Calderon's English-Spanish-Tagalog Dictionary Free dictionaries at TranslationDirectory.com. translation job
Home Free Glossaries Free Dictionaries Post Your Translation Job! Free Articles Jobs for Translators

Calderon's English-Spanish-Tagalog Dictionary
(Starting with "C" part 3)By Jeroen Hellingman,
Netherlands

jeroen[at]bohol.ph
http://www.bohol.ph/calderon.php
Become a member of TranslationDirectory.com at just $12 per month (paid per year)
Advertisements:Use the search bar to look for terms in all glossaries, dictionaries, articles and other resources simultaneouslyA1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P1 | P2 | Q | R | S1 | S2 | S3 | T | U | V | W | X | Y | ZEnglish, Grammar [Pronunciation]

Spanish

Tagalog

Concur, v. [conkær]

Concurrir

Dumaló.

Concurrence, n. [conkærrens]

Concurrencia

Dami ng dumaló.

Concurrent, adj. [conkærrent]

Concurrente

Dumadaló.

Concussion, n. [concucion]

Concusion

Bulalás, sigalbó.

Condemn, v. [condém]

Condenar

Hatulan, parusahan.

Condemnable, adj. [condémnabl]

Culpable, censurable, vituperable

Salarin, marapat parusahan.

Condemnation, n. [condemnécion]

Condenacion

Pagpaparusa.

Condensate, adj. [condénset]

Condensado, comprimido

Pinalapot.

Condensation, n. [condensécion]

Condensacion

Pagpapalapot.

Condense, v. [condéns]

Condensar, comprimir

Palaputin.

Condescend, v. [condisénd]

Condescender, consentir; acomodarse á la voluntad de otro

Pumayag, sumang-ayon, umalinsunod.

Condescendence, n. [condiséndens]

Condescendencia

Pagpayag, pagsang-ayon, pag-alinsunod.

Condign, adj. [condáin]

Condigno, merecido

Karapatdapat, marapat, ukol.

Condignness, n. [condáinnes]

Condignidad, merecimiento

Karapatan.

Condiment, n. [cóndiment]

Condimento, guiso, salsa

Panimplá, pangpalasa, rekado.

Condition, n. [condícien]

Condicion, cualidad

Lagay, kalagayan, kabagayan.

Conditional, adj. [condícional]

Condicional

Ayon sa kundisyon, sangayon sa kásunduan.

Condole, v. [condól]

Condolerse, simpatizar con, lamentar con otro; deplorar

Makidamdam, makidalamhatì, makiisang loob sa damdamin; mahabag, maawà.

Condolence, n. [condólens]

Compasion, lástima

Habag, awà; pakikidalamhatì.

Condone, v. [condón]

Perdonar

Magpatawad, patawarin.

Conduce, v. [condiús]

Conducir, concurrir

Maghatid, ihatid, magtaguyod, itaguyod, pumatnugot, patnugutan, pumatnubay, patnubayan.

Conducive, adj. [condiúsiv]

Conducente

Máitataguyod.

Conduct, n. [cóndœct]

Conducta, manejo, proceder, porte

Asal, ugalì, kilos, anyô.

Conduct, v. [cóndœct]

Conducir, guiar

Maghatid, magtaguyod, pumatnugot, pumatnubay.

Conductor, n. [condáctœr]

Conductor

Tagapaghatid; konduktor.

Conduit, n. [cónduit]

Conducto

Pádaluyan.

Cone, n. [con]

Cono

Kono ó anyong mabilog na patulís sa itaas.

Confection, n. [confecciœn]

Confitura, confeccion

Mga bagay na minatamis ó ginawang matamis.

Confectionary, n. [confécciœneri]

Confitería

Gáwaan ng matamís.

Confectioner, n. [confécciœnœr]

Confitero

Manggagawà ng matamis.

Confederacy, n. [confédœresi]

Confederacion, alianza

Kalipunan, kásunduan.

Confederate, adj. [confedéret]

Confederado, aliado

Kasundô, katipán.

Confederate, v. [confedéret]

Confederar, unir; confederarse, unirse

Makipagkasundô, makisama; magkásundô, magsama.

Confederation, n. [confedœréciœn]

Confederacion, alianza

Kalipunan, kásunduan.

Confer, v. [confér]

Conferenciar; conferir; dar

Makipanayam; magkaloob, magbigay.

Conference, n. [cónfœrens]

Conferencia

Panayam, sálitaan, úsapan.

Confess, v. [confés]

Confesar; declarar, reconocer

Magkumpisal; magpahayag, kumilala.

Confession, n. [conféciœn]

Confesion; reconocimiento

Pangungumpisal; pagkilala.

Confessional, adj. [conféciœnal]

Lo que pertenece á la confesion

Nauukol sa pangungumpisal.

Confessionary, n. [conféciœneri]

Confesionario

Pángumpisalan.

Confessor, n. [confésœr]

Confesor

Parè, nagpapakumpisal, kompesor.

Confidant, adj. [cónfidant]

Confidente

Kalihim, katápatan, kátiwalà.

Confide, v. [confáid]

Confiar, fiarse

Magkátiwalà, tumiwalà.

Confidence, n. [cónfidens]

Confianza; seguridad, integridad; presuncion, arrogancia

Tiwalà, pagpapalagay ng loob; kabuoan ng loob; tapang.

Confident, adj. [cónfident]

Confidente

Pinagkakatiwalaan, kátiwalà, katápatang-loob.

Confidential, adj. [confidéncial]

Reservado, secreto

Lihim.

Confidently, adv. [cónfidentli]

Confidentemente, secretamente

Lihim, palihím.

Confine, n. [cónfain]

Confin, límite, término

Hanggá, hangganan.

Confine, v. [confáin]

Confinar, lindar; encerrar, aprisionar

Hangganán, patotohanan, kalungin, ibilanggô.

Confinement, n. [confáinment]

Prision, estreñimiento

Pagkabilanggô, pagkakulong.

Confirm, v. [confírm]

Comfirmar, ratificar

Patotohanan, patunayan.

Confirmation, n. [confœrmécion]

Confirmacion, prueba, testimonio

Patotoo, patunay; pagpapatotoo, pagpapatunay.

Confirmatory, adj. [confírmetori]

Confirmativo

Mapatutunayan, mapatototohanan.

Confiscate, v. [cónfisket]

Confiscar

Samsamin ng pámahalaan, embarguhin ng pámahalaan.

Confiscation, n. [confiskécion]

Confiscacion

Pagsamsam ng pámahalaan, pag-embargo ng pámahalaan.

Conflagration, n. [conflagrécion]

Conflagracion

Sunog; pagkakadamaydamay.

Conflict, n. [conflíct]

Conflicto; combate, pelea

Guló, pagkakalaban, pagkakataló; labanán, away.

Conflict, v. [conflíct]

Contender; combatir, luchar

Makipaglaban, makipagtalo; lumaban, makipagaway.

Confluence, n. [cónfliuens]

Confluencia, concurso

Pagkakatagpô ng dalawa ó ilang ilog; bunton ng tao.

Conform, v. [confórm]

Conformar

Sumang-ayon, umayon, umalinsunod.

Conformable, adj. [confórmabl]

Conforme, semejante

Kasang-ayon, kahalintulad, kagaya, kapara, kaparis, kamukhâ.

Conformation, n. [conformécion]

Conformacion; arreglo

Pagsang-ayon; pagkakasunduan, pinagkáyarian.

Conformity, n. [confórmiti]

Conformidad, conveniencia

Pagsang-ayon, pagkakaisa; pagkawangis.

Confound, v. [confáund]

Confundir; turbar

Luminlang, mangguló.

Confront, v. [confrónt]

Confrontar

Tuusín.

Confrontation, n. [confrontécion]

Confrontacion

Pagtutuus.

Confuse, v. [confiúz]

Confundir, desconcertar; oscurecer

Luminlang, gumuló; magpalabò.

Confused, adj. [confiúzd]

Confuso

Maguló, malabò.

Confusion, n. [confiúcion]

Confusion, desorden, caos; perturbacion, vergüenza

Guló, kaguluhan, ligalig, walang ayos, walang tuos; kalituhan, kahihiyan.

Confutation, n. [confiutécion]

Confutacion

Dî pagpayag sa pagmamatwid ng katalo.

Confute, v. [confiút]

Confutar, impugnar

Magwagí sa pagmamatwid, patahimikin ang katalo.

Congeal, v. [condchíl]

Congelar; congelarse, helarse

Mamuô.

Congenial, adj. [condchínial]

Congenial; análogo

Kaugalì; kabagay, kagaya, kaparis.

Congeniality, n. [condchiníaliti]

Semejanza de genio

Pagkakaisang ugalì.

Congenite, adj. [condchénit]

Congénito

Kakambal, kasamang ipinanganak.

Conger, n. [cónguœr]

Congrio

Palós.

Congest, v. [condchést]

Acumular, amontonar

Magbunton, ibunton, magsalansan, tipunin.

Congestion, n. [condchéschen]

Congestion, acumulacion

Pagpapamuô; pagbubunton.

Conglomerate, adj. [conglómeret]

Conglomerado

Tipón, ipón.

Conglomerate, v. [conglómeret]

Conglomerar

Tipunin, ipunin.

Conglomeration, n. [conglomerécien]

Conglomeracion

Pagkakatipon, pagkáipon.

Congratulate, v. [congrátiulet]

Congratular, felicitar

Bumatì ng papuri; magbigay ng maligayang araw.

Congratulation, n. [congratiulécion]

Congratulacion, felicitacion

Papuri, pagbibigay ng maligayang araw.

Congratulatory, adj. [congrátiuletori]

Congratulatorio

Ang nauukol sa papuri ó sa pagbibigay ng maligayang araw.

Congregate, v. [cóngriguet]

Congregar, reunir

Pumisan, tumipon.

Congregation, n. [congriguécion]

Congregacion

Kapisanan ó kapulungan ng mga taong may isang pananampalataya.

Congregational, adj. [congriguécional]

Lo que pertenece á la congregacion

Nauukol sa kapisanan ng mga taong may isang pananampalataya.

