Hungarian-English Dictionary Free dictionaries at TranslationDirectory.com. translation job
Home Free Glossaries Free Dictionaries Post Your Translation Job! Free Articles Jobs for Translators

Hungarian-English Dictionary
(Starting with "F")By Peter Vereszki,
Hungary
Become a member of TranslationDirectory.com at just $12 per month (paid per year)
Advertisements:Use the search bar to look for terms in all glossaries, dictionaries, articles and other resources simultaneously

A | B | C | D | E1 | E2 | F1 | F2 | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 

 

feltár - to subject, to digest, to lay bare, to disclose

feltárás - excavation, exploration, digestion

feltárja bajait vkinek - to unfold one's troubles to sy

feltárja gondjait vkinek - to unfold one's troubles to sy

feltárja szívét - to become expansive

feltáró furat - test hole

feltáró lyuk - test hole

feltart - to detain, to hold up, to retard

feltartás - obstruction, holding, tripping

feltartóztat - to delay, to hang up, to arrest, to contain

feltartóztat (szélcsend hajót) - to becalm

feltartóztat és kirabol - to stick up

feltartóztatás - interception, arrest, holding, check, tackle

feltartóztatják - to meet with a check

feltartóztató támadás - holding attack

feltehetõ - reputed, likely, assumable

feltehetõ hogy - I have a shrewd idea that

feltehetõen - supposedly

féltékeny - jealous, yellow

féltékeny pillantás - green eye

féltékenykedés - jealousy

féltékenység - jealousy, yellows

féltékenységbõl - actuated by jealousy

féltékenységtõl hajtva - actuated by jealousy

felteker - to wind, wound, to furl, to ball up, to ball

feltekercsel - to reel in, to reel up, to wind up

féltengely - stub axle

feltép - to rip, to snatch off, to scarify, to fling open

feltép vmit - to tear sg open

felterjesztés - petition

felterjesztést intéz - to petition

feltérképez - to map

féltestvér - halfsister, stepbrother, stepsister, halfbrother

feltesz - to put up, to lay, laid, to postulate, to assume

felteszi a kalapját - to put on one's hat

felteszi a koronát - to assume the crown

felteszi a koronát vmire - to top off

felteszi az üstöt - to put the kettle on

feltétel - stipulation, assumption, understanding, condition

feltétel (kérdésé) - putting

feltétel nélkül - inconditionally

feltétel nélküli - unconditional

feltétel nélküli egyezség - bare contract

feltételek - conditions, terms

feltételeket szab - to tie up

feltételeket szab vkinek - to lay down conditions to sy

feltételekhez nem kötött - unrestricted

feltételes - qualified, conditional, potential, contingent

feltételes megállóhely - cars stop by request, request-stop

feltételes szabadláb - probation

feltételes szabadlábra helyez - to parole

feltételesen szabadlábon lévõ - paroled

feltételesen szabadlábon van - to be on probation

feltételez - to put, put, to suppose, to surmise, to presume

feltételezés - supposition, guess, assumption, presumption

feltételezett - hypothetical, supposed

feltételezett örökös - heir presumptive

feltételezett trónörökös - heir presumptive

feltételezhetõ - assumable, it may be hypothesized, inferential

feltételezhetõ hogy - I have a shrewd idea that

feltételezhetõen - supposedly, presumably

feltételezve hogy - assuming that

feltételezve vmit - pending

feltételt szab - to make the condition

feltétlen - categorical, absolute, positive, express

feltétlen becsületesség - honesty beyond question

feltétlen igaz - dead true

feltétlen összhang - necessary conformity

feltétlen pontos - dead true

feltétlen ura vminek - arbiter

feltétlenség - absolutism

feltétlenül - necessarily, definitely, sure enough, by all means

feltétlenül be fog következni - it's bound to happen

feltétlenül igaz - dead true

feltétlenül írj! - be sure to write!

feltétlenül pontos - dead true

feltétlenül szükséges - mandatory

feltétlenül! - certainly!

