundô.

Atonic, adj. [atónic]

Lo que está falto de vigor

Mahinà, walang lakás.

Atop, adv. [atóp]

Encima

Sa ibabaw.

Atrocious, adj. [atróciæs]

Atroz, enorme

Nakapangingilabot, tampalasan, balakyot.

Atrocity, n. [atrósiti]

Atrocidad

Kabalakyutan, katampalasanan.

Attach, v. [atách]

Prender, pillar, asir, coger; apegarse

Dumakip, humuli, tumangan, humawak; idugtong, ikabít.

Attachment, n. [atáchment]

Amistad, enlace, afecto, adhesion; aprehension; embargo

Pakikipag-ibigan, pakikisapì; pagkahuli; dugtong; sanglâ.

Attack, n. [atác]

Ataque, embestida

Daluhong, paglaban, salakay, paglusob.

Attack, v. [atác]

Atacar, acometer

Dumaluhong, lumaban, sumalakay, lumusob.

Attain, v. [atén]

Ganar, procurar, lograr, alcanzar

Magtaglay, magkamit, magtamó, umabot, magsumikap.

Attainable, adj. [aténabl]

Asequible, lo que se puede conseguir

Matataglay, makakamit, matatamó, maaabot.

Attainment, n. [aténment]

Logro, consecucion de lo que se pretende

Pagtataglay, pagkakamít, pagtatamó, pagkaabot.

Attempt, n. [atémpt]

Empresa, experimento, prueba, tentativa

Pagsubok, pagtikím.

Attempt, v. [atémpt]

Intentar, probar, experimentar

Sumubok, tumikim.

Attend, v. [aténd]

Atender, servir, prestar atencion, considerar

Lumingap, kumandilì, duminig, maglingkod.

Attendance, n. [aténdans]

Atencion, cuidado; servicio; acompañamiento

Paglingap, pagkandilì; paglilingkod; abay.

Attendant, n. [aténdant]

Sirviente, servidor; acompañante

Alilà, lingkod, abay.

Attention, n. [aténcien]

Atencion, miramiento, cuidado

Lingap, ingat, kalingâ.

Attentive, adj. [aténtiv]

Atento

Maingat, taimtim.

Attenuant, adj. [aténuant]

Atenuante

Nagpapahinà, nagpápapayát.

Attenuate, v. [aténuet]

Atenuar, adelgazar

Magpahinà, magpapayát.

Attest, v. [atést]

Atestiguar, declarar

Sumaksí, magpahayag.

Attestation, n. [atestécien]

Atestacion, testimonio

Pagsaksí, pagpapatotoo.

Attic, n. [átic]

Desvan, guardilla

Ang pagitan ng kísame at bubungan.

Attire, n. [atáir]

Atavío; el adorno y compostura de la persona

Bihis, gayak, pamuti.

Attire, v. [atáir]

Ataviar, asear, adornar

Magbihis, maggayak, magpalamuti.

Attitude, n. [átitiud]

Actitud

Tayô, lagay, anyô, tindíg.

Attorney, n. [atórni]

Abogado, procurador, agente, apoderado

Abogado, katiwalà, pintakasi.

Attract, v. [atráct]

Atraer, persuadir

Gumanyak, humalina, humikayat.

Attraction, n. [atráccien]

Atraccion

Pangganyak, panghalina, panghikayat.

Attractive, adj. [atráctiv]

Atractivo, atrayente

Nakagaganyak, nakahahalina, kahalihalina, nakahihikayat.

Attribute, n. [atríbiut]

Atributo

Ang mga sakdal na kaloob ng Dyos gaya ng dunong, kapangyarihan.

Attribute, v. [atríbiut]

Atribuir; achacar, imputar

Magparatang, magpalagay.

Attribution, n. [atribiúcien]

Cualidades atribuidas, atributo

Paratang, palagay.

Attributive, adj. [atríbiutiv]

Atributivo

Ukol sa paratang.

Auburn, adj. [óbærn]

Moreno, castaño

Kuyomanggí, namumulang kulay kuyomanggí.

Auction, n. [óccien]

Almoneda, pública subasta

Almoneda.

Auction, v. [óccien]

Almonedear

Mag-almoneda.

Auctioneer, n. [occienír]

Almonedero

Ang nag-aalmoneda.