Congress, n. [cóngres]

Congreso

Kongreso, kapulungan ng mga kinatawan ng isang bansâ.

Congruence, n. [cóngriuens]

Congruencia, conformidad

Pagkakasang-ayon, pagkabagay.

Congruency, n. [cóngriuensi]

Congruencia, conformidad

Pagkakasang-ayon, pagkabagay.

Congruent, adj. [cóngriuent]

Congruente, conforme

Kasang-ayon, kabagay.

Congruity, n. [congriúiti]

Congruencia, conformidad

Pagkakasang-ayon, pagkabagay.

Congruous, adj. [cóngriuæs]

Congruo, idóneo, apto

Ukol, marapat, maykaya.

Conjectural, adj. [condchéccheral]

Conjetural

Dî malayong mangyari, kaypalà; mahihinalà, masasapantahà.

Conjecture, n. [condchéccher]

Conjetura; sospecha

Hakà, sapantahà, hinalà; bintang.

Conjecture, v. [condchéccher]

Conjeturar; sospechar

Maghakà, magsapantahà maghinalà; magbintang.

Conjoin, v. [condchóin]

Juntar, asociar; unirse, ligarse

Isama, ipisan, isapì, ilakip; magsama, magsapì, maglakip, magpisan.

Conjoint, adj. [condchóint]

Asociado, confederado

Kasama, kasapì, kalakip, kapisan.

Conjugal, adj. [cóndchiugal]

Conjugal, matrimonial

Nauukol sa pag-aasawa, nauukol sa kasal.

Conjugate, v. [cóndchiuguet]

Conjugar

Magbaybay ng pangwatas.

Conjugation, n. [condchiuguécion]

Conjugacion

Pamamaybay ng pangwatas.

Conjunct, adj. [condchéntc]

Conjunto, unido

Kalakip, kapisan, kasama.

Conjunction, n. [condchénccion]

Conjuncion, union, liga; conjuncion

Pagkasama, pagkalakip; pagkapisan; pang-ugnay.

Conjunctive, adj. [condchéctiv]

Conjunto; conjuntivo

Pagkakasama, pagkakalakip, pagkakapisan; nauukol sa pang-ugnay.

Conjuncture, n. [condchúncchær]

Coyuntura

Kasukasuan.

Conjuration, n. [condchurécion]

Deprecacion, súplica ardiente; conjuracion

Pamanhik na may panunumpâ; panghihimagsik na pagkaraka'y binalak.

Conjure, v. [condchiúr]

Conjurar ó citar en nombre de Dios; conspirar

Manumpâ sa pangalan ni Bathalà manghimagsik.

Connate, adj. [connét]

Del mismo parto

Kambal.

Connect, v. [conéct]

Juntar, unir, trabar; coordinar, combinar

Iugnay, idugtong, isugpong, iugpong; ibagay.

Connection, n. [conéccion]

Conexion, enlaze, trabazon

Kaugnay, karugtong, kasugpong, kaugpon.

Connexion, n. [conéccion]

Conexion, enlaze, trabazon

Kaugnay, karungtong, kasugpong, kaugpon.

Connivance, n. [conáivans]

Connivencia, disimulo

Pagpapalagpas sa malíng namasid, dî pagpansin.

Connive, v. [conáiv]

Guiñar el ojo; disimular

Kumindat; palagpasin ang maling námasid.

Connoisseur, n. [conisér]

Perito, conocedor

Tagapuná, tagaalám.

Connubial, adj. [coniúbial]

Conyugal, matrimonial

Nauukol sa pag-aasawa, nauukol sa kasal.

Conquer, v. [cónker]

Conquistar; vencer

Sumakop; magpasukò.

Conquerable, adj. [cónkerabl]

Conquistable, vencible

Masasakop, mapasusukò.

Conqueror, n. [cónkeror]

Conquistador, vencedor

Mánanakop, mapagpasukò.

Conquest, n. [cónquest]

Conquista

Pananakop, pagpapasukò.

Consanguineous, adj. [consanguínies]

Consanguineo

Kadugô, kamag-anak.

Consanguinity, n. [consanguíniti]

Consanguinidad

Kadugô, kamag-anak.

Conscience, n. [cónciens]

Conciencia

Budhî.

Conscientious, adj. [conciéncias]

Concienzudo

May mabuting budhî.

Conscious, adj. [cónscies]

Sabedor de sus propios pensamientos y acciones

Nakakaalam ng kanyang pagkatao, nasa pagkatao.

Consciously, adv. [cónsciesli]

Á sabiendas

Nasa pagkatao, alám.

Conscript, adj. [cónscript]

Conscripto, registrado

Nakatalâ, nakatandâ.

Conscription, n. [conscrípcion]

Asiento en algun registro, lista ó matrícula

Pagkátalâ, pagkátandâ.

Consecrate, adj. [cónsicret]

Consagrado

Itinalagang bagay.

Consecrate, v. [cónsicret]

Consagrar, dedicar

Magtalagá; italagá.

Consecration, n. [consicrécion]

Consagracion

Pagtatalagá.

Consecutive, adj. [consékiutiv]

Consecutivo

Sunodsunod.

Consent, n. [consént]

Consentimiento

Kapahintulutan, pahintulot.

Consent, v. [consént]

Consentir, conceder, permitir

Pahintulutan, itulot, magpahintulot, pumayag.

Consequence, n. [cónsecuens]

Consecuencia, resulta

Pinangyarihan, kináhinatnan.

Consequent, adj. [cónsecuent]

Consiguiente, consecutivo

Nákakasunod.

Consequent, n. [cónsecuent]

Consecuencia

Káhinatnán.

Consequential, adj. [consecuéncial]

Consecutivo

Nákakasunod.

Consequently, adv. [cónsicuentli]

Por consiguiente

Dahil dito.

Conservation, n. [consœrvécion]

Conservacion

Pagpapanatili, pagpapalagì.

Conservative, adj. [consérvativ]

Conservativo

Dî nasisirà, namamalagì, nananatili.

Conservator, n. [conservetor]

Conservador; protector

Tagapagpanatili, tagapamalagì; tagakandilì.

Conserve, n. [cónserv]

Conserva

Tinggal, imbak.

Conserve, v. [cónserv]

Conservar, cuidar

Ingatan, pag-ingatan.

Consider, v. [consíder]

Considerar, pensar, meditar, examinar

Akalain, dilidiliin, bulayin, isipin, gunitain, wariin.

Considerable, adj. [consíderabl]

Considerable

Mapakukundanganan.

Considerate, adj. [consíderet]

Considerado, prudente, atento, discreto

Mapagwarì, mabait, mahinahon, mahinhin.

Consideration, n. [considerécion]

Consideracion; reflexion; importancia, valor, mérito

Pakundangan; warì, gunitâ, dilidilì; halaga, kabuluhan, saysay.

Consign, v. [consáin]

Consignar ó entregar á otro alguna cosa; ceder

Ipagkaloob, ibigay.

Consignee, n. [consainí]

Agente

Kátiwalà sa isang pagkabuhay ó pangangalakal.

Consignment, n. [consáinment]

Consignacion

Padalá.

Consist, v. [consíst]

Consistir

Ipagka..., ika..., ipagkagayon.

Consistence, n. [consístens]

Consistencia, conformidad, estabilidad

Kalagayan, katibayan, kapanatilihán, pagkakaayon.

Consistency, n. [consístensi]

Consistencia, conformidad, estabilidad

Kalagayan, katibayan, kapanatilihan, pagkakaayon.

Consistent, adj. [consístent]

Consistente, firme, sólido

Matibay, matatag, masinsin.

Consistorial, adj. [consistórial]

Consistorial

Nauukol sa kapulungan ng mga pinunò ng isang relihyon.

Consistory, n. [consístori]

Consistorio

Hukuman ó kapulungan ng mga pinunò ng isang relihyon.

Consolable, adj. [consólabl]

Consolable

Mangyayaring maalíw.

Consolation, n. [consolécien]

Consolacion, alivio

Alíw, kaaliwan.

Consolatory, adj. [consóletori]

Consolatorio

Nakaaalíw.

Console, v. [consól]

Consolar, confortar

Umalíw.

Consoler, n. [consóler]

Consolador

Tagaaliw, mang-aaliw.

Consolidate, v. [consólidet]

Consolidar, consolidarse

Isama, isapì ilakip; magsama, magsapì, maglakip.

Consolidation, n. [consolidécion]

Consolidacion, conjuncion

Pagkakaisa, pagkakasama, pagkakasapì, pagkakalakip.

Consonance, n. [cónsonans]

Consonancia, rima, armonia

Pagkakatugmâ, pagkakabagay ng tinig.

Consonant, n. [cónsonant]

Consonante

Katinig, katingig, katugmâ.

Consort, n. [cónsort]

Consorte; esposo, esposa

Kasama; asawa.

Consort, v. [consórt]

Asociarse; casar

Magsama; mag-asawa.

Conspicuous, adj. [conspíkiues]

Conspicuo, eminente, ilustre, famoso, distinguido

Magiting, bunyî, litáw, tangì, bantog.

Conspiracy, n. [conspíresi]

Conspiracion

Pagbabangon ng isang panghihimagsik.

Conspirator, n. [conspíretor]

Conspirador

Ang nagbabangon ng panghihimagsik.

Conspire, v. [conspáir]

Conspirar, conjurarse

Magbangon ng panghihimagsik.

Conspirer, n. [conspáirer]

Conspirador

Ang nagbabangon ng panghihimagsik.

Constable, n. [cónstabl]

Constable

Konstabularyo.

Constancy, n. [cónstansi]

Constancia, perseverancia

Tiyaga, katiyagaan.

Constant, adj. [cónstant]

Constante, perseverante

Matiyagâ.

 

 

Constellation, n. [constelécion]

Constelacion

Kapisanan ng mga talà't bituin.

Consternation, n. [consternécien]

Consternacion, atolondramiento, terror

Gulo, pagkatulig, takot, gulat.

Constipate, v. [cónstipet]

Constiparse

Sipunin.

Constipation, n. [constipécion]

Constipacion

Sipon.

Constituency, n. [constituénsi]

Junta electoral

Kapisanan ng nagsisiboto.