féltetõ - lean-to

feltett szándék - set purpose

feltett szándéka - to be intent on doing sg

feltett szándéka vmit megtenni - to be intent on, to be intent on doing sg

feltett szándéka vmit tenni - to be intent on doing sg, to be intent on

feltéve - as long as, provided, so long as, supposing

feltéve hogy - gin

feltevés - admittance, assumption, supposition, guesswork

feltevésen alapuló - conjectural

félti a bõrét - to fear for one's skin, to fear one's skin

félti babérait - to look to one's laurels

feltisztul - to clear away

feltol - to push up

feltollaz - to feather, to wing

feltolul - to extrude

féltónus - interval

feltorlaszol (havat) - to bank up

feltorlódás - extrusion, extruding

feltornássza magát - to work up

feltornyosodik - to spear up

feltornyosul - to billow

feltornyoz - to pile up

féltõ gondosság - solicitousness, solicitude

feltölt - to top up, to refill, to charge

feltölt (földdel) - to bank up

feltölt (hordót) - to ullage

feltölt (növényt) - to earth up

feltöltés - banking, filling up, filling, supercharging, bank

feltölti az alakulatot - to fill the ranks

feltöltõ csõ - standpipe

feltöltõdik - to fill up

feltör - to break open, to gush forth, to strike pay dirt

feltörés - rise, chamber, upsurge

feltörés (bõrön) - chafing

feltörés szénben - upset

feltörlõrongy - swab

feltöröl - to flannel, to wipe up, to mop up, to mop

feltrancsíroz - to spade

féltudás - smattering

féltudós - smatterer

feltúr - to nuzzle up, to rummage, to grub, to dig, dug

feltúráztat - to race

feltûnés - noise, sensation

feltûnés nélkül - unobtrusively

feltûnés tárgya - noise

feltûnéskeltés - sensationalism, sensationism, splurge

feltûnést hajhászó - ostentatious

feltûnést kelt - to make sensation, to create sensation

feltûnést keltõ - sensational

feltûnést keltõ dolog - startler

feltûnést keltõ hír - sensational rumour, sensational news, startler

feltûnést keltõ öltözet - startling get-up

feltûnést keltõ újság - sensational news

feltûnik - to rise to view, to appear

feltûnik a látóhatáron - to heave in sight

feltûnõ - showy, upfront, bold, loud, obtrusive, noisy

feltûnõ csillogtatás - flourish

feltûnõ dolog - knockout

feltûnõ fitogtatás - flourish

feltûnõ helyen - to the fore

feltûnõ kalap - rampageous hat

feltûnõ közönségesség - blat

feltûnõ különbség - decided difference

feltûnõ reklámozás - pushing

feltûnõ személy - knockout

feltûnõ tereptárgy - landmark

feltûnõ viselkedés - splurge

feltûnõen - ostentatiously, strikingly, conspicuously

feltûnõen hord - to sport

feltûnõen öltözködik - to spark

feltûnõen öltözött - leery

feltûnõen visel - to sport

feltûnõen viselkedik - to attitudinize, to splurge

feltûnõség - loudness, conspicuousness, garishness

feltûnõvé tesz - to glamorize

feltüntet - to represent

feltüntetés - indication

feltûr - to tuck up, to roll up, to turn up

feltûrt - upturned

feltûz - to stick up, to pin on, to pin up

feltüzel vkit - to set sy afire

feltûzi a haját - to do up one's hair, to put up one's hair

feltûzi a kalapját - to pin on one's hat

feltûzött fénykép - pinup

feltûzött haj - pinned-up hair

felugrik - to spring up, to get to one's feet, to bump

felugrik a vonatra - to hop a train

felújít - to renew, to resurrect, to recruit, to reopen

felújítás - renewal, resurrection

felújítási munkálatok - recovery

felújítható - renewable

felújító - renewer

felújított - renewed

felújul - to renew

felújuló - recurrent

felújult - renewed

feluszít vkit vki ellen - to set sy against sy

felúszó salak - sullage

félúton - midway, halfway

félúton levõ - halfway

felüdít - to reinvigorate, to brace, to exhilarate

felüdít vkit - to perk sy up

felüdítés - bracing

felüdítõ - bracing

felüdülés - recreation

felügyel - to see after, to control, to tend, to mind

felügyel vkire - to attend to sy

felügyelés - tending

felügyelet - control, oversight, supervision, superintendence

felügyelete alá tartozik - have control over

felügyelete alatt tart - to take in tow, have in tow

felügyeleti - supervisory

felügyeleti körlet - beat

felügyeleti körzet - beat

felügyelõ - warden, monitor, keeper, tender, overseer, provost

felügyelõ diák - monitor

felügyelõnõ - matron

felügyelõnõi tisztség - matronage

felügyelõség - inspectorate, inspectorship, conservancy

felül - over, above, overhead, high, to get on, to mount

felül a magas lóra - to ride one's high horse, to ride the high horse

felül nem múlt - unsurpassed

felül túlságosan nehéz - top-heavy

felülcsapó vízikerék - overshot wheel

felület - face, finish, table, area, surface, periphery

felület-megmunkálás - picked dressing

felületaktív anyag - surfactant

felületbõl kiálló gomb - boss

felületen középpontos - face-centered

felületes - slipshod, flighty, sophomoric, cursory, negligent

felületes barátság - surface friendship

felületes ember - smatterer

felületes hencegõ alak - flasher

felületes ismeret - smattering

felületes munkát végzõ - slubberer

felületes nyelvismeret - smattering of language

felületes társalgás - desultory conversation

felületes tudás - smattering

felületesen - perfunctorily, futilely, sloppily

felületesen átfut - to skim

felületesen átolvas - to skim

felületesen beszél - to smatter

felületesen cseveg - to smatter

felületesen csinál - to huddle things, to huddle things together

felületesen foglalkozik vmivel - to smatter, to dabble at sg, to dabble in sg

felületesen kijavít - to tinker up

felületesen megcsinált dolog - quickie, quicky

felületesen összeütött dolog - quickie, quicky

felületesen végez - to slubber

felületesen végez el munkát - to huddle over a piece of work

felületesség - desultoriness, frivolity, trifling, dereliction

felületet fémréteggel bevon - to cover a surface with metal

felületet galvanizál - to coat a surface with metal

felületet készít - to true off

felületi - surface, external, superficial, outward

felületi áramhatás - skin effect

felületi edzés - surface converting

felületi fény - gloss

felületi feszültség - surface tension, surface stress

felületi integrál - surface integral

felületi izmok - sublime muscles

felületi kezelés - surface treatment

felületi öntözés - surface irrigation

felületi rétegek kémiája - surface chemistry

felületi súrlódás - skin resistance, skin friction, surface friction

felületi vízválasztó - surface watershed

felületközi - interfacial

felületrezgés - flutter

felüli - over

felüljáró - overpass, flyover, overhead bridge

felüljáró keresztezés - overhead crossing

felüljáró útkeresztezés - overhead crossing

felülkerekedik - to surmount to sg, to surmount, to gain the day

felülkerekedik vkin - to get the weather-gauge of sy

felülkerekedik vmin - to get the mastery over sg, to master

felülmúl - to pass, to surpass, to transcend, to cap, to flog

felülmúl vkit - to be more than a match for sy

felülmúl vmit - to take the shine out of sg, to beggar sg

felülmúlhatatlan - superlative, to be second to none, unsurpassable

felülmúlni igyekszik - to emulate

felülnézet - plan

felülrõl - from above

felülrõl kezel vkit - to patronize

felülsõ - upper

felült a trükknek - he fell for the trick

felülterhes - top-heavy

felültet - to mount, to let down, to hocus

felülúszó folyadék - supernatant

felülvezérelt - overhead

felülvezérelt szelep - overhead valve

felülvilágító ablak - transom-window

felülvizsgál - to supervise, to check up, to vet, to survey

felülvizsgál vmit - to give sg the once-over

felülvizsgálás - reconsideration, check

felülvizsgálat - review, check, verification

felülvonás - overbar

felüt - to pitch, to sky

felütés - upbeat

felüti a fejét - to rear its head

félvad ló - bronco

felvág - to splurge, to give oneself airs, to open up

felvágás - swagger, crack, splurge, side, cutting, show-off

felvágatlan - uncut

felvágatlan bársony - terry

felvágó - stuck-up

felvágós - up-stage, large, snooty

felvágós alak - show-off

felvágósan - large

felvágott - cold collation, cold cuts, cut

felvált - to rotate, to relieve, to change, to relay

felvált (õrséget) - to relieve

felvált egy dollárt - to break a dollar

felvált vkit - to take over from sy

felvált vmit - to give place, to make place

felváltás - relief, replacement

felváltó osztag - relief party, draft of reliefs

felváltó õrszem - relief man

felváltva - by turns, in turn

felváltva használ - to alternate

felváltva mûvel - to rotate

felváltva végez - to alternate

felváltva végez vmit - to take a spell at sg

felvarratja a ráncait - have one's face lifted

felvásárlás - forestalling

felvásárlással hiányt teremt - to corner the market

felvásárló - engrosser

felvásárló szindikátus - corner

felvásárol - to buy up, to engross, to hoard

felvázol - to trace, to adumbrate, to crayon, to design

felvázolás - delineation, adumbration, scaling

félve tisztel - to fear

félve tisztel vkit - to stand in awe of sy

felvehetõ - admissible, assumable

felver - to rouse, to put up, to restart, to run up

félvér - half-caste, half-breed

felver (álmából) - to knock up

felver (habot) - to whisk

felver (port) - to kick up

félvér versenyló - cocktail

felveri az árakat - to rig up prices, to rush up the prices

felvert madárcsapat - flush

felvértez - to bard

felvértezett - panoplied

felvesz - to get on, to pull on, to put on, to admit, to don

felvesz (hangszalagra) - to take down

felvesz (mûsort) - to transcribe

felvesz (poggyászt) - to register a luggage

felveszi a cipõjét - to put on one's shoes

felveszi a kagylót - to lift the receiver

felveszi a kalapját - to put on one's hat

felveszi a kihívást - to call sy's bluff

felveszi a küzdelmet - to enter the lists

felveszi a ruháját - to pull on one's clothes

felveszi a sót - to take the salt

felveszi a telefont - to lift the receiver

felveszi a versenyt vkivel - to cope

felveszi a versenyt vmivel - to be up to sg

felveszik vhova - to win a place at swhere

felvet - to suggest, to bring on, to raise, to moot

felvet egy kérdést - to raise a question

felvétel - uptake, entrance, reception, admission, enrollment

felvételi - prelim

felvételi bejárat - emergency entrance

felvételi vizsga - entrance examination

felvételt nyer - to pass into, to pass in

felveti a pénz - to be rolling in money, have money to burn

felvetõborda - lease reed

felvetõdik - to be brought up, to emerge suddenly, to bob up

felvetõgép - warp frame

felvetõhenger - warp roller

felvett létszám - intake

felvett név - alias

felvevés - getting on

felvevõgép hordozható fülkéje - tank

felvevõgép követési képessége - mobility

felvevõgépet ráirányít - to pan

felvevõképesség - capacity, absorbing capacity

felvevõkocsi - recording van

félvezetõ - semi-conducting, semi-conductor, semiconductor

felvezetõ ló - running mate

felvezetõ út - ascent

felvidámít vkit - to pep sy up

felvidék - highland

felvidéki - highland

felvidít - to cheer, to buck sy up, to cheer up, to set up

felvidít vkit - to chirp up, to uncloud sy's brow, to buck sy up

felvidítás - exhilaration

felvidító - cheery, cheering, exhilarating

felvidul - to cheer up, to wax merry, to chirp up, to buck up

felvigyázó - boss

félvilági nõ - demimonde

félvilági társaság - demimonde

felvilágosít - to clue sy in, to clue sy up

felvilágosítás - enlightenment, reference, information

felvilágosítással szolgál - to furnish information to sy

felvilágosítást kér - to consult

felvilágosítást nyújt - to inform sy on sg, to inform sy about sg

felvilágosító - informative

felvilágosodás - enlightenment

felvilágosult - enlightened

felvilágosult korunkban - in these enlightened days

felvilágosult századunkban - in these enlightened days

felvillan - to glint, to flash, to gleam, to flare up

felvillanás - glint, flash

felvillanás (gondolaté) - stroke

felvillanó fény - flash

felvillanó szerkezet - flasher

felvillant - to flash

felvillanyoz - to galvanize, to energize, to electrify, to thrill

felvillanyoz vkit - to ginger sy up, to galvanize life into sy

felvillanyozás - galvanization, electrification

felvillanyozódás - electrification

felvillanyozódik - to electrify

felvillanyozott - hyped, exhilarated

felvirágoztat - to revive

felvirágzás - recovery

felvirágzik - to revive

felvisz - to reach, to get up, to lead up, to carry up

felvisz vkit a lépcsõn - to get sy upstairs

felvitte az isten a dolgát - he struck it rich

felvíz - headwater

felvíz-oldali - upstream

felvízcsatorna - head water, head

felvizez - to water down

felvízi - upstream

felvon - to pull up, to hoist up, to run up, to hoist

felvonás - act, hoist

felvonásköz - wait, intermission, interlude

felvonásvégi függöny - drop

felvonja a horgonyt - to trip the anchor, to heave the anchor

felvonja a vitorlákat - to make sail

felvonja az összes vitorlát - to crowd on sail

felvonó - lift, hoist

felvonóbak - gin

felvonóhíd - draw-bridge, drawbridge

felvonóhíd mozgatható része - draw

felvonóveder - skip

felvonszol - to drag up

felvont íjjal - with bended bow

felvont lobogóval - with colours high

felvont papír - mounted paper

felvont vitorlákkal - in full sail, under canvas

felvonul - to demonstrate, to process

felvonulás - procession

felvonulásban részt vesz - to procession

felvonultat - to muster up, to deploy, to muster

felzaklat - to upset, upset

felzárkózik - to close up, to fall into line with

felzavar - to vex, to muddy, to agitate, to collid, to fret

felzavart - agitated

felzet - heading, docket

felzúdul - to be up in arms

felzúdulás - outcry

fém - metal

fém- - metallic

fémárú - hardware

fémáruk - metal ware

fémbevonás - plating

fémbevonat - plating

fémbõl való - metallic

fémcsap - spill

fémdarab - slug

fémes - metallic

fémes csillogás - luster, lustre

fémesít - to mineralize

fémet savval leétet - to pickle

fémet savval lemarat - to pickle

fémétkészlet - plate

fémfesték - metal varnish

fémforgács - anvil dross, chip, turnings

fémfûrész - hack saw, hacksaw

fémfüst - leaf, leaves, metal foil

fémgyûrû - manilla, collar

fémhab - scale

fémháló - wire gauze

fémhulladék - shaving, chip

feminista - feminist

fémjelzés - hallmark

fémjelzetlen - unimpressed

fémkapocs - staple

fémkarika - collar

fémkinyerés - yield

fémkupakot erõsít - to tag

fémlapokkal fed - to plate

fémlemez - sheet-metal

fémmel bevon - to galvanize

fémmel bevont - galvanized

fémorganikus vegyület - organometallic compound

fémöntvény csiszolatlan része - bur

fémötöde - foundry

fémötvözet - metal alloy

fémpénz - hard cash

fémreszelék - anvil dross

fémrovátkolás - metal chasing

fémrúd - bar

fémszeg - spill

fémszilánk - anvil dross

fémtömegcikkek - metal ware

fémtömítés - metal gasket

fémvég - tag

fen - to hone, to set, set, to whet, to strop

fene - hell, deuced, dickens, heck

fene ette - dashed

fene sok baj - deuced lot of trouble

fenébe kíván vkit - to wish sy further

fenébe küld - to blast

fenébe küld vkit - to send sy to the right-about

feneette - goddamn, dashed

fenegyerek - dare-devil

fenék - bottom, fanny, posteriors, tail, hams, rear, prat

fenékbe rúg - to kick the posterior

fenékbe rúgás - kick in the pants

fenékborítást levesz (hajóról) - to unsheathe

feneke vminek - bottom

fenéken billentés - kick in the pants

fenekén marad - to sit tight

fenekére állít - to upend

fenekére néz a kancsónak - to drink deep

feneket ér - to bottom, to strike the bottom, to get bottom

feneketlen - fathomless, abysmal, bottomless, soundless

feneketlen kút - dead well

feneketlen mélység - depths

feneketlen örvény - depths

feneketlen szakadék - depths

feneketlenül mély - soundless

fenekével felfelé fordít - to upend

fenékháló - trawl-net, dragnet, trawl

fenékhálós halászhajó - trawler

fenékhálóval halászik - to trawl

fenéki - benthic

fenékkaparó háló - scoop-net

fenékkel ellát - to bottom

fenékkel felfelé - arse upwards

fenékkotró háló - scoop-net

fenékkötél horgokkal - trawl

fenéklap - carriage

fenékmérõ - sounding line

fenékre sóz - to spank

fenékre süllyed - to bottom

fenékre ütés - spank

fenékre ver - to spank

fenéksúly - ballast

fenéksúly tartály - tank

fenéktér - trough

fenékvíz - bilge

fenékvonóháló - trawl-net, trawl, dragnet

fenemód - deucedly, like hell

fenés - setting, whetting

fenét! - shucks!

fenevad - martinet

feni a fogát vmire - to be piqued at sg

fenn - aloft, up

fenn az égen - high up in the air

fenn hordja az orrát - to be stuck-up

fenn lebeg - to soar

fenn lévõ - waking

fenn marad - to wake

fenn van - to be up, to wake, woke, woken, to wake

fenn vmin - up

fennakadás - balk, hang, stoppage

fennáll - to last, to stand, stood, to obtain, to exist

fennállás - existence

fennálló - outstanding, extant, going

fennálló állapot - actuality

fennálló helyzet - actuality

fennhangon - aloud

fennhangon olvasás - reading

fennhatóság - control, authority

fennhéjazás - stand-offishness, hauteur, side, loftiness

fennhéjázás - proud stomach, high stomach, arrogance

fennhéjazó - arrogant, overweening

fennhéjázó - lofty, bumptious, haughty

fennhéjazóan - loftily

fennhéjázóan beszél vkivel - to crow over sy

fennhéjazva - on a high horse

fennhéjazva kijelent - to bluster

fennhordja az orrát - to bridle up, to bridle

fennkölt - lofty, sublime, large, lordly

fennkölt gondolatok - high thoughts

fennkölt gondolkodású - noble-minded

fennkölten - loftily, sublimely

fennköltség - loftiness, sublimeness, elevation

fennmarad - to last, to endure, to hold up, to keep up

fennmaradás - subsistence

fennmaradó összeg - remainder

fennsík - plateau, table, platform

fenntart - to nourish, to keep up, to hold up, to reserve

fenntartás - proviso, maintenance, reserve, sustenance, salvo

fenntartás nélkül - without reservation, without qualification

fenntartás nélkül beszél - to make bold with sy

fenntartás nélkül bízik vkiben - to trust sy implicitly, to place confidence in sy