Audacious, adj. [odécies]

Audaz, atrevido

Pangahás, matapang.

Audacity, n. [odáciti]

Audacia, osadía

Kapangahasan, katapangan.

Audible, adj. [ódibl]

Audible

Náririnig.

Audience, n. [ódiens]

Audiencia; auditorio

Kapulungan ng nangakikinig; pakikinig.

Audit, v. [ódit]

Rematar una cuenta, examinar

Maglinaw ng isang kautangan, sumiyasat; tumuus.

Audit, n. [ódit]

Remate de una cuenta

Paglilinaw ng isang kautangan, pagtutuos, pagsiyasat.

Auditor, n. [óditor]

Oidor; oyente, el que oye

Tagatuos; tagadinig, tagalinaw ng isang kautangan.

Auditory, n. [óditori]

Auditorio

Dakong pákinigan.

Auger, n. [óguær]

Barrena, taladro

Balibol, pangbutas, barrena.

Aught, pron. [ot]

Algo, alguna cosa

Anoman, balang....

Augment, n. [ogmént]

Añadidura, aumento

Dagdag, patong.

Augment, v. [ogmént]

Aumentar, crecer

Magdagdag, magparami, lakihan.

Augmentation, n. [ogmentécien]

Aumentacion, aumento

Dagdag, patong.

Augur, n. [óguær]

Taladro; agorero, adivino

Pangbutas, barrena; mapamahiin, manghuhulà.

Augur, v. [óguær]

Taladrar; adivinar, pronosticar

Bumutas, barrenahin; humulà, manghulà.

Augury, n. [óguæri]

Agüero, presagio

Pamahiin, hulà.

August, adj. [óguæst]

Augusto, majestuoso

Marangal, kagalanggalang, karangaldangal.

August, n. [óguæst]

Agosto

Agosto, ikawalong bwan sa isang taón.

Augustness, n. [oguæstnes]

Majestuosidad, grandeza, majestad

Karangalan, kainaman.

Aunt, n. [ant]

Tia

Ale, ali, tia.

Aural, adj. [óral]

Aural

Nauukol sa taynga.

Auricular, adj. [oríkiular]

Auricular

Nauukol sa taynga.

Aurist, n. [órist]

Aurista

Manggamot sa taynga.

Aurora, n. [oróra]

Aurora, crepúsculo de la mañana

Bukáng liwayway.

Auspice, n. [óspis]

Auspicio, proteccion

Ampon, kandilì.

Auspicious, adj. [ospícies]

Próspero, favorable

Mapalad, pinapalad.

Austere, adj. [ostír]

Austero, severo, rígido

Mahigpit, mabagsik, mabangis.

Austerity, n. [ostériti]

Austeridad, rigor; crueldad

Kahigpitán, kabagsikán, kabangisan.

Authentic, adj. [ozéntic]

Auténtico

Tunay, totoo.

Authenticate, v. [ozéntiket]

Autenticar

Patotohanan, patunayan, ipakilala ang katotohanan.

Authenticity, n. [ozentísiti]

Autenticidad

Ang katotohanan, ang katunayan.

Author, n. [ózor]

Autor

Autor, mángangathâ, may-kathâ, may-likhâ.

Authoress, n. [ózores]

Autora

Autora, babaing mángangathâ, babaing may-kathâ, babaing may-likhâ.

Authoritative, adj. [ozorítetiv]

Autorizado, autoritativo

May kapangyarihan, binigyan ng kapangyarihan.

Authority, n. [ozóriti]

Autoridad, potestad

Kapangyarihan, kapahintulutan.

Authorization, n. [ozorícecien]

Autorizacion

Pahintulot.

Authorize, v. [ózoraiz]

Autorizar

Magpahintulot, magbigay ng kapangyarihan.

Authorship, n. [ózorship]

La calidad de autor

Pagkaautor, pagkamaykathâ, pagkamaylikhâ.

Autobiography, n. [otobayógrafi]

Autobiografía

Ang pagsulat ng sariling kabuhayan.

Autocrat, n. [ótocrat]

Autócrata

Apò, Ang kápunupunuan na pinapangyayari ang kanyang máibigan.

Autocratic, adj. [otocrátic]

Autocrático

Nauukol sa apò, pag-aapo-apûan.