Constitution, n. [constitiúcion]

Constitucion

Pagkatatag.

Constitutional, adj. [constitiúcional]

Constitucional

Ayon sa pagkatatag.

Constrain, v. [constrén]

Constreñir, restringir, impedir

Pumigil, pigilin, umampat, ampatin.

Constraint, n. [constrént]

Constreñimiento

Pagpigil, pag-ampat.

Constrict, v. [constríct]

Constreñir, apretar, estrechar, encoger

Pigilin, higpitan, paurungin.

Constriction, n. [constriccion]

Constriccion, encogimiento

Paghigpit, pag-urong.

Construct, v. [constráct]

Construir, edificar

Gumawâ, gumawâ ng gusalì.

Construction, n. [constráccion]

Construccion

Paggawâ, paggawâ ó pagkágawâ ng gusalì.

Construe, v. [cónstriu]

Construir; interpretar, explicar

Magtatag; magpaliwanag, magpaaninaw.

Consul, n. [cónsœl]

Consul

Konsul.

Consular, adj. [cónsiulœr]

Consular

Ukol sa gáwain ng konsul.

Consulate, n. [cónsiulet]

Consulado

Káwanihan ng konsul.

Consult, v. [consált]

Consultar

Sumanggunì, magtanong.

Consultation, n. [consaltécion]

Consulta

Sanggunì.

Consume, v. [consiúm]

Consumir, acabar, gastar; consumirse, deshacerse, acabarse

Umubos, gumugol, tumapos; maubos, maparam, matapos.

Consumer, n. [consiúmer]

Consumidor, parroquiano

Tagaubos, tagabilí, sukì.

Consummate, v. [cónsiumet]

Consumar, terminar

Tapusin, ubusin.

Consummation, n. [consiumécion]

Consumacion

Katapusan.

Consumption, n. [consémcion]

Consuncion, disipacion; tisis

Pagkaubos, pagkawalâ; sakit na pagkatuyô, ítika.

Consumptive, adj. [consémtiv]

Consuntivo; tísico

Nauubos, nawáwalâ; nátutuyô, iniitika, natitisis.

Contact, n. [cóntact]

Contacto

Hipò, sagì, salíng.

Contagion, n. [contédchen]

Contagio

Hawa, pagkahawa.

Contagious, adj. [contédches]

Contagioso

Nakakahawa.

Contain, v. [contén]

Contener, caber

Magkaroon, magtaglay, maglamán, maglulan, magkasya.

Contaminate, v. [contáminet]

Contaminar, manchar, corromper

Mahawa, masirà; mabulok; madungisan.

Contamination, n. [contaminécion]

Contaminacion

Pagkahawa.

Contemn, v. [contém]

Despreciar, menospreciar

Hamakin, murahin.

Contemplate, v. [contémplet]

Contemplar, meditar

Magdilìdilì, magbulay, magwarì, gumunitâ, magnilay.

Contemplation, n. [contemplécion]

Contemplacion; estudio, consideracion

Pagmamalas, pagwawarì, pagninilay, gunitâ.

Contemplative, adj. [contémpletiv]

Contemplativo

Mapagmalas, mapagwarì, mapaggunitâ, mapagnilay.

Contemporaneous, adj. [contemporénies]

Contemporáneo, coetáneo

Kapanahon, kasabay.

Contemporary, adj. [contémporeri]

Contemporáneo, coetáneo

Kapanahon, kasabay.

Contempt, n. [contémpt]

Desprecio, menosprecio

Paghamak, pag-alipustâ, pagmura, pintas, lait.

Contemptible, adj. [contémtibl]

Despreciable, desestimado, vil

Hamak, ilipustâ, kalait-lait.

Contemptuous, adj. [contémchiues]

Desdeñoso, insolente, despreciador

Mapaghamak, mapagalipustâ, mapaglait, palapintas, bastós, magaspang.

Contend, v. [conténd]

Contender, disputar, altercar

Lumaban, makipagaway, makipagtalo.

Contendent, n. [conténdent]

Contendiente, antagonista

Kalaban, kaaway, katalo.

Content, adj. [cóntent]

Contento

Masayá, galak, twâ, nasisiyahangloob, galak, lugod.

Content, n. [contént]

Contentamiento, satisfaccion

Kasiyahan ng loob, sayá, galak, twâ, kaluguran, lugod.

Content, v. [contént]

Contentar, satisfacer

Masiyahán, malugod, matwâ, magalák, masayahán.

Contention, n. [conténcion]

Contencion, altercacion, debate, competencia

Pagtatalo, pagpupunyagian, pagpapaínaman.

Contentious, adj. [conténcies]

Contencioso, litigioso

Palataló, mapagbasag-ulo, palaaway, mapag-usap.

Contentment, n. [conténtment]

Contentamiento, satisfaccion

Kasiyahan ng loob, lugod, kasayahan.

Contest, n. [contést]

Contienda, disputa, debate, altercacion

Pagtatalo, pungyagian, koponán, labanan.

Contest, v. [contést]

Contender, disputar, competir

Lumaban, makipagtalo, makipagpungyagî.

Contestant, adj. [contéstant]

Contendiente

Nakikipagtalo, nakikipagpungyagî, kalaban.

Contestation, n. [contestecion]

Contestacion

Sagot, kasagutan.

Context, n. [cóntecst]

Contexto, contenido

Ang nilalamán.

Contiguity, n. [contiguiúti]

Contigüedad

Lapit, kalapitan.

Contiguous, adj. [contíguies]

Contigüo

Kalapít, katabí.

Continence, n. [cóntinens]

Continencia, templanza

Pagpipigil, hinahon.

Continency, n. [cóntinensi]

Continencia, templanza

Pagpipigil, hinahon.

Continent, adj. [cóntinent]

Continente

Mapagpigil, mahinahon.

Continent, n. [cóntinent]

Continente

Kontinente, ó malawak na lupà.

Continental, adj. [continéntal]

Continental

Nauukol sa kontinente.

Contingence, n. [contíndchens]

Contingencia

Pagkakátaon, hindî akalain.

Contingency, n. [contíndchensi]

Contingencia

Pagkákataon, hindî akalain.

Contingent, adj. [contíndchent]

Contingente, casual

Nagkátaon, hindî sinasadyâ.

Continual, adj. [contíniual]

Continuo

Patuloy.

Continuance, n. [contíniuans]

Continuacion, permanencia, duracion

Tuloy, tagál, láon.

Continuation, n. [continiuécion]

Continuacion, duracion

Pagtutuloy, pagtatagal.

Continue, v. [contíniu]

Continuar

Magpatuloy, ipagpatuloy.

Continuous, adj. [contíniues]

Continuo

Patuloy, sunód-sunod.

Contort, v. [contórt]

Torcer

Baluktutin, pilipitin.

Contortion, n. [contórcion]

Contorsion

Pagbabaluktot, pagpipilipit.

Contour, n. [contúr]

Contorno

Buong palibot, buong paligid.

Contraband, adj. [cóntraband]

Prohibido, ilegal

Bawal, labag sa kautusan.

Contraband, n. [cóntraband]

Contrabando

Laban sa utos ng pámáhalaan.

Contrabandist, n. [cóntrabandist]

Contrabandista

Ang nangangalakal ng mga bagay na ipinagbabawal ng pámahalaan.

Contract, n. [contráct]

Contrato

Káyarian, kásunduan, sálitaan.

Contract, v. [contráct]

Contratar

Makipagkáyarî, makipagkásundô.

Contraction, n. [contráccion]

Contraccion, abreviatura

Pag-iisá ng dalawang sálitâ.

Contractor, n. [contráctor]

Contratante, contratista

Ang tumatanggap ng kontrato; ang pumapakyaw ng anomang gáwain.

Contradict, v. [contradíct]

Contradecir, oponerse

Kataluhin; sumalangsang, sumumáng.

Contradiction, n. [contradíccion]

Contradiccion, contrariedad

Kataló, kalaban, sumáng.

Contradictory, adj. [contradíctori]

Contradictorio

Kataló, kalaban.

Contrariwise, adv. [cóntreriuais]

Al contrario

Pasalungat, pabaligtad.

Contrary, n. [cóntreri]

Contrario, opuesto

Salungat, laban, salangsang, labag.

Contrast, n. [cóntrast]

Contraste, oposicion

Pagkakaiba, pagkasalangsang.

Contrast, v. [cóntrast]

Contrastar, oponer

Sumalangsang.

Contravene, v. [contravín]

Contravenir, oponerse, obrar en contra

Lumabag, sumalangsang, sumway.

Contravention, n. [contravéncion]

Contravencion

Paglabag, pagsalangsang, pagsway.

Contribute, v. [contríbiut]

Contribuir, ayudar, cooperar

Umabuloy, umambag; tumulong.

Contribution, n. [contribiúcion]

Contribucion; cooperacion

Abuloy, ambag.

Contributor, n. [contríbiutor]

Contribuyente

Umaabuloy, umaambag.

Contrite, adj. [cóntrait]

Contrito, arrepentido, penitente

Nagsisisi.

Contrition, n. [contrícion]

Contricion

Pagsisisi.

Contrivance, n. [contráivans]

Idea, designio, concepto; invencion, artificio

Isipan, paraan, hakà; kathâ.

Contrive, v. [contráiv]

Idear, imaginar; inventar

Pumaraan, umisip, humakà, humathâ.

Control, n. [contról]

Sujecion, freno

Panugpô, pangpigil.

Control, v. [contról]

Reprimir, restringir

Sumugpô, sugpuin; pigilin.

Controversial, adj. [contróvercial]

Lo que pertenece á las controversias

Nauukol sa pagtatalo.

Controversy, n. [contróversi]

Controversia, disputa

Pagtatalo.

Controvert, v. [contróvert]

Controvertir, disputar

Makipagtalo.

Contumacious, adj. [contiuméciæs]

Contumaz, terco

Matigas ang ulo, mapurol ang ulo.

Contumacy, n. [cóntiumesi]

Contumacia, terquedad

Katigasan ng ulo, kapurulan ng ulo.

Contumelious, adj. [contiumílious]

Contumelioso, sarcástico, injurioso, difamatorio

Mapaghamak, mapaglait, mapanirang puri.