fenntartás nélküli - implicit

fenntartási költség - upkeep

fenntartási költségek - running expenses

fenntartással - without committing oneself

fenntartással fogad - to take with a grain of salt

fenntartja a rendet - to police

fenntartja jogait - to assert one's rights

fenntartja magát - to keep afloat, to live on sg

fenntartja magát a víz színén - to keep oneself above water

fenntartó - conservator, sustaining

fenntartott hely - sitting

fenol - carbolic acid, hydroxybenzene, phenol

fenolgyanta-anyag - atlas

fenomenális - phenomenal

fenõacél - steel

fenõkõ - scythe-stone, hone, honing stone

fenõszíj - honing strap, strop

fenség - majesty, royalty, sublimeness

fenséged - your serene highness

fenséges - majestic, sublime, superb, grandiose, majestical

fenséges jelleg - grandiosity

fenséges volta vminek - loftiness

fenségesen - sublimely

fensõbbséges - lofty

fent - above, up, high

fent a magasban - aloft

fent említett - above-mentioned, aforementioned, aforesaid, above

fent van - to be up

fentebb - above

fenti - overhead, above

fentrõl - from above

fény - pomp, lustre, shine, luster, blaze, state, polish

fény- - illuminating

fény derül az igazságra - truth will out

fény derül vmire - light is thrown on sg

fény és árny játéka - chiaroscuro

fény gyors váltakozása - play of light

fény játéka - play of light

fényálló - light-fast

fényállóság - light fastness

fényárba borít vmit - to perfuse sg with light

fénycsõvilágítás - strip lighting

fenyeget - to menace, to lour, to show one's teeth, to threat

fenyeget vkit - to be hanging over sy's head

fenyegetés - intimidation, boast, menace, threat

fenyegetésekkel kényszerít - to bully sy into doing sg

fenyegeti vmi - to be in for sg

fenyegetõ - threatening, louring, forbidding, loury, grim

fenyegetõ (veszély) - impending

fenyegetõ közelség - imminence

fenyegetõ magatartás - toughness

fenyegetõ pillantás - grim look

fenyegetõ pillantást vet vkire - to lour upon sy, to give sy a black look

fenyegetõ veszély - imminence

fenyegetõen - menacingly

fenyegetõen néz - to look black, to look black as thunder, to lour

fenyegetõen néz vkit - to look darkly at sy

fényelhajlás - diffraction

fényellenzõ - shade

fenyér - moorland

fényerõsség - brilliance, brilliancy

fényérzékeny - sensitized

fényérzékennyé tesz - to sensitize

fényérzékenység - speed

fényérzet - sensation of light

fényes - lustrous, sleek, satiny, sheeny, bright, glossy

fényes arcfesték - enamel

fényes dáma - sparkler

fényes nappal - high noon, in broad daylight, noonday

fényes porta - sublime porte

fényes részek - polished parts

fényes úr - sparkler

fényesebb vminél - to outshine, outshone

fényesen - glossily, brightly, sleekly

fényesen ragyog - to shine clear

fényesít - to polish, to gloss, to glaze, to shine, to rub

fényesítés - shine, spit and polish

fényesített - polished

fényesítõ - polish

fényesítõ párnácska - velvet pad, polishing pad

fényesre csiszol - to burnish

fényesre pomádézza a haját - to plaster down one's hair

fényesség - shininess, flame, shine, radiance, sheen

fényét megtartó - untarnished

fényét veszi - to pale

fényét veszti - to tarnish, to pale

fényév - light year

fényez - to luster, to enamel, to polish, to glaze

fényezés - japanning, paintwork, enamelling, varnishing

fényezet - glaze

fényezetlen - unglazed, unvarnished

fényezett - enamelled, varnished, polished, japanned

fényezett rizs - polished rice

fényezett tölgyfa - polished oak

fényezõ - glazer, japanner

fényezõanyag - polish

fényfolt - hot spot, high lights

fényforrás - light

fenyít - to discipline

fenyíték - flogging

fenyítés - correction, chastisement

fenyítõ - punitive

fényjátékos - intershot

fényjel - light signal, beacon

fényjeladó készülék - semaphore

fényjeleket helyez el - to beacon

fényjelt ad - to semaphore

fényjelzés - flashlight, flare, flash

fényjelzõ - semaphore

fénykép - pic, photo, photograph, pix, snapshot

fényképész - photographer

fényképez - to mug

fényképezõ lemez - plate

fényképezõgép - camera

fényképkivágó sablon - cutting shape

fénykéve - beam, searchlight

fénykoszorú - envelope

fénylés - luster, lustre

fénylik - to glitter, to burn, to shine, shone, to glisten

fénylõ - shining, resplendent, lustrous, glistening, shiny

fénylõhal - kingfish

fénymásol - to xerox

fénymásoló - photocopier, copier

fénymáz - varnish, lacquer

fénynek háttal ül - to sit in one's own light

fénynyaláb - shaft, beam of rays

fénnyel áraszt el vmit - to perfuse sg with light

fénnyel halászik - to jack

fénnyel vadászik - to jack

fénynyomás - photogravure

fénynyomat - photogravure

fenyõ - fir

fenyõerdõ - pinewood

fenyõfa - pinewood, fir wood

fenyõfa deszka - deal

fenyõtoboz - fir-apple, fir-cone, pine cone

fenyõtû - needle, pine needles

fényrekesz - diaphragm

fényreklám - flasher

fényrend - magnitude

fénysáv - stria of light, streak of light

fénysugár - bar, shaft, ray, beam

fénysugárnyaláb - streamers

fénysugárzó - reverberator

fényszedés - photo-composition

fényszedõgép - photo-composer

fényszóró - full beam, illuminating light, dazzle lights

fényszórótól való elkáprázás - blinding by headlights

fényszórótól való elvakulás - blinding by headlights

fényt ad - to lustre, to throw out light, to luster

fényt árasztó - illuminating

fényt derít vmire - to shed light on sg

fényt vet - to throw out light

fényt vet vmire - to shed light on sg

fénytan - optics, physical optics

fénytelen - lack-lustre, mat, lustreless, lightless, pallid

fénytelen fehér - dead white

fénytelen hang - woody sound

fénytelenít - to deaden

fénytörés - refraction

fénytörésmérõ - dioptometer

fénytöréstan - dioptrics

fénytörõ - dioptrical, refracting, dioptric

fénytörõ prizma - prism

fényudvar - corona, halo, bur, burr, irradiation

fényûzés - sumptuousity, sumptuousness

fényûzést korlátozó - sumptuary

fényûzést szabályozó - sumptuary

fényûzõ - luxurious, opulent, gorgeous, sumptuous, palatial

fényûzõen - opulently

fényûzõn - sumptuously

fenyves - coniferous wood

fércel - to baste

fércelés - tack, basting

fércmunka - patchwork

fércmû - quickie, patchwork, quicky

ferde - awry, oblique, leaning, beveled, cockeyed, aslope

ferde alakra farag - to mitre

ferde alakra vág - to mitre

ferde boltív - oblique arch

ferde boltozat - oblique arch

ferde dúc - raker

ferde egyenes - oblique

ferde él - bevel, cant

ferde eloszlás - skew distribution, asymmetric distribution

ferde érvelés - crooked reasoning

ferde falsík - batter

ferde felfogás - warp of the mind

ferde gobelinöltés - satin-stitch

ferde hasizom - oblique muscle, oblique

ferde helyzetbe jut - to commit oneself

ferde helyzetben van - to be in a false position

ferde irány - slant

ferde irányba tart - to skew

ferde irányban menetel - to oblique

ferde irányban tart - to skew

ferde lap - cant

ferde lapolás - scarf

ferde lapolással hegeszt - to scarf

ferde lapolású hegesztés - scarf

ferde lapolású illesztés - scarf

ferde megítélés - warp of the mind

ferde négyszög - lozenge

ferde nézetek - cockeyed views

ferde okoskodás - crooked reasoning

ferde pillantás - oblique glance

ferde pillantást vet vkire - to give sy a black look

ferde sík - inclined plane, cant

ferde szél - bevel, cant

ferde szemmel néz vmit - to look askance at sg

ferde szemû - slit-eyed

ferde támoszlop - raker

ferde teke - oblique sphere

ferde vonal szavak között - slant

ferdén - slantwise, on the slant, crookedly, on the skew

ferdén áll - to cant, to lean, leant, to lean

ferdén bever (szöget) - to toe

ferdén elfordul - to angle

ferdén fogazott lapolás - scarf

ferdén illeszt - to mitre, to scarf

ferdén lapol - to scarf

ferdén levág - to scarf, to bevel

ferdén levágott fémlemezvég - scarf

ferdén levágott gerendavég - scarf

ferdén metsz - to scarf

ferdén néz - to skew at

ferdén szélez - to scarf

ferdére vág - to splay, to cant

ferdére vágott - splay

ferdére vágott él - bevel edge

ferdeség - twist, wryness, slant, cant, skew, skewness

ferdeszög - oblique angle

ferdeszögben csiszol - to cant

ferdeszögben metsz - to cant

ferdéz - to ply to windward, to work to windward

ferdít - to skew, to slant

ferdül - to slant, to skew

féreg - maggot, worm

féregmintás - vermiculate

féregnyúlvány - appendix, appendices, worm

féregnyúlvány eltávolítása - appendectomy

féregnyúlványlob - appendicitis

ferencesek - grey friars

férfi - gentleman, gentlemen, fella, skin, man, men, jock

férfi egyes - men's single

férfi fodrász - barber

férfi fõszereplõ - leading man

férfi keménykalap - bowler-hat

férfi páros - men's double

férfi sztár - leading man

férfiág - spear side

férfiak - manhood, menfolk

férfias - virile, masculine, ballsy, manly, manful, mannish

férfiasan - manfully

férfiasan viselkedett - he acquitted himself well

férfiasan viselkedjenek! - quit you like men!

férfiasság - manhood, masculinity, virility

férfiatlanít - to emasculate

férfiatlanná tesz - to unman, to womanize

férficipõ - gent's footwear

férfidivatáru - haberdashery

férfidivatárus - haberdasher

férfigyûlölõ - man-hater

férfikor - manhood

férfinép - menfolk

férfinépség - menfolk

férfit felcsíp - to pick up a man

férfit leszólít - to pick up a man

férfitársaságba való - clubby

férfivá avatott bennszülött - kipper

férgek - crumbs, vermin

férgek tápláléka - food for worms

férgektõl hemzsegõ - verminous

férges - grubby, verminous

fergeteges éljenzés - storm of cheers

fergeteges taps - storm of applause

fergetegesen esik - to storm

férj - man, men, husband, old man

férj beleegyezése - husband's authorization

férje - her good man

férjes - wedded

férjet fog - to net a husband

férjezett - wedded

férjhez ad - to wed, to husband, to wedlock, to match

férjhez adható korban levõ - nubile

férjhez adja a lányát - to get off one's daughter

férjhez megy - to get married, to wed

férji felhatalmazás - husband's authorization

férjre vadászik - to angle for a husband

férkõzz a közelébe! - get on to him!