Autograph, n. [ótograf]

Autógrafo

Sulat ng kanyang sariling kamay.

Autographic, adj. [otógrafic]

Autográfico

Nauukol sa sulat ng sariling kamay.

Automatical, adj. [otomátical]

Automático

Mákinang humúhwad sa kilos ng may buhay.

Autonomy, n. [otónomi]

Autonomia

Kalayaan ng isang bayan ó bansá na mamahalá ayon sa kanyang sariling kautusan.

Autopsy, n. [ótopsi]

Autopsia

Pagsaliklik ó paglitis ng nagíng dahilan ng ikinamatay.

Autumn, n. [ótom]

Otoño

Otonyo, tagulan.

Autumnal, adj. [otómnal]

Otoñal

Nauukol sa Otonyo ó tagulan.

Auxiliar, auxiliary, adj. [oksílier, oksílieri]

Auxiliar, auxiliatorio

Katulong, kawaní.

Avail, n. [avél]

Provecho, ventaja

Pakinabang.

Avail, v. [avél]

Aprovechar; servir, ayudar

Makinabang; maglingkod; tumulong.

Available, adj. [avélabl]

Util, ventajoso

Napapakinabangan, nagagamit.

Avalanche, n. [ávalanch]

Lurte ó alud

Ang natitibag na putol ng esnó (ó namuong tubig).

Avarice, n. [áværis]

Avaricia

Kasakiman; katakawan.

Avaricious, adj. [avaríciæs]

Avaro, avariento

Sakim; matakaw.

Avast, adv. [avást]

Forte

Pigil, hawak.

Avaunt, interj. [avónt]

¡Fuera! ¡fuera de aquí! ¡quita! ¡quita allá!

Sulong! tabì! lumayas ka! alis diyan!

Ave Mary, n. [ávi Méri]

Ave Maria

Aba Ginoong María.

Avenge, v. [avéndch]

Vengarse; castigar algun delito

Manghiganti; magparusa.

Avengement, n. [avéndchment]

Venganza

Higantí.

Avenger, n. [avéndcher]

Vengador

Mapanghigantí.

Avenue, n. [avéniu]

Avenida, calle de arboles

Lansangang mapunong kahoy sa kabíkabilang tabí.

Aver, v. [avér]

Asegurar, afirmar, verificar

Magpatunay, magpatotoo; matunayan, matotohanan.

Average, n. [áværedch]

Promedio, precio medio, término medio

Kurong humigit kumulang.

Average, v. [áværedch]

Tomar un termino medio

Kumurò ng humigit kumulang.

Averse, adj. [avérs]

Adverso, contrario

Salungat, salangsang, katalo, kalaban.

Aversion, n. [avérciæn]

Aversion, disgusto, odio

Samâ ng loob, sukal ng loob; pagtatanim.

Avert, v. [avért]

Desviar, apartar, alejar

Lumikô, lumihís; humiwalay; lumayô; umilag.

Aviari, n. [évieri]

Pajarera, aposento para criar ó tener pájaros

Dakong álagaan sa mga ibon.

Avidity, n. [avíditi]

Voracidad, codicia

Katakawan, kasakiman.

Avocation, n. [avokéciœn]

Evocacion; ocupacion

Tawag, kaloob, katungkulan, hanap-buhay.

Avoid, v. [avóid]

Evitar

Umiwas, iwasan, umilag, ilagan.

Avoidable, adj. [avóidabl]

Evitable

Maiiwasan, maiílagan.

Avoidance, n. [avóidans]

El acto y efecto de evitar alguna cosa

Pag-iwas, pag-ilag.

Avouch, v. [aváuch]

Afirmar, justificar

Magpatotoo, magpatunay.

Avouchment, n. [aváuchment]

Declaracion, testimonio

Patotoo, pahayag.

Avow, v. [aváu]

Declarar, confesar

Magpahayag, maghayag.

Avowal, n. [avóual]

Declaracion justificativa, aprobacion

Pahayag ng pagpapatotoo, pagpayag.

Avowedly, adv. [aváuedli]

Declaradamente, abiertamente

Talaga, sadyâ.

Await, v. [euét]

Aguardar, esperar

Maghintay, mag-antay mag-antabay.