Contumely, n. [cóntiumeli]

Contumelia, ultraje, injuria, menosprecio

Pahamak, lait, paninirang puri.

Contuse, v. [contiúz]

Contundir, magullar, golpear

Bumugbog, lumamog.

Contusion, n. [contiúcion]

Contusion

Bugbog.

Conundrum, n. [conémdrœm]

Acertijo, adivinanza

Bugtong.

Convalescence, n. [convalésens]

Convalecencia

Pagpapalakás pagkatapos na magkasakít.

Convalescent, adj. [convalésent]

Convaleciente

Nagpapalakas [na galing sa sakít].

Convalescent, n. [convalésent]

Convaleciente

Taong bagong kagagalíng sa sakít.

Convene, v. [convín]

Convocar, congregar

Magpisan, magtipon.

Convenience, n. [convíniens]

Conveniencia, comodidad, conformidad

Kaukulan, ginghawa, kabagayan.

Convenient, adj. [convínient]

Conveniente, cómodo, propio

Ukol, bagay, akmâ, marapat.

Convent, n. [cónvent]

Convento

Bahay-parì, kombento.

Convention, n. [convéncien]

Convencion, asamblea, congreso

Katipunan, kapulungan, típanan.

Conventional, adj. [convénciœnal]

Convencional

Pasubalì sa pangyayarihan, kung, pagka....

Conventual, adj. [convénchiual]

Conventual

Nauukol sa bahay-parè nauukol sa kombento.

Converge, v. [convérdch]

Converger, dirigirse á un mismo punto

Magtagpô sa isang dulo ang dalawang guhit.

Convergence, n. [convérdchent]

Convergencia

Pagtatagpô sa isang dulo ng dalawang guhit.

Conversant, adj. [cónvœrsant]

Versado en, experimentado, familiar

Nakatatalós, nakababatid, sanáy, bihasá, maalam.

Conversation, n. [convœrséciœn]

Conversacion

Sálitaan, úsapan.

Converse, v. [cónvœrs]

Conversar, platicar

Makipag-usap, makipagsalitaan.

Converse, n. [cónvœrs]

Conversacion, plática

Sálitaan, úsapan.

Conversion, n. [convercien]

Conversión

Pagkaakít, pagbabagong-loob.

Convert, v. [convért]

Convertir; convertirse

Maakit, magbagong-loob.

Convert, n. [convért]

Converso

Naakít, nagbagong-loob.

Convertible, adj. [convértibl]

Convertible, trasmutable

Mangyayaring akitín, nababago.

Convex, adj. [cónvecs]

Convexo

Kukób, malukom, lukob, umbok ang gitnâ.

Convex, n. [cónvecs]

Cuerpo circular

Kukób, lukob, lukom.

Convey, v. [convé]

Trasportar, trasmitir

Maglipat, maghatid.

Conveyance, n. [convéant]

Conduccion, trasporte

Paghahatid, paglilipat.

Convict, adj. [convíct]

Convencido

Hikayát, akít.

Convict, n. [cónvict]

Convicto

Ang kumikilala ng sarilíng sala, ang napakikilalang salarín.

Convict, v. [convíct]

Convencer

Humikayat, umakít.

Conviction, n. [convíccion]

Conviccion

Sariling paniniwalà.

Convince, v. [convíns]

Convencer

Humikayat, umakít.

Convivial, adj. [convívial]

Sociable, hospitalario

Mabuting makisama, mapagpatuloy.

Conviviality, n. [convivíaliti]

Sociabilidad

Pakikisama.

Convocate, v. [cónvoket]

Convocar, citar

Tumawag ng pulong.

Convocation, n. [convokécion]

Convocacion

Pagpupulong.

Convoke, v. [convóc]

Convocar, citar

Tumawag ng pulong.

Convolve, v. [convólv]

Arrollar, revolver

Umikid; ikirin.

Convoy, n. [cónvoi]

Convoy

Kumboy.

Convoy, v. [convói]

Convoyar

Maghatid; ihatid.

Convulse, v. [convéls]

Convelerse; irritarse

Pulikatin; mamanhid.

Convulsion, n. [convélcion]

Convulsion; espasmo

Pulikat; pamanhid.

Convulsive, adj. [convélsiv]

Convulsivo

Náuukol sa pulikat.

Cony, n. [cóni]

Conejo

Koneho.

Coo, v. [cu]

Arrullar, enamorar

Sumiyap; sumuyò, makiusap ng pag-ibig.

Cook, n. [cuc]

Cocinero

Manglulutò, tagapangusinà, tagapaglutò, kosinero.

Cook, v. [cuc]

Cocinar

Maglutò, mangusinà.

Cookery, n. [cúkeri]

Arte de cocinar

Karunungan sa paglulutò.

Cool, adj. [cul]

Frio, fresco

Malamig.

Cool, v. [cul]

Enfriar, refrescar, entibiar, atemperar

Magpalamig; palamigin.

Cooler, n. [cúler]

Enfriadera

Sisidlang pálamigan.

Coolness, n. [cúlnes]

Frialdad, tibieza

Lamig, kalamigan.

Coom, n. [cum]

Hollin de horno; el unto negro que despiden los ejes de las ruedas de los carros y coches

Kulilì ng hurnó; ang nanglalapot na maitim na lumalabas sa mga ehe ng mga gulong ng karro at karwahe.

Coop, n. [cup]

Caponera, gallinero; redil para ganado lanar

Kulungan, tangkal.

Coop, v. [cup]

Enjaular, encarcelar

Isilid sa kulungan.

Cooper, n. [cúper]

Tonelero

Tagagawâ ng bariles.

Cooper, v. [cúper]

Hacer ó fabricar barriles

Gumawâ ng bariles.

Cooperate, v. [coóperet]

Cooperar

Tumulong; tulungan.

Cooperation, n. [cooperecion]

Cooperacion

Tulong.

Cooperator, n. [coóperetor]

Cooperador

Ang tumutulong.

Coordinate, adj. [coórdinet]

Coordinado

Kaayos.

Coordination, n. [coordinécien]

Coordinación

Pagsasaayos.

Copartner, n. [copártner]

Compañero; socio

Kasama; kasamá.

Cope, n. [cop]

Capa pluvial

Sutana, damit na mahabà.

Cope, v: [cop]

Cubrir, competir, contender, disputar

Magtakip; makipaglaban, makipagtalo.

Copier, n. [cópier]

Copiante, copista

Tagasalin, mánanalin.

Coping, n. [cóping]

Cumbre de edificio

Taluktok ng gusalì.

Copious, adj. [cópiœs]

Copioso, abundante

Marami, saganà.

Copiously, adv. [cópiœsli]

Copiosamente, en abundancia

Na pagkarami, na pagkasaganà.

Copiousness, n. [cópiœsnes]

Abundancia, copia

Dami, karamihan, saganà, kasaganaan.

Copper, n. [cópper]

Cobre

Tansong pulá.

Copper-work, n. [cóper-werk]

Fábrica de cobre

Gáwaan ng tansong pulá.

Coppersmith, n. [cópersmiz]

Calderero

Manggagawà sa tansong pulá.

Copulate, v. [cópiulet]

Unir, juntar

Iugnay, isugpong.

Copulative, adj. [cópiuletiv]

Copulativo, conjuntivo

Pang-ugnay, panugpong.

Copy, n. [cópi]

Copia, ejemplar de algun libro

Salin.

Copy, v. [cópi]

Copiar, trasladar algun escrito

Magsalin, humwad, pumaris; isalin.

Copy-book, n. [cópibuk]

Cuaderno; copiador de cartas

Kwaderno; salinán ng sulat.

Copyright, n. [cópirait]

La propiedad de una obra literaria

Pagka may arì ng isang kathâ ó akdâ.

Coquet, v. [cokét]

Cocar, cortejar

Gumirì, magpaibig, lumandî.

Coquetry, n. [cokétri]

Coquetería

Kalandian, kagaslawan.

Coquette, n. [cokét]

Coqueta

Landî, magaslaw.

Coquettish, n. [cokétish]

Coqueta

Landî, magaslaw.

Coral, n. [córal]

Coral

Koral, bulaklak na bató.

Cord, n. [cord]

Cuerda, cordel

Lubid, panalì.

Cord, v. [cord]

Encordelar

Talian ng lubid.

Cordage, n. [córdedch]

Cordaje

Mga lubid at pisì.

Cordial, adj. [córdial]

Cordial, sincero

Tapat, tapat na loob.

Cordiality, n. [cordiáliti]

Cordialidad, sinceridad

Katapatang loob, pagkatapat na loob.

Core, n. [cor]

Cuesco, fondo ó centro de alguna cosa

Ubod.

Cork, n. [cork]

Corcho, tapon

Tapon, pasak.

Cork, v. [cork]

Tapar botellas con corchos

Tapunán, pasakan ng tapon.

Corkscrew, n. [córcscriu]

Tirabuzon

Tirabusón, pangbunot ng tapon.

Corn, n. [corn]

Grano, mais, fruto y semilla de las mieses

Mais, butil na gugulayin.

Corn, v. [corn]

Salar

Asnán.

Corn-cob, n. [corncób]

Mazorca

Busal ng mais.

Corner, n. [córner]

Ángulo, esquina, rincon

Sulok, kantó, pánulukan

Cornered, adj. [córnerd]

Angulado, esquinado

Nakasulok.

Cornet, n. [córnet]

Corneta

Korneta, patunog na tansô, tambuling tansô.

Cornice, n. [córnis]

Cornisa

Gilid ng pinid, gilid.

Corona, n. [coróna]

Corona

Korona, putong.

Coronation, n. [coronécien]

Coronacion

Pagpuputong ng korona.

Coroner, n. [córoner]

Coronel ó oficial que hace la inspeccion jurídica de los cadáveres

Tagalitis ng hukuman sa bangkay.

Coronet, n. [córonet]

La corona particular que corresponde á los títulos segun su clase

Ang namumukod na korona na naghahayag ng urì ng kataasan.

Corporal, adj. [córporal]

Corporal, corpóreo

Nahihinggil sa katawan.