fermata - hold

férõhely - room, living accommodation, space, houseroom

fertálymester - boatswain's mate second class, leading man

fertõtlenít - to disinfect, to sterilize

fertõtlenítés - fumigation, sterilization, disinfection

fertõtlenítõszer - disinfectant

fertõz - to infect, to contaminate

fertõzés - infection, taint, contagion, infestation

fertõzés által - contagiously, contiguously

fertõzéses seb - dirty wound

fertõzésgátló - antiseptic

fertõzésgátló szer - antiseptic

fertõzési góc - centre of infection, source of infection

fertõzésmentes - aseptic

fertõzésre hajlamos - liable to infection

fertõzõ - pestiferous, virulent, infectious, contagious

fertõzõ betegség - contagion

fertõzõ kóranyag - miasma, miasmata

fertõzött - tainted

feslett - profligate, libertine, lewd, lax, loose

feslett élet - profligacy

feslett erkölcsû - libertine

feslett erkölcsû ember - libertine

feslett nõ - bimbo

feslettség - lewdness, laxaty, corruption, laxity

fess - posh, crackerjack, flossy, crackajack

fest - to limn, to stain, to dip, to paint, to decorate

festék - paint, dye, dyestuff, stain

festék- - painty

festék konzisztenciája - body of paint

festék sûrûsége - body of paint

festék testessége - body of paint

festékes - painty

festékes doboz - paint can, paintbox

festéket egyenletessé simít - to lay off the paint

festéket felhord - to lay on colours

festékez - to ink

festékezõ henger - inker

festékezõhenger - impression roller

festékkel bevont - coated

festékpárna - inking pad, ink-pad

festékréteg - coat

festékszóró pisztoly - airbrush

festéktál - paint tray

festés - paintwork, dyeing, painting

festetlen - unstained

festett szemû - mascaraed

festett vászon - chintz

festmény - painting

festõ - tinctorial, painter, decorator, limner

festõ csülleng - woad

festõ és tisztító - dyer and cleaner

festõ és tisztítóüzem - dyer and cleaner

festõállvány - easel

festõanyag - dyestuff

festõdés - coloration

festõdik - to dye

festõfû - woad

festõfû rezeda - dyer's greenweed

festõhenger - paint roller

festõi - picturesque, scenic, graphic

festõkád - jig

festõmûvész - limner, artist

festõpác - mordant

festõsablon - stencil

fésû - comb

fésûkagyló - scallop

fésûkagyló héja - scallop, scallop-shell

fésül - to comb

fésülés - comb

fésületlen - unkempt

fésüli a haját - to comb one's hair

fésülködik - to comb one's hair

fésûsgyapjú fonal - worsted

fésûsgyapjú szövet - worsted

fészek - corner, nest

fészek (szelepé) - seat

fészekalja - brood, nestful, set

fészekalja tojás - sitting

fészekaljnyi vmi - clutch

fészekbe helyez - to pocket

fészekbe illesztés - housing

fészekrakó - nesting

feszélyez - to cramp, to discommode

feszélyezett - cramp, cramped, self-conscious

feszélyezettség - cramp, self-consciousness

feszélyezve érzi magát - to be cramped for room, to feel cramped for room

feszeng - to be ill at ease, to squirm

feszengés - embarrassment

feszengéssel tölt el vkit - to make sy self-conscious

fészer - shed, hovel, lean-to, penthouse

fészer-garázs - carport

fészerbe elhelyez - to hovel

feszes - tight, slinky, starchy, stressful, taut, stiff

feszesebbé tesz - to tighten

feszesebbé válik - to tighten

feszesen - tautly, tensely

feszesség - starch

feszít - to stress, to strut, to strain, to flex

feszítés - stretch, tug, strain, tension, straining, strut

feszítéslazulás - slack

feszítetlen szárny - slack wing

feszített - strung

feszítõ - expansive, stretcher

feszítõ erõ - expansive force

feszítõ henger - spreader

feszítõ szerkezet - spreader

feszítõcsavar - coupling nut

feszítõcsavar-anya - coupling nut

feszítõerõ - expansiveness

feszítõgörgõ - idle roller

feszítõgyûrû - spreader

feszítõizom - bender

feszítõkészülék - stretcher

feszítõkötél - lanyard, stretcher

feszítõrúd - stretcher, crow-bar, crow

feszítõrúddal dolgozó munkás - pincher

feszítõszerkezet - spreader

feszítõvas - bar, wrenching iron, crowbar

feszítõvassal dolgozó munkás - pincher

feszke - poling, spreader

fészkel - to nest, to nestle

fészkelés - nesting

fészkelõ - nesting

fészkelõ madarak - resident birds

fészkelõdés - squirm

fészkelõdik - to squirm

fészkelõhely - pigeonhole

fészken maradó madarak - resident birds

fészken ülõ - nesting

fészkes virágú - composite

fészkes virágú növény - composite

fészket készít - to pocket

fészket rak - to nestle, to nest

feszmérõ - air gauge

fesztáv - span

fesztávolság - wing-span, wing-spread, wingspan, spread

fesztelen - informal, off-hand, easy, airy, unselfconscious

fesztelen modorban - with great ease of manners

fesztelen viselkedés - abandon

fesztelenítés - relaxation

fesztelenség - ease, easiness, informality, swagger, bluntness

fesztelenül - coolly, with great ease of manners, off-hand

fesztelenül bizalmaskodó - familiar

fesztelenül érzi magát - to feel at home

fesztelenül érzi magát vkivel - to feel at home with sy

fesztelenül fölényes - swaggering

fesztelenül természetes - unconventional

fesztelenül viselkedik - to let one's hair down

feszül - to tense, to tighten, to distend, to strain

feszülés - strain, tightness, stretch, tension

feszület - cross, crucifix

feszülõ - distended, expansive

feszülõ fehér vitorlákkal - with a spread of white sails

feszült - uptight, absorbed, tense, earnest, strung, drawn

feszült (figyelem) - rapt

feszült idegállapotban van - one's nerves are on edge

feszült viszony - strained relations

feszülten - tensely

feszültség - strain, stress, tension, tenseness

feszültség nélküli vezeték - dead wire

feszültségcsökkentõ - negative booster

feszültségemelkedés - volt rise

feszültséget csökkent - to buck

feszültséggel teli - stressful

feszültséghiány - under-voltage

feszültségmentesítés - relaxation

feszültségmérõ - tensiometer

feszültségosztó - bleeder

fétis - fetish

fétis- - fetishistic

fétis jellegû - fetishistic

fétises - fetishistic

fetisizálás - fetishism

fetisizáló - fetishist

fetisizmus - fetishism

fétiskultusz - fetishism

fétisszerû - fetishistic

fetreng - to wallow, to welter

fetrengés - wallow

fett - fat type

fett betû - bold, boldfaced, boldface

fett betûtípus - boldface type

feudális - feudal

fez - fez, fezzes

fiacskám - sonny

fiának ismer el vkit - to recognize sy as one's son

fiaskó - fiasco, wash-out

fiatal - young, to be of tender age, youthful, juvenile

fiatal alkalmazott - junior clerk, tea boy

fiatal bálna - whale calf

fiatal divatmajom - dandified young man

fiatal ember - stripling

fiatal fa törzse - pole

fiatal férfi - bimbo

fiatal férj - benedict, benedick

fiatal fickó - stripling

fiatal fogoly madár - flapper

fiatal hadnagyocska - shavetail

fiatal házasok - newly weds

fiatal jampec - dandified young man

fiatal kakas - cockerel

fiatal kutya - pup

fiatal lány - nymph, flapper, bit of stuff, wench, maid, rabbit

fiatal lazac - peel

fiatal liba - green goose

fiatal madár - fledgeling, fledgling

fiatal marha - maverick

fiatal mindenes - slavey

fiatal nõ - bimbo, bint

fiatal osztriga - spat

fiatal ökör - steer

fiatal õz - fawn

fiatal palánta - nursling, nurseling

fiatal parasztlány - wench

fiatal piperkõc - dandified young man

fiatal pulykakakas - gobbler

fiatal sudár fa - spear

fiatal sztár - starlet

fiatal tehetség - whiz kid

fiatal tinédzser lány - teeny-bopper

fiatal tisztviselõ - junior clerk

fiatalabb - junior

fiatalabb rangú - junior

fiatalabb társ - junior partner

fiatalabb volta vkinek - juniority

fiatalabbik - minor

fiatalasszony - bride

fiatalember - young blood, young man

fiatalító - young-making

fiatalító mûtétet végeztet - have one's face lifted

fiatalkori - juvenile, youthful

fiatalkori baklövések - youthful indiscretions

fiatalkori botlások - youthful indiscretions

fiatalkorú - youthful, teen-age, underaged

fiatalkorú bûnözés - juvenile delinquency

fiatalkorú bûnözõ - youthful offender

fiatalnak sem könnyû lenni - youth has its puppy troubles

fiatalok - young adults, young people

fiatalon hal meg - to die an early death

fiatalos - juvenile, youthful

fiatalos becsvágyak - youthful ambitions

fiatalos hatás - gaiety

fiatalos lelkesedés - youthful enthusiasm

fiatalság - youth

fiatalúr - master

fibrillálás - fibrillation

ficam - sprain, wrench

ficánkol - to flounce, to prance, to play up, to cut capers

ficánkol örömében - to kick up one's heels

ficánkolás - flounce

fickándozás - flounce, caper, cavorting, skip

fickándozik - to skip about, to kick up one's heels, to cavort

fickó - dog, feller, fella, walla, cuss, fellow, kipper

fickós - rooty

fidibusz - lighter

fifikával csinál - to jockey

figura (kártyajátékban) - honour, honor

figyel - to monitor, to be all there, to observe, to screw

figyel a beszélgetésre - to follow a conversation

figyel vkire - to attend to sy

figyel vmire - to attend to sg, to hearken unto sg, to mind

figyelem - courtesy, notice, attention, regard, consideration

figyelem középpontjába állít - to angle

figyelem! - now then!, please attend!, pay attention!

figyelembe jön - to come into consideration

figyelembe nem vett - unthought of, unheeded

figyelembe vesz - to consider, to advert, to make allowance for sg

figyelembe vesz vmit - to attend to sg, to take notice of sg

figyelembe véve - considering

figyelembevétel - observance, respect

figyelemfelkeltõ eszköz - shtick

figyelemmel kísér - to follow with attention

figyelemmel kísér vmit - to keep tabs on sg

figyelemmel van vki iránt - to be attentive to sy

figyelemmel van vkire - to reckon with

figyelemmel van vmire - to reckon with

figyelemre méltat - to notice

figyelemre méltó - noteworthy, noticeable, signal, worthy of note

figyelemre méltó siker - signal success

figyelemre méltó volta vminek - notability

figyelemre méltóan - noticeably

figyelemre nem méltatott - unregarded

figyelés - eye, lookout

figyelési sáv - observing sector

figyelj csak ide! - just listen!

figyelj csak! - just listen!

figyelj oda - listen when a body speaks!

figyelj! - look!, look here!

figyeljen! - look!, look here!

figyeljenek rám! - please attend!

figyelmen kívül hagy - to leave out of consideration, to pass by

figyelmen kívül hagy vmit - to take no notice of sg

figyelmen kívül hagyható - negligible

figyelmen kívül hagyott - unmarked, unguessed

figyelmen kívül hagyva - except that

figyelmen kívül hagyva hogy - except that

figyelmes - observing, considerate, attentive, observant

figyelmes vkivel szemben - to show sy attention

figyelmesen - thoughtfully

figyelmesen hallgat - to listen with both ears

figyelmesség - intentness, attention, urbanity

figyelmét egészen leköti - to preoccupy

figyelmet elkerülõ - undetected

figyelmet elvon - to detract attention

figyelmet érdemel - to be worth considering

figyelmet fordít vmire - to attend to sg

figyelmet irányít - to advert

figyelmet kelt - to attract attention

figyelmet kérek! - please attend!