Awake, v. [auék]

Despertar

Gumising, pumukaw.

Awake, adj. [euék]

Despierto

Gisíng.

Awaken, v. [euéken]

Despertar

Gumising, pumukaw.

Awaking, n. [euéking]

Despertamiento

Pagkagising.

Award, n. [auórd]

Sentencia, determinacion

Hatol, pasiya.

Award, v. [auórd]

Juzgar, sentenciar; determinar

Humatol, magpasiya.

Awarder, n. [auórder]

Juez árbitro

Tagahatol.

Aware, adj. [euér]

Cauto, vigilante

Maingat, nakatanod.

Away, adv. [euéy]

Ausente, afuera

Walâ, sa labas.

Awe, n. [o]

Miedo ó temor reverencial, pavor

Pangimì, hiyâ, takot.

Awe, v. [o]

Amedrentar; asombrar

Tumakot, gumitlá.

Awful, adj. [óful]

Tremendo, horroroso

Kakilakilabot, kasindaksindak.

Awful-eyed, adj. [óful-aid]

El que tiene ojos espantosos

May matang mabalasik.

Awfully, adv. [ófuli]

Terriblemente

Kakilakilabot, kasindaksindak.

Awfulness, n. [ófulnes]

Respeto ó temor

Pangimì.

Awhile, adv. [ejuáil]

Un rato, algun tiempo

Sangdalî, kauntî, samantalà.

Awkward, adj. [ókuord]

Tosco, rudo, dificil

Magaspang, bastos, musmos; mahirap gawin.

Awkwardness, n. [ókuordnes]

Tosquedad, groceria

Kagaspangan, kabastusan.

Awl, n. [ol]

Lesna

Balibol, pangbutas.

Awn, n. [on]

Arista

Sungot.

Awning, n. [óning]

Toldo

Kulandong, takip.

Awry, adv. [arái]

Oblicuamente, al travez

Patabingî.

Axe, n. [acs]

Hacha

Palakol.

Axiom, n. [ácsiæm]

Axioma

Kawikaan, kasabihang may taglay na aral.

Axiomatical, adj. [acsiométical]

Lo que pertenece al axioma

Nauukol sa kasabihang may taglay na aral.

Axis, n. [ácsis]

Eje

Ehe, ikirán, pinipihitan.

Axle-tree, n. [ácsl-tri]

Eje de una rueda

Lalikán, ikirán, pinipihitan.

Ay, adv. [ai]

Oo, opò.

Aye, adv. [e]

Siempre, para siempre, jamas

Lagì mapakaylan man, kaylan man.

Azimuth, n. [ázimæz]

Azimut del sol ó de una estrella; el acto del horizonte que hay entre el círculo vertical en que está el astro, y el meridiano del lugar

Sinag, limbó.

Azure, adj. [ázœr]

Azulado, color cerúleo

Bughaw, mabughaw, asul.

Azure, v. [ázœr]

Azular

Gawíng kulay bughaw.

Azymous, adj. [ázimœs]

Ázimo

Walang lebadura.A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P1 | P2 | Q | R | S1 | S2 | S3 | T | U | V | W | X | Y | Z
Find free glossaries at TranslationDirectory.com

Find free dictionaries at TranslationDirectory.com

Subscribe to free TranslationDirectory.com newsletter

Need more translation jobs from translation agencies? Click here!

Translation agencies are welcome to register here - Free!

Freelance translators are welcome to register here - Free!

Submit your glossary or dictionary for publishing at TranslationDirectory.comFree Newsletter

Subscribe to our free newsletter to receive news from us:

 

Menu

Use More Dictionaries
Use Free Glossaries
Use Free Translators
Use Free Software
Submit Your Dictionary
Post Translation Job
Find Freelance Translators
Read Translation Articles
Register Translation Agency
Submit Your Resume
Obtain Translation Jobs
Visit Language Job Board
Subscribe to Free Newsletter
Buy Database of Translators
Obtain Blacklisted Agencies
Vote in Polls for Translators
Advertise Here
Read our FAQ
Read Testimonials
Admire God's Creations
Use Site Map

Advertisements

translation directory

christianity portal
translation jobs


 

 
Copyright © 2003-2024 by TranslationDirectory.com
Legal Disclaimer
Site Map