Corporal, n. [córporal]

Cabo

Kabo ng kawal.

Corporate, adj. [córporet]

Formado en cuerpo ó en comunidad

Kasama, kalakip.

Corporation, n. [corporécion]

Corporacion

Samahán.

Corporeal, adj. [corpórial]

Corpóreo

May katawan.

Corps, n. [corps]

Cuerpo de ejército, regimiento

Hukbó.

Corpse, n. [corps]

Cadaver

Bangkay.

Corpulence, n. [córpiulens]

Corpulencia

Kayabungan, yabong.

Corpulency, n. [córpiulensi]

Corpulencia

Kayabungan, yabong.

Corpulent, adj. [córpiulent]

Corpulento

Mayabong.

Corpus-Christi day, n. [*]

Dia de Corpus

Kaarawan ng Korpus.

Correct, adj. [corréct]

Correcto

Tuós, tamà, matwid.

Correct, v. [corréct]

Corregir; reprender; castigar

Isaayos; sawayin; parusahan.

Correction, n. [corrécien]

Correccion, castigo

Paghuhusay, pag-aayos; parusa.

Correctness, n. [corréctnes]

Exactitud

Katuusan.

Correlative, adj. [corréletiv]

Correlativo

Kaakmâ, kaadhikâ.

Correspond, v. [correspónd]

Corresponder

Gumanting-loob; umayon.

Correspondence, n. [correspóndens]

Correspondencia

Pakikipagsulatan.

Correspondent, adj. [correspóndent]

Correspondiente, conveniente

Ukol, marapat, ayon.

Correspondent, n. [correspóndent]

Correspondiente

Tagasulat, katiwalà sa pakikipagsulatan; kasulatán.

Corridor, n. [córridor]

Corredor

Salas.

Corrigible, adj. [córridchibl]

Corregible

Máisasaayos, mapabubuti.

Corroborate, v. [corróboret]

Corroborar

Magpatibay, umayon.

Corroboration, n. [corroborécion]

Corroboracion

Pagpapatibay, pagsang-ayon.

Corrode, v. [corród]

Corroer

Sumirà; kalawangin.

Corrosion, n [corróciœn]

Corrosion

Kasiràan; kalawang.

Corrosive, adj. [corrósiv]

Corrosivo

Siraín, kálawangin.

Corrugate, adj. [córriuguet]

Encogido, arrugado

Kulubot.

Corrugate, v. [córriuguet]

Arrugar

Kumulubot.

Corrupt, adj. [corrápt]

Corrumpido, depravado

Sirâ, hamak, masamâ, bulok.

Corrupt, v. [corrápt]

Corromper, infectar, pudrir

Masirà, mabulók, mápahamak.

Corruptible, adj. [corráptibl]

Corruptible

Siraín, bubúlukin.

Corruption, n. [corrápciœn]

Corrupcion, vicio, pudredumbre

Pagkasirà, pagkabulok, pagkapahamak.

Corruptive, adj. [corráptiv]

Corruptivo

Nakasisirà, nakabubulok, nakapagpapahamak.

Corsair, n. [corsar]

Corsario, pirata

Tulisang dagat.

Corselet, n. [córslet]

Coselete

Kasakbatan ng kawal na pananggalan ng katawan.

Corset, n. [córset]

Corsé, corpiño

Kursé.

Coruscate, v. [corásket]

Relucir, resplandecer

Kuminang, kumintab.

Coruscation, n. [coráskecion]

Resplandor

Kinang, kintab.

Cosmetic, adj. & n. [cozmétic]

Cosmético

Anomang kathâ na pangpakinis ng balat.

Cosmopolitan, n. [cozmopólitan]

Cosmopolita

Tao na ang kinikilalang bayan niya'y ang sangdaigdig.

Cost, n. [cost]

Coste, precio

Halagá.

Cost, v. [cost]

Costar

Magkahalagá.

Costal, adj. [cóstal]

Lo perteneciente á las costillas

Nauukol sa tadyang.

Costly, adj. [cóstli]

Costoso, suntuoso, caro

Magugol, mahalaga, mahal.

Costume, n. [cóstium]

Traje, la usanza y estilo de diferentes paises

Pananamit.

Cot, n. [cot]

Cabaña, choza

Dampâ, bahay na munti kubo.

Cotemporary, adj. [cotémporeri]

Contemporaneo

Kapanahon, kasabay.

Coterie, n. [coterí]

Corrillo, coro, tertulia

Umpukan, satsatan.

Cotillion, n. [cotílien]

Rigodon

Rigudon.

Cottage, n. [cótedch]

Cabaña, choza

Dampâ, kubo, bahay na muntî.

Cotter, n. [cóter]

Rústico, aldeano

Taong bukid, taong mababang urì.

Cotton, n. [cótn]

Algodon; cotonía

Sinulid; bulak.

Cotton-mill, n. [cótn-mil]

Hilandería de algodon

Sínuliran.

Cotton-tree, n. [cótn-tri]

Algodonero

Punò ng bulak.

Couch, n. [cáutch]

Lecho, canapé

Sandalan, hiligán.

Cough, n. [cof]

Tos

Ubó.

Cough, v. [cof]

Toser

Umubó.

Coulter, n. [cólter]

Raja de arado

Sudsod.

Councellor, n. [cáuncelor]

Concejal, individuo del concejo

Konsehal, kasanggunì.

Council, n. [cáuncil]

Concilio ó consejo

Kapulungan.

Counsel, n. [cáunsel]

Consejo, deliberacion

Payo, hatol, pasiya.

Counsel, v. [cáunsel]

Aconsejar

Pumayo, humatol.

Counsellor, n. [cáunselor]

Consejero, confidente

Tagapayo, kasanggunì.

Count, n. [cáunt]

Cuenta

Bilang.

Count, v. [cáunt]

Contar, numerar

Bumilang.

Countenance, n. [cáuntinans]

Semblante, aspecto

Pagmumukhâ, anyô.

Countenance, v. [cáuntinans]

Proteger, favorecer

Kalingain, lingapin.

Counter, adv. [cáunter]

Contra, al contrario

Laban, bagkus, subalì.

Counter, n. [cáunter]

Contador

Pangbilang.

Counter-mand, v. [cáunter-mand]

Contramandar

Magbago ng utos.

Counteract, v. [caunteráct]

Contrariar, impedir

Hadlangan, pinsalâin.

Counteraction, n. [cáunteraccion]

Oposicion

Hadlang, tutol.

Counterbalance, n. [cáunterbalans]

Contrapeso, equilibrio

Pánimbangan.

Counterfeit, adj. [cáunterfit]

Falsificado, engañoso

Dayà, hwad.

Counterfeit, n. [cáunterfit]

Falseador, impostor

Magdarayà, manghuhwad.

Counterfeit, v. [cáunterfit]

Falsear, imitar

Magdayà manghwad.

Counterfeiter, n. [cáunterfiter]

Falsario

Magdarayà, manghuhwad.

Counterpane, n. [cáunterpen]

Colcha de cama, sobrecama

Panapin sa hígaan.

Counterpart, n. [cáunterpart]

Parte correspondiente; duplicado, copia

Kaukulang bahagi; salin.

Counterpoise, n. [caunterpó-iz]

Contrapeso, equilibrio

Pánimbangan.

Counterpoise, v. [caunterpóiz]

Contrapesar, contrabalancear

Manimbang.

Countersign, n. [cáuntersain]

Contraseña

Tandâ na pinakahudyat.

Countersign, v. [cáuntersain]

Refrendar

Lagdaan ng patibay ang isang batibayan ng sangayon sa kautusan.

Countess, n. [cáuntes]

Condesa

Kondesa.

Counting-house, n. [cáunting-jáus]

Despacho

Bahay-túusan, banko.

Countless, adj. [cáuntles]

Innumerable

Dî mabilang.

Countrified, adj. [káuntrifaid]

Rústico, campesino

Ukol sa bukid ó parang.

Country, adj. [cáuntri]

Rústico; campesino, agreste

Ukol sa bukíd ó parang.

Country, n. [cáuntri]

Pais, region; aldea, campo; patria

Lupain, lupà; parang, bukid; inang-bayan.

Country-man, n. [cáuntriman]

Paisano, compatriota; aldeano

Kalupain, kababayan; taga bukid, taga nayon.

County, n. [cáunti]

Condado

Lalawigan.

Couple, n. [kopl]

Par, lazo

Dalawa, paris, pareha.

Couple, v. [kopl]

Unir, juntar; casar

Pagsamahin, pagpisanin; pag-asawahin.

Couplet, n. [kóplet]

Copla

Isang urì ng tulâ.

Coupling, n. [kópling]

Cópula

Panalì.

Courage, n. [kéredch]

Corage, valor, bravura

Tapang, lakas ng loob, kabuoan ng loob.

Courageous, adj. [kerédches]

Corajudo, animoso, valeroso

Matapang, malakas ang loob, buô ang loob.

Courier, n. [cúrier]

Correo, mensagero

Tagapagdalá ng sulat, at pahatid kawad, utusán.

Course, n. [cors]

Curso, carrera

Takbó.

Course, v. [cors]

Cazar, perseguir; corretear

Manghuli ng hayop, humabol; tumakbo.

Courser, n. [coúrser]

Corcel; corredor ó cazador de liebres

Kabayong matulin; manghuhuli ng liebre.

Court, n. [cort]

Corte, tribunal de justicia

Húkuman.

Court, v. [cort]

Cortejar, enamorar, adular

Lumigaw, mangligaw, sumuyò.

Court-house, n. [court-jáus]

Foro, tribunal

Bahay-hukuman.

Court-martial, n. [court-márcial]

Corte marcial, consejo militar

Hukumang militar; hukumang sundalo.

Court-plaster, n. [córt-plaster]

Tafetan ingles

Patkó.

Courteous, adj. [kérties]

Cortés, atento, civil, afable, urbano

Magalang, mapagpitagan, mapagbigay-loob.

Courtesy, n. [koúrtisi]

Cortesía

Galang, pitagan, pagbibigay-loob.

Courtesy, v. [koúrtisi]

Hacer una cortesía, hablar ó tratar con cortesía

Magbigay-galang, magbigay-pitagan, magbigayloob.