figyelmet lekötõ - absorbing

figyelmét összpontosítja - to pore over sg

figyelmét összpontosítja vmire - to pore over sg

figyelmet parancsol - to command attention

figyelmet szentel - to pay attention, to favour attention

figyelmet szentel vminek - to pay heed to sg, to attend to sg

figyelmetlen - reckless, forgetful, inadvertent, thoughtless

figyelmetlenség - recklessness, inattention, inadvertence

figyelmetlenségbõl - through an oversight

figyelmetlenül - inadvertently, absently, heedlessly, mindlessly

figyelmeztet - to admonish, to tip, to caution, to exhort

figyelmeztet vkit - to put sy on guard, to put sy on sy's guard

figyelmeztetés - exhortation, admonishment, reminder, warning, cue

figyelmeztetésül köhintett - he gave a cough to warn me

figyelmeztetõ - exhortative, premonitory, exhortatory, admonitory

figyelmeztetõ jelzés - warning signal

figyelmeztetõ szó - writing on the wall

figyelmeztetõ tábla - caution board, danger board

figyelõ - monitor, lookout, observing, observer

figyelõegység - monitor

fiktív - nominal

fiktív számla - pro forma invoice

fiktív személy jogi vitában - john doe

filagória - summer-house, casino

filantróp - philanthropic

filantrópia - philanthropy

filantrópus - philanthropist

filatélia - philately

filc - felt

filctoll - felt tipped pen, felt tip pen, felt marker, marker

filé - netting, fillet

filézés - netting

filézik - to net

filigrán alkatú - petite

filigrán alkatú nõ - petite

filiszter - philistine

filiszteri szellem - philistinism

filiszterség - philistinism

filiszteus - philistine

fillér - dump, mite

fillér nélkül hagy vkit - to leave sy beggared

fillérekért - for a song

filléres alapon - on a shoestring

film - pix, animated picture, film, screen, picture

filmben játszik - to play in a film

filmben szerepel - to play in a film

filmelõzetes - trailer

filmet forgat - to shoot a film

filmez - to film, to shoot a film

filmfelirat - subtitle

filmfelvétel - take, shot

filmfelvevõ - movie camera

filmfelvevõ gép - movie camera

filmhíradó - newsreel

filmipar - movies

filmjelenet - sequence

filmkocka - frame

filmmûvészet - screen

filmnovella - film story

filmoperatõr - cameraman, cameramen

filmre alkalmaz - to film

filmre alkalmazás joga - film rights

filmrepríz - rerun

filmszalag - picture strip

filmszalag hosszjelzõ - footage indicator

filmszalag kivétele kazettából - unloading the spool

filmtekercs - roll, reel

filmtrükk - special effect

filmvágó - continuity, cutter

filodendron - philodendron

filózik - to noodle

filózik vmin - to noodle sg around

filozófiai - philosophical

filozófikus - philosophical

filozófikusan - philosophically

filozófus - philosopher, thinker

filozófusi - philosophical

filteres tea - tea bag

finálé - finale

finánc - excise officer

finanszíroz - to finance, to angel

finanszírozó - angel

finesz - finesse

fing - fart

fingik - to toot, to fart, to poop

finn gõzfürdõ - sauna

finn vers - rune

finom - crackerjack, snappy, genteel, classy, delicious

finom árnyalat - nicety

finom beállítású ütközõ - stop dog

finom dolog - plum

finom elme - delicate wit

finom érzésû - tactful

finom fajansz - white ware

finom falat - daintiness, choice morsel, dainty morsel

finom fátyolszövet - gossamer

finom fémmunka - filigree

finom fogazás - serrulation

finom gyapjúanyag - puke

finom humor - delicate wit

finom illat - sweet

finom irónia - attic salt

finom ízlése van - have a delicate palate

finom kéz - fine hands

finom különbség - nicety

finom megkülönböztetés - nice distinction, subtlety

finom metszésû arcvonások - chiselled features

finom modor - refinement, urbanity

finom modorú - urbane

finom munka - near work

finom nõi kézimunkát készít - to tat

finom pamutkásmir - circassian

finom részlet - nicety

finom szellemesség - attic salt

finom szemcséjû - close grain, small grain

finom szövet hímzéshez - bolting-cloth

finom úr - tip-topper

finom vonások - delicate features

finom vörös csiszolópor - jeweller's rouge

finoman - fine, gently

finoman csinál vmit - to do sg with grace

finoman kezeli a vésõt - have a delicate touch

finoman kezeli az ecsetet - have a delicate touch

finoman kidolgozott - chiseled, chiselled

finombeállító csavar - tangent screw

finomít - to fine, to raffinate, to refine, to fine down

finomítás - refinement

finomítatlan - crude

finomító hengerpár - refiner

finomító hengerszék - refiner

finomító készülék - refiner

finomított - refined, fine

finomított paraffin - paraffine refined wax

finomított parafin - paraffine refined wax

finomítvány - raffinate

finomkodás - prettiness

finomkodik - to priss up, to priss, to mince

finomkodó - mealy-mouthed, proper, kid-glove, prissy, genteel

finomkodó öreg hölgy - very proper old lady

finomkodó személy - mincer

finomkodva beszél - to mince one's words, to mince

finomkodva lépked - to mince

finomlemez - sheet

finommechanika - precision mechanics

finomodik - to attenuate

finomra - fine

finomra aprítás - comminution

finomra tör - to bray

finomra vágott erõs dohány - shag

finomság - daintiness, delicacy, tenuousness, tenuity

finomság (nemesfémé) - standard

finomsági próba - hallmark

fintor - grimace, mop

fintorít - to pull faces, to pull a face, to screw

fintorítja az arcát - to mop and mow

fintorog - to grimace

fintorog vmi miatt - to sniff at

fintorokat vág - to mop and mow, to mop, to grimace

fintort vág - to screw, to mouth

finnyás - precious, choosy, squeamish, choosey, fastidious

finnyás ember - cockney

finnyás ízlés - sophistication

finnyásan - squeamishly, daintily

finnyáskodik - to pick and choose

finnyásság - fastidiousness, queasiness, squeamishness

fiók - drawer, case

fiókgerenda - trimmer

fiókgomb - drawer pull

fiókhúzó - drawer pull

fiókos íróasztal - pedestal desk

fiókos szekrény - dresser, chest of drawers, drawers, bureau

fiókot nyit - to open up

fiókvállalat - affiliated firm

fiola - vial, phial

fioritúra - flourish

firka - doodling

firkál - to doddle, to scratch, to scrawl, to scribble

firkálás - scribbling, scrawl, scribble

firkálgatás - doodling

firkáló - scribbler

firkant - to scratch

firkantás - scratch

firkász - builder of rhymes, scribbler

firnisz - lacquer

firniszfa - lacquer-tree

firniszol - to lacquer

firniszszömörce - lacquer-tree

firtat - to pump, to pry into sg

fitogtat - to ostentate, to air, to show off, to parade

fitogtat vmit - to pique oneself on sg, to make a show of sg

fitogtatás - show-off, ostentation, display, flaunt

fitos orr - turned up nose

fitt - fit

fityeg - to lop over, to swag, to dangle

fityegõ - dangling

fitying - sou, dump, farthing

fitymál - to scout, to sneer, to despise, to flout

fitymálás - disregard

fittyet hány - to thumb one's nose at, to thumb one's fingers at

fittyet hány a fenyegetésnek - to despise a threat

fittyet hány vkinek - to bite one's thumb at sy

fittyet hány vmire - to thumb his nose at sg

fittyet hányva vminek - in defiance of sg

fityula - cap, headdress, barb

fiú - boy, yob, groom, lad, bub, bucko, buster, yobbo

fiúi szeretetet nem tanúsító - unfilial

fiúi tiszteletet nem tanúsító - unfilial

fiúkor - boyhood

fiús - boyish

fiús lány - romp

fiúszerelem - pederasty

fiút szül - to be brought to bed of a boy

fiútestvér - brother

fiúunoka - grandson

fivér - brother

fix - fixed

fix költségek - general expenses

fixáció - fixation

fixál - to fix

fixálás - fixing

fixáló - fixing, fixative, fixer

fixatõr - setting lotion

fixírfürdõ - hypo bath

fixíroz - to ogle

fixíroz vkit - to leer at sy

fixírozás - glare, leer

fixköltség - overhead

fizesd meg a tartozásomat! - give me my money!

fizessen nekem - pay self

fizet - to dip into one's purse, to contribute, to pay

fizet egy kört - to stand a round of drinks

fizet egy rundot - to stand a round of drinks

fizet vkinek egy italt - to stand sy a drink

fizet vkinek vmiért - to pay sy for sg

fizet vmiért - to stump up for sg, to pay for

fizetek! - waiter the check!, the bill, please!