Courtship, n. [córtship]

Cortejo, galantería

Panunuyò, pangliligaw.

Cousin, n. [káuzn]

Primo ó prima

Pinsan.

Cove, n. [cov]

Ensenada, caleta

Likô [sa dagat].

Covenant, n. [kóvenant]

Pacto, contrato, estipulacion, tratado

Tipan, káyarian, kásunduan, sálitaan.

Covenant, v. [kóvenant]

Pactar, estipular

Magtipan, magkáyarî, magkásundo.

Cover, n. [kóver]

Cubierta, tapadera; abrigo, techado

Takip, tungtong, bubong karang, balot.

Cover, v. [kóver]

Cubrir, tapar

Takpan, tungtungan, atipan.

Covering, n. [kóvering]

Ropa ó vestido

Damit, suot, balabal.

Covert, n. [kóvert]

Cubierto, refugio, asilo

Lingid, ampunan, kanlungan, dakong tagô.

Coverture, n. [kóverchiur]

Abrigo, refugio

Kanlungan, tákbuhan.

Covet, v. [kóvet]

Codiciar, apetecer, ambicionar

Mag-imbot, maghangad, manakím.

Covetous, adj. [kóvetœs]

Codicioso, ambicioso

Sakím, mapag-imbot.

Covetousness, n. [kóvetœsnes]

Codicia, avaricia; ambicion, mezquindad

Kasakiman, imbot, hangad na malabis.

Covey, n. [kóvi]

Nidada, pollada

Inakáy.

Cow, n. [cau]

Vaca

Baka.

Cow, v. [cau]

Acobardar, amedrentar, intimidar

Tumakot, manakot.

Cow-herd, n. [cáujerd]

Vaquero

Tagapag-alagà ng baka.

Coward, n. [cóuard]

Cobarde, pusilánime

Dwag, matatakutín, mahinà ang loob.

Cowardice, n. [cóuardis]

Cobardía, timidez, pusilanimidad

Kadwagan, katakutan, kahinaan ng loob.

Cowardly, adj. [cóuardli]

Cobarde, pusilánime, tímido

Dwag, matatakutín, mahinà ang loob.

Cower, v. [cáuer]

Agacharse

Yumukod.

Cowl, n. [cául]

Capuz

Tukarol ng parè.

Coy, adj. [coi]

Recatado, reservado, modesto

Walang kibó, mahihiyain.

Cozen, v. [kózn]

Engañar, defraudar

Magdayà, mangdayà.

Cozenage, n. [kóznedch]

Fraude, engaño

Dayà, hibò.

Crab, n. [crab]

Cangrejo

Alimango, alimasag, talangkâ.

Crabbed, adj. [crábed]

Impertinente, ceñudo, severo

Masungit, mabalasik, matigas ang loob.

Crack, n. [crac]

Crujido, estallido, estampido; hendedura, quebraje, rotura

Putok, lagutok; lahang lamat, basag.

Crack, v. [crac]

Hender, rajar, romper; reventar

Pumutok, magkalamat, mabasag.

Cracker, n. [cráker]

Galleta

Galyetas.

Crackle, v. [crácl]

Crujir

Humiging, lumagitik, lumagutok, umalatiit.

Cradle, n. [credl]

Cuna

Duyan.

Cradle, v. [credl]

Meter en cuna; meser la cuna

Ilagay sa duyan; ipagduyan.

Craft, n. [craft]

Arte, artificio, astucia

Kathâ, laláng, katusuhan, kaswitikan.

Crafty, adj. [cráfti]

Astuto, artificioso

Tuso, switik.

Crag, n. [crag]

Despeñadero, risco

Batong mataas at matarík.

Cragged, adj. [crágued]

Escabroso, áspero

Lumbaklumbak, hindî patag.

Craggy, adj. [crági]

Escabroso, áspero

Lumbaklumbak, hindî patag.

Cram, v. [cram]

Llenar, atracarse de comida

Magpakabundat.

Cramp, n. [cramp]

Calambre

Pulikat; pamamanhid.

Cramp, v. [cramp]

Dar ó causar calambre

Pulikatin; mamanhid.

Crane, n. [cren]

Grulla

Tagak.

Cranium, n. [créniœm]

Cráneo

Bao ng ulo, bungô.

Crank, n. [cranc]

Manecilla

Puluhan.

Crannied, adj. [cránid]

Hendido

Lahang, putók.

Cranny, n. [créni]

Grieta, hendedura

Lahang, putok, bitak.

Crape, n. [crep]

Crespón

Kayong manipis at maitim.

Crash, n. [crash]

Estallido

Putok, lagitik.

Crash, v. [crash]

Estallar, rechinar

Pumutok, lumagitik.

Crate, n. [cret]

Cesto grande

Kaíng, lwelang.

Crater, n. [créter]

Crater

Bungangà ng bulkán.

Cravat, n. [cravát]

Corbata

Korbata.

Crave, v. [crév]

Rogar, suplicar, implorar

Mamanhik, dumaing, sumamò.

Craven, n. [crévn]

Gallo vencido

Tyopè, talunan.

Craving, adj. [créving]

Pedigüeño

Palahingì, mapaghingì.

Craving, n. [créving]

Deseo ardiente

Pita.

Craw, n. [cro]

Buche, bolsa ó seno de las aves

Balunbalunan.

Crawfish, n. [crófish]

Cangrejo

Alimasag, alimango.

Crawl, v. [crol]

Arrastrar, hormiguear

Umusad, gumapang.

Crayfish, n. [créfish]

Cangrejo de rio

Talangkâ.

Crayon, n. [créœn]

Lapiz

Krayon.

Craze, v. [crez]

Quebrantar, romper

Mabasag, masirà.

Craziness, n. [crézines]

Debilidad, locura

Kahinaan, kaululan.

Crazy, adj. [crézi]

Lelo, loco

Ulol, loko, baliw, sirâ ang ulo, sirâ ang isip.

Creak, v. [cric]

Crujir

Lumagitik, umalatiit.

Cream, n. [crim]

Crema

Kakang-gatâ.

Creamy, adj. [crími]

Lleno de crema

Makakang-gatâ.

Crease, n. [cris]

Pliegue, plegadura

Kulubot.

Crease, v. [cris]

Plegar

Pangulubutin.

Create, v. [criét]

Crear

Lumalang, lumikhâ.

Creation, n. [criécion]

Creacion

Laláng, likhâ.

Creator, n. [criétor]

Criador

May-lalang, may-likhâ, may-kapal.

Creature, n. [críchur]

Criatura

Sanggol; nilaláng, nilikhâ, kinapal.

Credence, n. [crídens]

Creencia, crédito

Paniwalà, tiwalà.

Credential, adj. [cridéncial]

Credencial

Mapagkakatiwalaan.

Credible, adj. [crédibl]

Creible, verosimil

Mapaniniwalaan.

Credit, n. [crédit]

Crédito, reputacion

Pautang; tiwalà.

Credit, v. [crédit]

Acreditar, confiar, dar fé

Magpautan, magkatiwalà, maniwalà.

Creditor, n. [créditor]

Acreedor

Ang nagpapautang, ang pinagkakautangan.

Credulity, n. [cridiúliti]

Credulidad

Paniniwalà.

Credulous, adj. [crédiules]

Crédulo

Mapaniwalâin.

Creed, n. [crid]

Credo

Paniniwalà, panamampalataya.

Creek, n. [crik]

Arroyo

Batis, munting ilog.

Creep, v. [crip]

Arrastrar, serpear

Umusad.

Creephole, n. [crífol]

Huronera

Lunggâ.

Cremate, v. [crimét]

Incinerar cadaveres

Sumunog ng bangkay.

Cremation, n. [crimécion]

Cremacion

Pagsunog ng bangkay.

Crescent, n. [crésent]

Creciente

Paglaki ng bwan.

Crest, n. [crest]

Cresta

Palong.

Crested, adj. [crésted]

Crestado

May palong.

Crestfallen, adj. [créstfoln]

Acobardado, abatido de espíritu

Balî ang palong, nadudwag, sirâ ang loob.

Cretaceous, adj. [critéciœs]

Cretáceo

Maapog.

Crevice, n. [crévis]

Raja, hendedura, abertura

Pwang, putok, bitak.

Crew, n. [críu]

Cuadrilla, banda, tropa; tripulacion

Pulutong, kawan; ang mga taga bapor ó taga sasakyang tubig.

Crewel, n. [críuel]

Ovillo de estambre

Torsilya.

Crib, n. [crib]

Pesebre, choza

Pásabsaban, labangán; dampâ, kubo.

Crib, v. [crib]

Enjaular

Kulungin.

Cribble, n. [críbl]

Criba

Bithay.

Crick, n. [cric]

Chirrido; calambre del cuello

Huni paninigas ng leeg.

Cricket, n. [críket]

Grillo

Kuliglig.

Crier, n. [cráiœr]

Pregonero

Mánanawag.

Crime, n. [cráim]

Crimen, delito

Sala, kasalanan.

Criminal, adj. & n. [críminal]

Criminal, reo

Salarín, makasalanan.

Criminality, n. [crimináliti]

Criminalidad

Kasalanan, kabalakyutan.

Criminate, v. [críminet]

Acriminar

Magparatang, magbigaysala.

Crimination, n. [criminéciœn]

Criminacion

Paratang, pagbibigaysala.

Crimp, n. [crimp]

Reclutador

Tagahanap ng taong kinakailangan sa hukbó maging sa lupà at maging sa dagat.

Crimp, n. [crimp]

Rizar, encrespar

Mangulót, mangulubot.

Crimson, adj. & n. [crímsœn]

Carmesí

Pulang matinkad.

Crimson, v. [crímzœn]

Teñir de carmesí

Tinain ng pulang matingkad.

Cringe, n. [crindch]

Bajeza

Pagpapakababà, sukò.

Cringe, v. [crindch]

Adular con bajeza

Sumuyò, manuyò.

Crinkle, n. [críncl]

Vueltas y revueltas, sinuosidades

Papihitpihit, palikawlikaw.

Crinkle, v. [críncl]

Serpentear

Magpalikawlikaw.

Cripple, adj. & n. [crípl]

Estropeado

Salâ gayâ ng kimaw, pilay, lumpó.

Crisis, n. [cráisis]

Crisis

Masamang lagay ng lakad ng pangangalakal ó pananalapî.

Crisp, adj. [crisp]

Crespo, rizado

Kulot.

Crisp, v. [crisp]

Crespar, rizar

Kumulot; kulutín.

Crispness, n. [críspnes]

Encrespadura

Pagkukulot.

Criterion, n. [craitériœn]

Criterio

Sariling hakà.

Critic, n. [crític]

Crítico

Mámumuna, taga puná.

Critical, adj. [crítical]

Crítico

Pupúnahin.

Criticism, n. [crítisizm]

Crítica

Puná.

Criticize, v. [crítisaiz]

Criticar; censurar

Pumuná, pumulà, pumintas.

Croak, n. [croc]

Graznido [de cuervos,] canto [de ranas]

Huni [ng uwak]; kokak [ng palakâ].

Croak, v. [croc]

Graznar

Humuni, kumokak.

Crock, n. [croc]

Vasija de barro

Sisidlang lupà.

Crockery, n. [crókœri]

Vasijas de barro

Mga sisidlang-lupà.

Crocodile, n. [crócodail]

Cocodrilo

Bwaya.

Crocus, n. [crókœs]

Azafran

Kasubhâ.

Croft, n. [croft]

Aledaño de una tierra; huerta pequeña cercada

Pitak na lupà, munting bukid.

Crone, n. [cron]

Anciana, vieja, una tia

Matandang babae, impó, ali.

Crony, n. [cróni]

Compinche, camarada

Kalaguyop, kasama.

Crook, n. [cruc]

Gancho; garfio

Kalawít; tagâ.

Crook, v. [cruc]

Encorvar, torcer

Baluktutin.

Crooked, adj. [crúked]

Corvo, torcido

Baluktot.

Crop, n. [crop]

Buche de ave; cosecha

Balunbalunan; ani, inani, ginapas.

Crop, v. [crop]

Segar ó cortar las mieses ó yerba

Umani, gumapas.

Crosier, n. [cródcher]

Cayado ó báculo pastoral de obispo

Tungkod ng obispo.

Cross, adj. [cros]

Contrario, opuesto; enojado, enfadado

Kalaban, katalo; galít, mabigat ang loob, masamâ ang loob.

Cross, n. [cros]

Cruz; peso, carga, trabajo; pena, afliccion

Krus; pasan, hirap; dalamhatì.

Cross, v. [cros]

Atravesar, cruzar; señalar con la señal de la cruz

Magbagtas, manahak; mag-antandâ.

Cross question, v. [crós-cuestiœn]

Repreguntar á un testigo

Tanungin ang isang saksí.

Cross-armed, adj. [cros-armd]

El que tiene los brazos cruzados

Nakahalukipkip.

Cross-bar, n. [crós-bar]

Travesaño

Anamán.

Cross-bow, n. [crósbo]

Ballesta

Panà.

Cross-examination, n. [cros-eksaminéciœn]

Repregunta á un testigo

Pagtatanong sa saksí.

Cross-examine, n. [cros-eksámin]

Repregunta á un testigo

Tanungin ang saksí.

Cross-eyed, n. [crós-aid]

Bizco, bisojo

Dulíng, sulimpat.

Cross-grained, adj. [crósgrend]

Perverso, intratable

Balakyot, swail.

Cross-timber, n. [crós-timber]

Travesaño

Anamán, barakilan.

Crossing, n. [crósing]

Cruzamiento de dos vias

Pagkakakurus ng dalawang daan.

Crossly, adv. [crósli]

Contrariamente

Patiwalî, pasalungat, may kasungitan.

Crossness, n. [crósnes]

Enfado, enojo

Gálit, bigat ng loob, kasungitan.

Crosspurpose, n. [cróspœrpœs]

Disposicion contraria

Pasiyang tiwalî.

Crossroad, n. [crósrod]

Cruzamiento de dos caminos

Pagkakakurus ng dalawang daan.

Crossway, n. [cróswe]

Camino de travesía

Daang bagtasan, daang pasihará.

Crotch, n. [crotch]

Gancho, corchete

Gancho, pangkawing.

Crotchet, v. [cróchet]

Corchar

Gumanchillo.

Crouch, v. [cráutch]

Agacharse

Yumukô; yumukod.

Croup, n. [crup]

Obispillo ó rabadilla de ave; el trasero de una persona

Ang butong likod ng ibon; ang likuran ninoman.

Crow, n. [cro]

Cuervo

Uwak.

Crow, v. [cro]

Cantar el gallo

Tumilaok.

Crowbar, n. [cróbar]

Barreta

Bareta.

Crowd, n. [cráud]

Tropel, gentío, turba, muchedumbre

Bunton ng tao, kakapalán ng tao, karamihan, siksikan ng tao.

Crowd, v. [cráud]

Amontonar, atestar; apiñarse

Mábunton, magkarami; magkasiksikan ang tao.

Crown, n. [cráun]

Corona; premio

Putong, korona; gantingpalà.

Crown, v. [cráun]

Coronar; recompensar

Magputong ng korona, magbigay ng gantingpalà.

Crucial, adj. [criúcial]

En forma de la cruz, crucial

Anyong kurús, tila kurús.

Crucible, n. [criúsibl]

Crisol

Pangpatunaw.

Crucifix, n. [criúcifics]

Crucifijo

Larawan ng Pg. Jesu-Kristo na nakapakò ng padipa sa kurús.

Crucifixion, n. [criusifícciœn]

Crucifixion

Pagpapakò ng padipa sa kurús.

Crucify, v. [criúsifay]

Crucificar

Magpakò ng padipá sa kurús.

Crude, adj. [criúd]

Crudo

Hilaw, bubót.

Crudely, adv. [criúdli]

Crudamente

May kahilawán; may kabubután.

Crudeness, n. [criúdnes]

Crudeza

Kahilawan, kabubután.

Crudity, n. [criúditi]

Crudeza

Kahilawan, kabubután.

Cruel, adj. [criú-el]

Cruel, inhumano

Mabagsik, malupit, tampalasan, balakyot.

Cruelly, adj. [criú-eli]

Cruelmente, inhumanamente

May kabagsikan, kalupitlupit, may pagkatampalasan.

Cruelty, n. [criúelti]

Crueldad

Kabagsikan, kalupitan, katampalasanan, kabalakyutan.

Cruet, n. [criúet]

Vinagrera

Lalagyan ng sukà.

Cruise, n. [criúz]

Jicara ó taza pequeña; corso

Munting tasa; panghuhuli ng mga tulisang dagat.

Cruise, v. [criúz]

Piratear

Manulisan sa dagat.

Cruiser, n. [criúzer]

Crucero

Sasakyang-dagat na pangdigmà.

Crum, n. [cram]

Miga

Mumo, butil, munting putol.

Crumb, n. [cram]

Miga

Mumo, butil, munting putol.

Crumble, v. [crambl]

Desmigajar, desmenuzar

Pagputolputulin ng mumuntî, gutayin, humimay, lumagas.

Crummy, adj. [crámi]

Blando, tierno

Malambot.

Crumple, v. [crampl]

Arrugar

Mangulubot.

Crunch, v. [cranch]

Mascar haciendo ruido

Ngumasab.

Cruor, n. [criúor]

Cruor, sangre coagulada

Dugong namuô.

Crupper, n. [crápœr]

Grupa

Batikola.

Crusade, n. [criésed]

Cruzada

Ang malaking pakikidigma ng hukbong kristyano noong araw laban sa mga moro.

Cruset, n. [criúset]

Crisol de orifice ó platero

Ang ipinangtutunaw ng mga platero.

Crush, n. [crœsh]

Colision, choque

Bunggô, banggâ, umpog.

Crush, v. [crœsh]

Apretar, oprimir

Higpitan; uminis, pumighatì; diinan, pisain.

Crust, n. [crœst]

Costra; corteza

Upak, balat.

Crusty, adj. [crásti]

Costroso

Maupak, mabalat.

Crutch, n. [cretch]

Muleta

Tungkod.

Cry, n. [cray]

Alarido, grito; llanto

Sigaw, hiyaw, iyak, tangis.

Cry, v. [cray]

Gritar, vocear; llorar

Sumigaw, humiyaw; umiyak, tumangis.

Crypt, n. [cript]

Bóveda subterranea

Bóbeda sa ilalim ng lupà.

Crystal, n. [cristal]

Cristal

Kristal, bubog.

Crystalline, adj. [crístalain]

Cristalino

Parang kristal, parang bubog.

Crystallize, v. [crístalaiz]

Cristalizar

Gawíng parang kristal ó bubog; liwanagan.

Cub, n. [kœb]

Cachorro de la osa

Batang oso.

Cub, v. [kœb]

Parir [la osa]

Manganak ang oso.

Cube, n. [kiub]

Cubo

Kubo, tangkalag.

Cubic, adj. [kiúbik]

Cúbico

Nauukol sa kubo.

Cubit, n. [kiúbit]

Codo

Isang siko.

Cucumber, n. [kiúcœmbœr]

Pepino

Pepino.

Cud, n. [kœd]

Panza; primer estómago de los rumiantes

Sikmurà ng mga hayop na umuungal.

Cuddle, v. [kadl]

Agacharse

Yumukod, yumukô.

Cudgel, n. [kádchel]

Garrote ó palo

Panghampas, pamalò; pangbugbog.

Cudgel, v. [kádchel]

Apalear

Humampas, pamalò, bumugbog.

Cue, n. [kiu]

Cola

Buntot.

Cuff, n. [kœf]

Puñado, manotada ó bofeton; vuelta de manga de vestido

Suntok; manggás.

Cuff, v. [kœf]

Dar de puñadas

Sumuntok, manuntok.

Culinary, adj. [kiúlineri]

Culinario, lo perteneciente á la cocina

Nauukol sa kusinà.

Cull, v. [kœl]

Escoger, elegir

Pumilì, humirang.

Cully, n. [kéli]

Bobo

Ungás.

Culm, n. [kœlm]

Carbon de piedra en polvo

Uling na bató na durog.