fizetés - payment, hire, stipend, exhibition, pay, fee

fizetés nélkül étkezik - to sneak a meal

fizetés nélkül fogyaszt - to sneak a meal

fizetés nem teljesítése - default in paying

fizetéscsökkentés - cut-back, cutback, cut in salaries

fizetésemelés - rise, raise

fizetésemelést kér - to ask for a rise

fizetési csekk - paycheck

fizetési egyenleg - balance due

fizetési elõleg - advance on salary

fizetési felhívás - call

fizetési felszólítás - prompt, dun

fizetési haladék - moratorium, moratoria, days of grace

fizetési haladékot ad - to grant a respite for payment

fizetési halasztás - days of grace

fizetési határidõ - prompt

fizetési jegyzék - payroll

fizetési késedelem - default in paying

fizetési kötelezettség - onerous title

fizetési meghagyás - warrant for payment

fizetési mérleg - balance of payments

fizetési szaldó - balance due

fizetésképtelen - insolvent

fizetésképtelen lesz - to default

fizetésképtelen személy - defaulter

fizetésképtelenség - default, bankruptcy, insolvency

fizetésképtelenségi kérelem - petition in bankruptcy

fizetésletiltási eljárás - garnishee proceedings

fizetést beszüntet - to default

fizetést eszközöl - to remit, to effect payment

fizetést megtagad - to repudiate

fizetéstelen - honorary

fizetetlen - unrequited

fizetett - waged

fizeti a költségeket - to pay the piper

fizeti a részét - to ante

fizetõ-autópálya - turnpike, turnpike road, pike

fizetõ vendégeket vállal - to take in paying guests

fizetõeszköz - money

fizetõképes - sound, solvent

fizetõképesség - solvency

fizetõtiszt - paymaster

fizetség - reckoning, payment, remuneration, pay

fizika - physics

fizikai - material, somatic, corporeal, physical

fizikai állapot - physicality

fizikai erõ - physical force, physical strength

fizikai földrajz - physical geography, physiography

fizikai kémia - physical chemistry

fizikai kényszer - duress

fizikai képtelenség - physical impossibility

fizikai kísérleti készülék - physical apparatus, piece of physical apparatus

fizikai lehetetlenség - physical impossibility

fizikai mállás - weathering

fizikai munkás - manual worker, workman, workmen, labourer

fizikai sajátságok - physical aspects

fizikai szempontból - physically

fizikai szempontok - physical aspects

fizikai terápia - physical therapy

fizikai tulajdonságok - physical aspects

fizikailag - physically

fizikailag megviselt - to be physically worn out

fizikoterápia - physical therapy

fizikus - physicist

fizimiska - mug

fiziológia - physiology

fiziológiai - physiological

fjord - lough, sea loch, fjord

flakon - flacon

flamand - Flemish

flamand nyelv - Flemish

flamingó - flamingo

flanc - frill

flancol - to cut a dash

flancos - posh

flanell alsóruha - flannels

flanellmellény - flannel jacket

flanellnadrág - flannels, flannel trousers

flangál - to slope about

flaska - flask, gourd

flastrom - plaster, patch

flastromot tesz vmire - to plaster

flegma - stolidity, pokey, phlegm, flip, poky

flegma alak - cool customer

flegmatikus - imperturbable, phlegmatic, poky, pokey

flegmatikusan - imperturbably

flemm - wham, slosh

flexibilis - pliant, pliable

flexitömlõ - sleeve of flexible shaft

flinta - popper

flintkõ - chert

flintüveg - crystal

flipper - pinball

flitter - spangle, sequin, tinsel

flitterarany - Dutch metal

flitterez - to spangle

flitterrel díszít - to spangle

flitterrel díszített - spangly

flóderezett - grained

flóderozás - flogging

flokkuláció - flocculation

flokkulál - to flocculate

flóra - flora

floridai õslakó - cracker

flótás - critter, dog

flotta - fleet

flotta fõparancsnoka - flag officer, admiral of the fleet

flottakapitány - captain of fleet

flottatengernagy - admiral of the fleet

flört - flirtation, philander

flörtöl - to coquet, to flirt, to dally, to philander

flörtöl vkivel - to carry on with sy, to make a play for sy

flörtölés - flirting, philander

flörtölõs - flirtatious

flörtös - flirtatious

flöss - flush

flúg - psycho, whacko, wacko

flúgos - nut, to be nuts, nutter

fluiditás - fluidity

fluidizáció - fluidizing

fluidizál - to fluidize

fluidizálás - fluidization

fluoreszcencia - fluorescence

fluoreszkálás - fluorescence, cast

fluoreszkáló - fluorescent

fluoreszkáló anyag - phosphorus, phosphori

fluoreszkáló bevonat - phosphorus, phosphori

fluorid - fluoride

fluxus - flux

foci - football

focizik - to play soccer, to play football

fodor - frill, ruffle, tier, dimple

fodor (ruhán) - flounce

fodorbél - crow

fodorít - to quill, to ruffle, to curl up

fodorítás - boarding

fodorító tímár - striker

fodormenta - spearmint

fodormentacseppek - mint alcohol

fodorral díszít - to flounce

fodorral szegélyez - to flounce

fodros - lumpy, dimply, fleecy, crinkly, frilly

fodros felhõ - cirrus, cirri

fodros szoknya - flounced skirt

fodrosít - to fret

fodroz - to pucker, to dimple, to wimple, to ruffle

fodrozás - pleating

fodrozódás - ripple, riffle, ruffle

fodrozódik - to ripple, to pucker, to dimple, to wimple, to lop

fodrozódó - choppy, dimply

fodrozógép - pleating machine

fog - to grab, to hold, held, to saw, sawed, sawn, cog

fog (adást) - to receive

fog (vitorla) - to draw, drew, drawn

fog vkit - have hold of sy

fog vmin - to bite on sg

fog vmit - to grab for sg, to grab at sg, have hold of sg

fog vmit csinálni - to be going to do sg

foga között beszélõ személy - mumbler

foga között káromkodik - to mumble a curse

fogad - to greet, to bet, to salute, to stake, to wager

fogad (lóra) - to back

fogad (lóversenyen) - to put on

fogad vkit - to see, saw, seen

fogad vkivel - to lay the odds

fogad vmibe - to wager on sg

fogad vmire - to stake on sg

fogadalmat betart - to keep up a resolution

fogadalmat megtart - to keep a vow

fogadalmat tesz - to make a vow, to make a resolution, to vow

fogadalmat vállal - to obligate

fogadalom - vow, oath, pledge, resolution

fogadalommal abbahagy vmit - to swear off

fogadás - gamble, salon, backing, wager, reception, bet

fogadási idõ - calling hours

fogadást áll - to take on a bet

fogadást elfogad - to take on a bet

fogadást köt - to lay wager

fogadatlan prókátor - kibitzer

fogadhatatlan adogatás - ace

fogadkozik - to vow

fogadni mernék - I'll be bound

fogadó - striker, layer

fogadó (vendéglõ) - inn, hostelry, rest-house, hostel

fogadó személy - taker

fogadó tartály - receiving vessel

fogadóbizottság - reception committee, welcoming committee

fogadóépület - departure building

fogadóórák - consulting hours, calling hours

fogadós - restaurateur, host

fogadószoba - salon, parlour, parlor

fogadóterem - salon

fogadott fivér - foster-brother

fogadott gyermek - fosterling, foster-child, foster-children

fogadott nõvér - foster-sister

fogadtatás - welcome, reception

fogadtatásban részesít - to receive

fogához veri a garast - to scrimp, to look twice at every penny, to skimp

fogak egymásra fekvése - dental occlusion

fogakat vág - to tooth

fogakkal ellát - to cog, to tooth

fogakkal ellátott kõtörõ - jawbreaker

fogakkal rendelkezõ - toothy

fogalmam sincs róla - hanged if I know, I haven't the faintest idea

fogalmat alkot - to conceptualize

fogalmaz - to pen, to draw, drew, drawn

fogalmazás - composition

fogalmazó - draftsman, draftsmen, draughtsman, drafter, drawer

fogalmazópapír - foolscap

fogalmi - conceptual, notional

fogalom - idea, concept, notion

fogalomkör - category

fogalomköri szótár - thesaurus, thesauri

fogalomról fogalomra haladó - discursive

fogalomszó - notional word

fogamzás - conception

fogamzásgátló - contraceptive

fogamzásgátló hüvelylabdacs - suppository

fogamzásgátló szer - contraceptive

fogamzásgátló tabletta - birth pill

fogamzásgátlók - contraceptives

foganatosít - to carry into effect

foganatosít vmit - to give effect to sg

foganatosítás - carrying into effect

fogantyú - lever, pull, holder, ear, horn, handle, loop, grip

fogantyúval ellát - to haft

fogápoló szer - dentifrice

fogas - coat stand, coat rack, hanger, pass, rack

fogás - stopper, dish, knack, handle, tweak, clench, catch

fogás (étkezésnél) - course

fogás (halé) - take

fogás (rádióadásé) - pickup

fogas kérdés - teaser, puzzler, sticker, poser, catch

fogas kérdést tesz fel vkinek - to give sy a poser

fogasgyalu - tooking plane, took plane

fogasív - sector, notched quadrant

fogaskerék - gear, cog

fogaskerék-áttétel - gears, train

fogaskerék-meghajtás - train

fogaskerék-merevítõ koszorú - shroud

fogaskerék-sorozat - train

fogaskerekek megakadása - interference, interfering

fogáskötél - heaving-line

fogasléc - rack

fogásmélység - depth of cut

fogasrúd - rack

fogasrúddal elmozdít - to rack

fogást cserél - to change hands

fogást vált - to change hands

fogást vesz - to come to grips

fogász - dentist

fogászasszisztens - dental nurse, dental assistant, dental hygienist

fogászat - dentistry

fogászati - dental

fogászati reszelõ - bicuspid file

fogat - pair, team, rig, setout, turnout

fogát csikorgatja - to gnash one's teeth, to grate one's teeth

fogat húzat - have a tooth pulled out, have a tooth out

fogat kihúz - to pull a tooth, to take out a tooth

fogat mos - to brush one's teeth, to clean one's teeth

fogát piszkálja - to pick one's teeth

fogat vacogtat - to set one's teeth on edge

fogát vicsorgatja - to bare one's teeth

fogát vicsorítja - to show one's teeth

fogát vicsorítva morog - to snarl

fogatlan - toothless

fogaz - to cog, to tooth, to tool, to hack, to notch

fogazás - cutting of teeth, teething, serration

fogazat - teething, teeth

fogazott - toothed, serrulate, notched, serrulated, serrated

fogazott rúd - rack

fogcement - dentist's plaster, cement

fogcsikorgatás - scrunch

fogcsikorgatva - desperately

fogd be a pofádat! - hold your jaw!, shut your mouth!, hold your row!

fogd be a szád! - shut up!, hold your noise!, hush!, stop your gab!

fogd már be a szád! - just you shut up!

fogd meg! - tally on!