Culminate, v. [kélminet]

Culminar

Mápataas sa kataastaasan.

Culpability, n. [kœlpabíliti]

Culpabilidad

Sala, kasalanan.

Culpable, adj. [kélpabl]

Culpable, criminal

Salarín, makasalanan.

Culprit, n. [kélprit]

Reo culpado, criminal

Ang may sala ó kasalanan.

Cultivate, v. [kéltivet]

Cultivar, labrar

Luminang, bumukid, bumungkal ng lupà.

Cultivation, n. [keltivécion]

Cultivacion; cultivo

Paglinang, pagbukid, pagbungkal ng lupà.

Cultivator, n. [kéltivetor]

Cultivador

Manglilinang, mangbubukid, mangbubungkal ng lupà.

Culture, n. [kúlchur]

Cultura

Pagpapainam ng lupà; pagpapatalino sa tao.

Cumber, v. [kámber]

Embarazar, estorbar; impedir, incomodar

Humadlang, humalang, pumigil.

Cumbersome, adj. [kámbersam]

Engorroso, embarazoso, pesado, fastidioso, molesto

Nakakaabala, nakayayamot, nakaiinip.

Cumbrance, n. [kámbrans]

Carga, peso, obstáculo, molestia

Pasan, hadlang, abala, ligalig, bagabag.

Cumulate, v. [kiúmiulet]

Acumular, amontonar

Magbunton, magsalansan, mag-ipon.

Cumulative, adj. [kiúmiuletiv]

Cumulativo

Náibubunton, náisasalansan, naiipon.

Cunning, adj. [káning]

Experto; astuto, sutil

Bihasá, matalinò; tuso, switik.

Cunning, n. [káning]

Habilidad, destreza; astucia, sutileza

Kakayahan, kaliksihan, katalinuan; katusuhan; kaswitikan.

Cup, n. [cap]

Copa, taza

Kopa, tasa.

Cupbearer, n. [kápbirer]

Copero

Tagapagdalá ng kopa ó tasa.

Cupboard, n. [kábord]

Armario ó alacena

Páminggalan.

Cupidity, n. [kiupíditi]

Concupiscencia

Hángaring mahalay ng katawan.

Cur, n. [kær]

Perro de mala ralea; villano

Asong walang kabuluhan; hamak.

Curable, adj. [kiúrabl]

Curable

Magagamot, mapagagalíng.

Curate, n. [kiúret]

Cura, párroco

Kura, parè.

Curative, adj. [kiúretiv]

Curativo

Nakagagamót, nakagagalíng.

Curator, n. [kiurétor]

Curador; guardian

Manggagamot; katiwalà ng yama't pag-aarì ng iba.

Curb, n. [kærb]

Freno, restriccion

Pamigil, pangpigil.

Curb, v. [kærb]

Refrenar, contener

Pumigil; pigilin.

Curd, n. [kærd]

Cuajada, requeson

Gatas na pinapamuô.

Curd, v. [kærd]

Cuajar, coagular

Pamuuin, palaputing maigi.

Curdle, v. [kárdl]

Cuajarse, coagularse; cuajar, coagular

Mamuô, lumapot; pamuuin, palaputing maigi.

Cure, n. [kiur]

Cura, remedio, medicamento

Gamot, kagamutan, lunas.

Cure, v. [kiur]

Curar, sanar

Gumamot, magpagaling.

Curfew, n. [kárfiu]

Guardafuego, tapador de chimenea

Panakip sa apoy; takip ng chimenea.

Curiosity, n. [kiuriósiti]

Curiosidad

Ang kinátatangahan; kulukutí.

Curious, adj. [kiúrios]

Curioso

Masinop, mainam.

Curl, n. [kærl]

Rizo de pelo

Kulot ng buhok.

Curl, v. [kærl]

Rizar ó encrespar el pelo

Kulutín ang buhok.

Curling-iron, n. [kærling-áirn]

Escrespador

Pangulót, pangkulot.

Curling-tongs, n. [kærling-tongz]

Encrespador

Pangulot, pangkulot.

Curly, adj. [kérli]

Rizado

Kulót.

Curmudgeon, n. [kár-mádchen]

Hombre tacaño, mezquino

Maramot, makimot.

Currency, n. [kárrensi]

Circulacion, valor corriente de alguna cosa

Salaping karaniwan, halagang tanyag.

Current, adj. [kárrent]

Corriente, comun; general, pasable

Karániwan, lakad.... ng....

Current, n. [kárrent]

Corriente

Agos.

Curry, v. [kár-ri]

Zurrar, almohazar

Linisin ang kabayo.

Curry-comb, n. [kárri-com]

Almohaza

Panglinis ng kabayo.

Curse, n. [kars]

Maldicion; imprecacion.

Sumpâ; tungayaw, lait.

Curse, v. [kars]

Maldecir; imprecar, blasfemar

Sumumpâ, manumpâ; tumungayaw, lumait.

Cursed, adj. [kársed]

Maldito, aborrecible, malvado

Sinumpâ, hamak, kapootpoot.

Cursory, adj. [kársori]

Precipitado, inconsiderado

Mádalîan, biglâ, pabayà.

Curt, adj. [kært]

Sucinto

Maiklî.

Curtail, v. [kartél]

Cortar, abreviar

Paikliin, iklian.

Curtain, n. [kárten]

Cortina; telon en los teatros

Tabing, kortina; telon sa palabas dulaan.

Curtain, v. [kárten]

Proveer con cortinas

Magtabing; lagyan ng tabing.

Curtsy, n. [kértsi]

Saludo á una mujer

Batì ó yukod sa isang babae.

Curvated, adj. [kárvated]

Corvo, encorvado

Baluktot, balikucô.

Curvation, n. [karvécion]

Encorvadura

Pagkabaluktot, pagkabalikukô.

Curvature, n. [kérvechiur]

Curvatura

Kabaluktutan.

Curve, adj. [karv]

Corvo, torcido

Baluktot, balikukô.

Curve, n. [karv]

Corva

Alak-alakán.

Curve, v. [karv]

Encorvar

Bumaluktot.

Curvity, n. [kárviti]

Curvatura

Kabaluktutan.

Cushion, n. [cúshon]

Cojin, almohada

Úpuan ó sandalan na unan.

Cuspidal, adj. [késpidal]

Puntiagudo

Matulis ang dulo.

Custard, n. [kástard]

Natillas

Lechelan.

Custodian, n. [kustódian]

Custodio

Bantay, tanod.

Custody, n. [kústodi]

Custodia, cuidado

Pagbabantay, pag-iingat.

Custom, n. [kástam]

Costumbre, uso; derechos de aduana

Ugalì, kaugalian, asal, kaasalan; singil ng aduana.

Custom, v. [kástam]

Pagar los derechos de aduana

Magbayad ng singíl ng aduana.

Custom-house, n. [kástamjaus]

Aduana

Adwana.

Customary, adj. [kástameri]

Usual, acostumbrado, ordinario

Kaugalian, karaniwan.

Customer, n. [kástamer]

Parroquiano

Sukì.

Cut, n. [kat]

Corte, tajada

Putol, hiwà, gilit.

Cut, v. [kat]

Cortar, hender, partir

Pumutol, humiwà, gumilit.

Cutaneous, adj. [kiuténies]

Cutáneo

Nauukol sa kutis.

Cuticle, n. [kiúticl]

Cutícula, epidérmis

Balok.

Cutlass, n. [kátlas]

Espada ancha, alfanje

Isang urì ng tabak.

Cutler, n. [kátler]

Cuchillero

Ang nagbibilí ng mga kasangkapang panghiwà, panggupit, ibp.

Cutlery, n. [kátleri]

Cuchillería

Mga kasangkapang panghiwà.

Cutlet, n. [kátlet]

Chuleta

Limpak na karné.

Cutter, n. [káter]

Cortador

Tagahiwà.

Cutthroat, n. [kát-zrot]

Asesino

Mámamatay-tao.

Cutting, n. [kátting]

Cortadura

Paghiwà, pagputol, paggilit.

Cycle, n. [sáicl]

Periodo de tiempo

Sanggayong panahon.

Cyclone, n. [sáiclon]

Tempestad

Bagyó, búhawi.

Cylinder, n. [sílinder]

Cilindro

Bilog.

Cylindric, adj. [silíndric]

Cilíndrico

Mabilog.

Cylindrical, adj. [silíndrical]

Cilíndrico

Mabilog.

Cymbal, n. [símbal]

Címbalo

Símbalo.

Cynic, n. [sínic]

Cínico

Taong masungit.

Cynical, adj. [sínical]

Cínico

Masungit.

Cyon, n. [sáion]

Verdugo

Berdugo.

Czar, n. [zar]

Zar

Harì sa Rusya.

Czarina, n. [zarína]

Zarina

Reyna sa Rusya.

Czarowitz, n. [zarówits]

Hijo Primogenito del Zar

Panganay ng harì sa Rusya.A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P1 | P2 | Q | R | S1 | S2 | S3 | T | U | V | W | X | Y | Z
Find free glossaries at TranslationDirectory.com

Find free dictionaries at TranslationDirectory.com

Subscribe to free TranslationDirectory.com newsletter

Need more translation jobs from translation agencies? Click here!

Translation agencies are welcome to register here - Free!

Freelance translators are welcome to register here - Free!

Submit your glossary or dictionary for publishing at TranslationDirectory.comFree Newsletter

Subscribe to our free newsletter to receive news from us:

 

Menu

Use More Dictionaries
Use Free Glossaries
Use Free Translators
Use Free Software
Submit Your Dictionary
Post Translation Job
Find Freelance Translators
Read Translation Articles
Register Translation Agency
Submit Your Resume
Obtain Translation Jobs
Visit Language Job Board
Subscribe to Free Newsletter
Buy Database of Translators
Obtain Blacklisted Agencies
Vote in Polls for Translators
Advertise Here
Read our FAQ
Read Testimonials
Admire God's Creations
Use Site Map

Advertisements

translation directory

christianity portal
translation jobs


 

 
Copyright © 2003-2024 by TranslationDirectory.com
Legal Disclaimer
Site Map