fogda - jail, cells

fogdos - to paw, to finger

fogdos vmit - to paddle about sg, to paddle on sg

fogékony - impressionable, receptive, susceptible, impulsive

fogékonnyá tesz vmire - to predispose

fogékonyság - responsiveness, predisposition, susceptibility

fogékonyság vmire - feeling for sg

fogfájás - toothache, tooth-ache

fogfúró - bur, burr

foggal-körömmel - tooth and nail

fogház - prison

fogházõr - guard

foghíjas - gappy

foghús - gum

foghúzás - extraction of a tooth

foghúzó fogó - dentist's forceps

fogínytályog - gumboil

fogkefe - toothbrush

fogkezelés - dentistry

fogkõ - plaque, tartar, scale

fogkrém - dentifrice, toothpaste

foglal - to book

foglal vmibe (drágakövet) - to set, set

foglalás - distress

foglalási utasítás - warrant of distress

foglalási végzés - warrant of distress

foglalat - mount, socket, chasing, mounting, holder, summary

foglalat nélküli - unset

foglalatból kivesz - to unset, unset

foglalatlan - unset

foglalatoskodik vkivel - to attend to sy

foglalatoskodik vmivel - to attend to sg

foglalkozás - occasions, occupation, trade, station, job, line

foglalkozás nélkül van - to be at a loose end

foglalkozására nézve - by trade

foglalkozására nézve õ - by profession he is a

foglalkozási ág - line

foglalkozásszerûen ûz vmit - to do sg for a living

foglalkozik - to handle

foglalkozik (gondolattal) - to entertain

foglalkozik egy gondolattal - to toy with an idea

foglalkozik egy javaslattal - to entertain a proposal

foglalkozik vkivel - to attend to sy

foglalkozik vmivel - to engage in, to deal with, to deal with sg

foglalkoztat - to employ

foglaló - earnest, earnest money, down payment, deposit

foglalót ad vkinek - to give an earnest to sy

foglalt - engaged

foglalt a vonal - line engaged

foglalt jelzés - engaged signal

foglyul ejt - to take prisoner, to capture, to lead captive

foglyul ejt vkit - to take sy prisoner

foglyul ejtett - captured, captive

foglyul ejtõ - captor

foglyul esik - to be taken prisoner

fogmosó pohár - tooth glass, toothbrush holder

fogó - to be `it`, to be it, grapple, holder, forceps, it

fogó-készülék - retainer

fogó pereme - shoulder

fogó személy - taker

fogócska - hare and hounds, tag

fogócskában megérint - to tig

fogócskában megfog - to tig

fogócskajáték - tig

fogócskát játszik - to play tig

fogócskázik - to play tag

fogódzó - handhold, hand-hold

fogóhorog - tailhook

fogójáték - prisoner's base, prisoner's bars

fogójátékos - catcher

fogólap - stopper

fogoly - prisoner, captive

fogoly (madár) - partridge

fogolytábor - compound

fogolytáborban van - to live behind barbed wire

fogorvos - dentist

fogorvosi gyökérfúró - broach

fogorvosi rendelõ - dentist's surgery

fogorvosi szék - dentist's chair

fogorvoslás - dentistry

fogorvoslástan - dentistry

fogós - catchy

fogosztás - pitch

fogpiszkáló - pick, toothpick

fogpótlás - prosthetic dentistry, prosthesis

fogpótlástan - prosthetic dentistry

fogság - bondage, captivity, imprisonment, durance

fogságába esik vkinek - to fall into the power of sy

fogságába kerül vkinek - to fall into sy's hands

fogságba ejt vkit - to take sy prisoner

fogságba esik - to be taken prisoner

fogságban van - to be in captivity

fogságból kivált - to ransom

fogságból megszöktet - to spring, sprang, sprung

fogsebész - surgeon dentist

fogselyem - dental floss

fogszabályozás - orthodontics, orthodontia

fogszabályozástan - orthodontics

fogszabályozó - brace

fogszabályozó orvos - orthodontist

fogszabályzó - braces

fogtisztító szer - dentifrice

fogtömés - filling, inlay

fogva tart - to restrain, to intern, to detain

fogvájó - picker

fogvatartás - restraint, detention

fogvicsorítás - rictus, rictus

fogzás - shooting, teething, cutting of teeth

fogzási zavarok - teething-troubles

fogzik - to cut one's tooth

fogzománc - dental enamel, enamel of the teeth

fogy - to fall off, to lessen, to dwindle away, to wane

fogyás - shrinkage, waning, diminution, wane

fogyaszt - to consume, to slim, to use, to use up

fogyasztás - consumerism, consumption, diminution, damper

fogyasztás (kötésben) - casting off, narrowing, intake

fogyasztás (testsúlyé) - thinning, slimming

fogyasztás céljára - for consumption

fogyasztás növelése - increase of consumption

fogyasztási adó - excise duty, consumption tax, excise

fogyasztási adók - indirect taxes

fogyasztási adók igazgatása - excise

fogyasztási adók kezelése - excise

fogyasztási adót kiró - to excise

fogyasztási adót kivet - to excise

fogyasztási adóval megterhel - to excise

fogyasztási alap - consumption fund, consumption funds

fogyasztási cikkek - articles of food, consumer's goods, consumer goods

fogyasztási javak - consumption goods, consumer goods

fogyasztási mennyiség - consumption quantity, consumption volume

fogyasztási szövetkezet - co-operative store, consumers' co-operative

fogyasztási szükséglet - consumption requirement

fogyasztási terület - outlet, area in which sg is consumed, market

fogyasztásmérõ - meter

fogyasztásra alkalmatlan - unfit to eat, unfit for food

fogyasztást szabályozó törvény - sumptuary law

fogyasztható - consumable

fogyasztja magát - to slim

fogyasztó - consumer, customer

fogyasztói ár - shop price

fogyatékos - deficient, handicapped

fogyatékosság - fault

fogyatkozás - eclipse, diminution

fogyatkozik - to wane

fogyó - waning, expendable

fogyó anyagok - stock of consumables

fogyó hold - old moon, waning moon, moon on the wane

fogyóban van - to be on the wane

fogyókúra - diet

fogyókúrát tart - to slim

fogyókúrázik - to be on a diet

fogyókúrázni kezd - to go on a diet

fogytán az ereje - cooked, to be breaking up

fogytán van - to be coming to an end, to run low

fohász - petition

fojt - to wad, to deaden, to tamp

fojtás - choking, wad

fojtáskivevõ - worm

fojtással ellát - to wad

fojtással tömít - to wad

fojtást tesz - to wad

fojtó - smothery

fojtóanyag - tamping

fojtogat - to scrag, to throttle, to stifle, to choke

fojtogatás - strangling, strangulation

fojtogató - stifling, smothery, garrotter, strangler

fojtószelep - throttle valve, damper, mixture throttle, throttle

fojtótekercs - choking-coil

fok - measure, notch, head, stage, degree, extent, rate

fóka - seal

fókatelep - seal rookery

fókavadászat - sealing

fokbeosztás - calibration, scale

fokbeosztással ellát - to graduate

fokhagyma - garlic

fokhagymanyomó - garlic press

fokokra oszt - to graduate

fokonként nehezebbé tesz - to grade, to graduate

fokos létra - stepladder

fokoz - to step up, to up, to deepen, to heighten

fokozás - enhancement, climax, boost, rise

fokozat - notch, class, grade, cascade, degree, stage

fokozatok nélküli - ungraded

fokozatokra oszt - to scale

fokozatokra osztás - graduation, scaling

fokozatos - gradual

fokozatos erõsödés - crescendo

fokozatos közelítés módszere - relaxation method

fokozatos megszüntetés - phaseout

fokozatos vetõdés - step fault

fokozatosan - by degrees, gradually

fokozatosan átmegy vmibe - to graduate into sg

fokozatosan csökken - to taper off

fokozatosan elõtérbe hoz - to fade in

fokozatosan elvékonyodik - to taper

fokozatosan erõsödik - to crescendo

fokozatosan felfelé emelkedik - to work up to a climax

fokozatosan gyengül - to waste, to waste away

fokozatosan kivilágosodik - to fade in

fokozatosan megszüntet - to phase out

fokozatosan szûkít - to taper

fokozatosan szûkül - to taper

fokozatosan szûkülõ átmérõjû - tapering

fokozatosan vékonyít - to taper

fokozatossá tesz - to graduate

fokozódás - gradiation

fokozódik - to rise, rose, risen, to gather head, to heighten

fokozódó - cumulative

fokozott - increased

fokozott szexualitású - oversexed

fokozottan - acutely

fokozza a zavart - to darken counsel

fokozza az iramot - to mend the pace, to quicken the pace

fokozza sebességét - to put on speed, to gather pace

fokról fokra - notch by notch

fókusz - focuse

fókuszol - to focus

fólia - leaf, leaves, foil

fólió alakú írópapír - foolscap

folpack - saran wrap, clingfilm, see-through foil, foil

folt - blotch, splash, spot, cloud, dab, flaw, tarnish

foltok - spotting

foltok elrendezése - spotting

foltos - blurry, flawy, freckled, blobby, spotty, splodgy

foltos tõkehal - haddock

foltossá tesz - to blotch

foltossá válik - to spot

foltosság - patchiness, spotting

foltot ejt - to defile, to splodge, to splotch

foltot ejt vki hírnevén - to blow upon sy's reputation

foltot ejt vmin - to smut

foltot kivesz - to take out a stain

foltoz - to patch, to darn, to cobble, to piece

foltozás - tapping, spotting

foltozatlan - unpatched

foltozónõ - alteration hand

foltozott - patchy

foltozóvarga - cobbler

foltozóvarrónõ - alteration hand

folttalan - unstained

folttisztítás - spot removal

folttisztító szer - stain remover

folyadék - liquor, fluid, liquid

folyadékcsepp - tear

folyadékfék - hydraulic brake

folyadékfelragadás - entrainment

folyadékmozgás - flux

folyadéknyomásos - hydraulic

folyadéksugár - jet, squirt

folyadékszûrõ - percolator

folyadékszûrõ készülék - percolator

folyadékvezeték - launder

folyam - river, stream

folyamán - in, through, pending

folyamat - process, procedure, progression, course, run

folyamatábra - flowchart, flowsheet

folyamatba épített ellenõrzés - test of key attributes

folyamatba helyez vmit - to institute, to call sg into action

folyamatba levõ tárgyalások - negotiations proceeding

folyamatba tesz - to set afoot, to start, to commence

folyamatba tesz vmit - to set sg in train

folyamatba tétel - institution

folyamatban - on foot, afoot

folyamatban levõ - ongoing, actual, proceeding, going on

folyamatban levõ beruházás - investment in process

folyamatban van - to be going on, to proceed, to be on the docket

folyamatos - persistent, perpetual, continuous, uninterrupted

folyamatos ellenõrség - monitoring

folyamatos leltározás - perpetual stocktaking

folyamatos múlt idõ - imperfect

folyamatos rendelés - standing order

folyamatos szövegkommentár - running commentary

folyamatos vizsgálat - monitoring

folyamatosan - solidly, constantly, hourly, on end, continually

folyamatosan cserél - to shift about

folyamatosan cserélõdik - to shift about

folyamatosan ellenõriz - to monitor

folyamatosan tájékoztat vkit - to keep sy informed

folyamatosan változik - to shift about

folyamatosan változtat - to shift about

folyamatosság - continuity, continuance

folyamatot megindító anyag - starter

folyamatot megindító keverék - starter

folyamatot megindító szer - starter

folyami - fluvial

folyami felvétel - river surveys

folyami hadihajó - monitor

folyami hajós - boatman, boatmen

folyami hajózás - river navigation, arterial navigation

folyami hordalék - wash, river drift

folyami kavics - river ballast

folyami kikötõ - inner port

folyami õrhajó - river gunboat

folyami partfal - river wall

folyami partmenti vasútállomás - lay-by

folyami rák - fresh-water crayfish

folyami tengerész - Swiss admiral

folyami tengernagy - Swiss admiral

folyami torlasz - river bar

folyami vontatóhajó - river tug

folyami zátony - river bar

folyami zátonyok - river shoals

folyamkavics - cobble

folyammedence - tidal basin

folyammedri arany - stream-gold

folyamodás - entreaty, instance, suit

folyamodás vkihez - recourse

folyamodik - to supplicate, to appeal, to refer, to resort

folyamodik vkihez vmiért - to apply to sy for sg

folyamodik vmiért - to put up for sg

folyamodik vmihez - to resort to, have resort to sg, to take to

folyamodó - suppliant, supplicant, aspirant, petitioner

folyamodvány - petition

folyamodványt benyújt - to petition

folyamrendõrség - river police

folyás - flux, running, flow, drift, run, leak, course

folyás ellen - upstream

folyás irányában - down the river

folyási jelenség - fluidity

folyásirányba fordul - to tail

folyasztott acél - run steel

folyat - to run, ran, run, to ooze

folyékony - fluent, liquid, fluid, running

folyékony beszédû - glib

folyékony betegkoszt - slop

folyékony csecsemõtápszer - formula, formulae

folyékony levegõ - liquid air

folyékony púder - liquid make-up

folyékonyan beszél angolul - to speak fluent English

folyékonyság - fluidity, fluency

folyik - to go, went, gone, to flow, to pour, to weep, wept

folyik a nyála - to drool, to slaver, to drivel, to slobber

folyik az orra - to snivel, one's nose is running

folyik róla az izzadság - to perspire freely

folyó - river, flume, stream

folyó- - current, fluvial

folyó (víz) - running

folyó által elõidézett erózió - river erosion

folyó dõlt írás - running hand

folyó elszámolás - current account

folyó eredete - head of a river

folyó eredeténél - high up the river

folyó felsõ ága - over arm, over arm of the river

folyó felsõ folyásánál - high up the river

folyó felsõ folyásánál fekvõ - up-river

folyó felsõ folyásánál levõ - up-river

folyó felsõ szakasza - over arm, over arm of the river

folyó forrása - head of a river

folyó hó - instant

folyó kiadások - running expenses

folyó mellett - by the river

folyó naptári nap - running day

folyó partján - on the river side

folyó sebes szakasza - shooting

folyó sekélysége - lack of depth of a river

folyó szélén - on the river side

folyó túlsó oldalán lakik - to live over the river

folyó túlsó partján lakik - to live over the river

folyó ügyek - routine duties, routine work

folyó víz - watercourse, water-course

folyó vizének sekélysége - lack of depth of a river

folyó yard - running yard

folyó zúgója - riffle

folyóág - arm

folyócska - water gang, rivulet

folyóírás - cursive handwriting, longhand, running hand

folyóirat - review, periodical

folyóka - water-course, watercourse, ditch, trench

folyókanyar - gut

folyókanyar-átvágás - cutoff

folyókanyart átvágó folyómeder - cut-off

folyóképesség - fluidity

folyomány - outgrowth, corollary, outcome

folyómeder - water-course, runway, bed, watercourse

folyón átúszik - to swim across a river, to swim over a river

folyón átvezetõ híd - bridge over the river

folyón felfelé - up-river, higher up the river, up the river

folyón felfelé haladó - up-river

folyón lefelé - down the river

folyondár - convolvulus

folyópart - riverbank, bank

folyóparti telek - river frontage

folyós homok - quicksand

folyós nátha - running cold

folyósít - to grant

folyósítható - liquid

folyósító szer - flux

folyosó - passage, hallway, corridor, passageway, aisle

folyosópalánk - brow

folyószabályozás - regulation of a river, river control

folyószám - running number

folyószámla - charge account, running account, account current

folyószámla 30 napos hitellel - monthly charge account

folyószámla éves hitellel - revolving charge account

folyószámlára történõ eladás - tally trade

folyószûkület - gut

folyót átszelõ híd - bridge over the river

folyót átúszik - to swim across a river, to swim over a river

folyót gátak közé szorít - to bank a river

folyótorkolat - issue, firth, wash

folyóvágány - running track

folyóvíz - river, living water

folyóvíz (csapból) - running water

folyóvizes - with water laid on

folyóvizet elvezet - to tap a stream

folyóvizet lecsapol - to tap a stream

folyóvizet levezet - to tap a stream

folyóvízi - fluviatile, fresh-water, fluvial

folytacél - run steel

folytasd! - keep it up!, carry on!

folytat - to follow, to carry on, to keep going, to resume

folytat (tanulmányt) - to prosecute

folytat vmit - to go on doing sg, to keep the pot boiling

folytatás - sequence, continuance, continuation, carrying-on

folytatás (mesterségé) - prosecution

folytatás a következõ számban - to be continued in our next

folytatásos családregény - river novel

folytatásos regényrovat - fiction column

folytatja a beszélgetést - to carry on a conversation

folytatja útját - to stand on, to keep on

folytatódik - to go on, to proceed, to keep going, to continue

folytatódó - persistent

folytatólagos - uninterrupted, running

folytatólagos légnyomású fék - train brake

folyton - incessantly

folyton akadékoskodik - he is always finding faults

folyton felemleget - to rub in

folyton gyötör vkit - to keep sy on the rack

folyton jön-megy - to be always on the go, to be always on the move

folyton kínoz vkit - to keep sy on the rack

folyton rohan - to be on the run

folyton ugyanazon lovagol - to harp on sg

folyton ugyanazon nyargal - to ride an idea to death

folytonos - perpetual, incessant, continual, uninterrupted

folytonos átmenet - segue

folytonos kitérések - discursiveness

folytonosan ismétel - to chant

folytonosan ismételget - to chant

folytonosan rohan - to be on the run, to be always on the run

folytonosan szalad - to be always on the run

folytonosság - continuum, continua, continuity, continuance

folytonosság elve - principle of continuity

folytonosság megszakadása - break of continuity

folytonosság megszakítása - break of continuity

folytonossági hiány - hiatus, flaw, break of continuity

folyvást - on and on

fon - to wreathe, to weave, wove, woven, to plate

fonadék - twine, rope

fonák - perverse, awry

fonák gondolkodású - wrong-headed

fonák helyzetben van - to be in a false position

fonák természetû - perverse

fonák ütés - forehand stroke

fonákjára - wrong side out

fonákság - twist

fonákul - awry

fonal - yarn, wool, string, twist

fonál - strand, yarn, thread

fonalas - filiform

fonalas dorong - beam, back-rest

fonálban festett - grained

fonalcsomó - thrum

fonalfektetõ létra - bar

fonalgombolyag - ball

fonalhulladék - waste, thrum

fonalkereszt - lease

fonálkereszt - reticle, reticule

fonalorsó - hasp

fonalszakadás - snapping of the yarn

fonalszám - number

fonalszerû - filiform

fonalvastagodás - crackers

fonat - rope, ply, braid

fonatkészítõ - platter

fonatkészítõ munkás - platter

fonatos sütemény - cruller

fondorkodás - intrigue

fondorkodik - to project, to intrigue

fondorlat - pretence, wilful misrepresentation, smart practice

fondorlatos - malicious, devious, shrewd

fondorlatos módon - on the cross

fondorlatosság - deviousness

fondü - fondu, fondue

fonendoszkóp - stethoscope

fonoda - spinning-mill

fonográf - phonograph

fonott - wicker

fonott áru - wickerwork

fonott dohány - twist

fonott gyümölcskosár - frail

fonott kerítés - wattle

fonott rács - wattle

fonott vesszõkerítés - wattle

font sterling - pound

fontja tíz cent élõsúlyban - ten cents a pound on the hoof

fontolgat - to deliberate, to meditate

fontolgat vmit - to bethink oneself of sg

fontolóra vesz - to bolt, to consider

fontos - stressful, important, significant, of some account

fontos cselekmények - memorabilia

fontos dolog - biggie

fontos ember - hotshot, muck-a-muck

fontos esemény - coup de théátre

fontos események - memorabilia

fontos mozzanat - highlight

fontos részlet - highlight

fontos személy - biggie

fontos személyiség - somebody

fontos szerepet játszik - to bulk large, to play an important part

fontos vonás - highlight

fontosabb - major

fontoskodás - cockiness, self-importance, fuss, buckram

fontoskodik - to fuss about, to priss up, to priss, to fuss

fontoskodó - bustling, pragmatical, bumptious, officious, fussy

fontoskodó ember - pedant, panjandrum

fontoskodó fráter - fly on the wheel

fontoskodó személy - busybody, fuss-box, fusspot

fontoskodva - officiously

fontosság - relevancy, relevance, magnitude, ponderosity, mark

fontosság hiánya - unimportance

fontosságot tulajdonít vminek - to lay store by sg, to set store by sg

fontövezet - sterling area

fontszám árusít - to sell by the pound

fontszámra árusít - to sell by the pound

fonnyad - to wilt

fonnyadó - withering

fonnyadozik - to wilt

fonnyadt - wizened, parched, withered, sear, weazened, wizen

fonnyaszt - to parch

fonnyasztó - withering

fonnyasztó dolog - blighter

fordít - to apply, to turn to, to render, to switch

fordít vmi célra - to appropriate

fordítás - rendition, trans, rendering, turning, translation

fordítást csinál - to do a translation

fordító - translator

fordítókötél - yaw line

fordított - trans, converse

fordított arányban vmivel - in inverse proportion to sg

fordított szórend - inversion

fordítottja vminek - inverse

fordítottság - inversion

fordíts! - please turn over!, over!

fordítva - vice versa, reverse, conversely

fordítva fekszik - to lie on its face

fordul - to refer, to slew, to spin, span, spun, to turn

fordul (helyzet) - to work out

fordul vki felé - to turn unto sy

fordul vkihez vmiért - to apply to sy for sg

fordul vmerre - to stand to swhere

fordul vmi körül - to be pivoted on sg

fordul vmihez - have recourse to sg

fordulás - slue, turning, swing, volt, slew

fordulás vkihez - recourse

fordulásjelzõ zászló - turning-flag

fordulat - corner, wimple, juncture, turn, turning, swerve

fordulat (hajóé) - heaving

fordulatos társalgás - animated conversation

fordulatszám - rev

fordulékonyság - ease of steering

forduljon a kibocsátóhoz - referred to drawer

forduló - spell, trip, turn, turning, round, leg, twist

fordulópont - turning-point

forgács - burr, paring, chippings, trimmings, bur, shiver

forgácsol - to sliver

forgácsolás - cut, cutting

forgácsolható - machinable

forgácsolhatóság - machinability

forgácsoló él - cutting edge

forgácsot hasít - to sliver

forgácsot lehasít - to sliver

forgácsot lerepeszt - to sliver

forgácsot repeszt - to sliver

forgácsterelõ lemez - deflector

forgalmas - busy

forgalmas hely - beehive

forgalmat elterel - to by-pass the traffic

forgalmat eltérít - to by-pass the traffic

forgalmat leállít - to give red light

forgalmaz - to net, to take, to bring in, to turn over

forgalmi adó - sales tax, turnover tax

forgalmi akadály - traffic jam, hold-up

forgalmi dugó - traffic snarl, traffic jam

forgalmi elõtér reptéren - apron

forgalmi engedély - log book, registration book

forgalmi jelzõlámpa - traffic signal, traffic light

forgalmi sáv - traffic lane

forgalmi statisztika - loan statistics, statistics of circulation

forgalmi torlódás - traffic snarl, congested traffic, jam, congestion

forgalmista - traffic manager, guard

forgalom - business done, circulation, commerce, traffic

forgalom-kimutatás - traffic return

forgalom elakadása - blockage, bottleneck

forgalom irányítása - direction of the traffic

forgalomba-hozhatóság - negotiability

forgalomba hoz - to emit, to release, to negotiate, to issue

forgalomba hozatal - issue, release, marketing

forgalomba hozható - negotiable

forgalomba hozó - starter

forgalomban - afloat

forgalomban levõ - passable, current

forgalomban van - to run, ran, run, to circulate

forgalomból kivon - to withdraw from circulation, to withdraw

forgalomelterelõ vasútvonal - runaround

forgalomképes - negotiable

forgalomszámlálás - traffic count

forgás - spin, revolution, turning round and round, round

forgáscsap - pivot pin, pivot

forgási felület - surface of revolution

forgási középpont - centre of gyration

forgási sebesség - turnover rate

forgási sík - surface of revolution

forgási sugár - radius of gyration

forgáspont - prize

forgástest - body of revolution

forgat - to turn over, to rotate, to spin, span, spun

forgat (filmet) - to shoot, shot

forgat (kardot) - to wield

forgat a fejében vmit - have sg in mind

forgatag - drift, vortex, swirl, eddy, whirligig, whirl

forgatás - shooting, pulling, twirl, troll

forgatható - negotiable

forgatható értékpapír - negotiable instrument

forgatható fecskendõ - monitor

forgatható okirat - negotiable instrument

forgatmány - indorsement, endorsement

forgatmányos - endorsee

forgatmányoz - to indorse

forgatmányozás - endorsement, indorsement

forgató - endorser

forgató erõpár - turning-pair

forgató nyomaték - torque, static moment

forgatókapa - picker

forgatókönyv - continuity, scenario, screenplay, shooting script

forgatókönyvíró - screenwriter

forgatónyomaték - turning-moment

forgatónyomaték karja - torque-arm, torque-rod

forgatópont - turning-point

forgattyú - handle, winch, crank, swivel

forgattyúház - crankcase

forgattyúkar - body of crank

forgattyús csõkulcs - dog wrench

forgattyús tengely - crankshaft

forgattyúszekrény - crankcase

forgattyúval ellát - to crank

forgó - pivotal, rotary, gyratory, whirling, whirl, swivel

forgó (színes papírból) - pin-wheel

forgó áttûnés - whirling wipe

forgó csigasor - swivel block

forgó kapcsolóhorog - swivel hook

forgó keresztszán - swivel slide-rest

forgó lövegtalp - swivel

forgó ülésû szék - pivot chair

forgó vízikerék - reaction wheel

forgóalváz - bogie

forgóalvázas kocsi - bogie carriage

forgócsap - roller, pivot

forgócsapos - pivotal

forgócsappal lát el - to pivot

forgócsappal összeilleszt - to swivel sg to sg

forgócsapra szerel - to pivot

forgócsukló - swivel, swivel joint

forgófej csúszószánja - capstan

forgógyûrû - swivel

forgóhenger - slug

forgóhíd-pillér - draw rest

forgóhorog - swivel hook

forgókampó - swivel

forgókampóval összeilleszt - to swivel sg to sg

forgókondenzátor - warbler

forgólapát - rotor

forgólemez - turnover plate

forgolódik - to turn about, to turn

forgolódó - tumbling

forgolódó szelek - baffling winds

forgópánt - hinge

forgópisztoly - revolver

forgórész - arming, swivel, rotor

forgószárny - rotor

forgószárnyas repülõgép - windmill-plane, windmill

forgószék - swivel-chair, swivel chair

forgószél - whirlwind, typhoon, cyclonic storm, hurricane

forgótalpas löveg - swivel-gun

forgótengely - crab

forgótengelycsap - swivel

forgótõke - trading capital, circulating capital

forgott velem a világ - everything swam before my eyes

forgóváz - bogie

forgózsámoly - bogie

forint - florin

forma - form, mould, frame, shape, molding, mold, moulding

forma kedvéért - pro forma

formába jön - to shape up

formába lendül - to shape up

formába önt - to found, to mould, to mold

formába pofoz - to whip into shape

formában készített étel - shape

formában van - to be in practice

formai - functional, in form, formal, of form

formailag - formally

formákhoz nem ragaszkodó - unconventional

formákhoz nem ragaszkodva - unconventionally

formál - to frame, to shape, to form, to model

formálás - framing, shaping

formaldehid - formaldehyde, formol, methane aldehyde, aldoform

formálható - plastic

formálhatóság - plasticity

formális - ceremonious

formálisan - pro forma

formálissá tétel - formalization

formalista - academic

formáló - shaping, formative

formamid - formamide

formaruha - outfit

formás - shapely, neat

formás láb - neat leg

formás nõ - fine woman

formaság - formality

formasághoz ragaszkodás - ritualism

formaságok - externals

formaságok nélkül - in a family way

formásság - shapeliness

formaszekrény kiverése - stripping

formaszerûség hiánya - informality

formát önt - to shape

formátlan - amorphous, unshapen, formless, shapeless

formátlanság - deformity, shapelessness

formátum - size, caliber, calibre, format, stature

formáz - to shape

formazáró lap - surface

formázás - moulding, modeling, molding, modelling

formázó keret - chase

formázó szerszám - profile

formula - formula, formulae

formuláré - collection of formulas

forog - to swing, swung, to twirl, to hinge, to spin, spun

forog mint a szélkakas - to chop and change

forog vele a szoba - to turn giddy, to feel giddy, to be giddy

forog vele a világ - to feel giddy, to be giddy, to turn giddy

forog velem a világ - my head is spinning, my brain reels

forog vmi körül - to be pivoted on sg, to centre round sg

forog vmin - to pivot on sg

forr - to seethe, to boil, to yeast, to brew

forr (bor) - to work

forr a dühtõl - he is seething with anger

forr benne a düh - to boil over with rage

forr benne a méreg - to simmer with anger, he is seething with anger

forradalmár - revolutionist, revolutionary

forradalmasít - to revolutionize, to revolutionise

forradalmi - revolutionary

forradalom - revolution

forradás - cicatrice, slash, scar, cicatrix, cicatrices

forradásos - scarred, cicatricose, scarry, seamy

forradást hagy - to scar

forral - to boil, to engineer, to seethe

forral vki ellen vmit - have designs on sy

forral vmit - to be up to some hanky-panky

forralás - scalding

forrás - seethe, spring, parent, well, fount, fermentation

forrásban levõ - ebullient

forrásfoglalás - catchment

forrásmû - authority

forráspont - boiling point, boil

forrasz - solder

forraszt - to sweat, to solder

forrasztás - splice, seal

forrasztás helye - splice

forrasztóanyag - solder

forrasztócsõ - blow-pipe

forrasztócsúcs - tag

forrasztódrót - solder

forrasztófém - solder

forrasztólámpa - blow-lamp, blowtorch, blow-torch

forrasztóón - tin for welding, tin-lead solder

forrasztóón-pálca - strip tin

forráz - to scald

forrázás - scald

forrázási seb - scald

forrázat - infusion

forró - hot, fervid, scalding, burning, fervent, ebullient

forró dolog - scorcher

forró drót - hot line, hotline

forró égöv - tropics

forró égöv alatti - tropic

forró égövi - tropic

forró víz - hot water

forrócsöves kazán - French boiler

forrón - hot

forrong - to seethe, to revolt

forrongás - outbreak, riot, ferment, fermentation, ebulliency

forrongás korszaka - storm and stress

forrongó - seething, ebullient, mutinous

forróság - fervor, fervour

forróvá válik - to hot up, to hot

forróvérû - warm-blooded

forrpont - boiling point

forrpontra hozott - boiled

forsz - take-out

fortély - finesse, expedient, shift, hanky-panky, deception

fortéllyal megszerez vmit - to finesse sg away

fortélyos - fly, foxy, crafted, vulpine, wily, crafty

fortélyosan - craftily

fortélyoskodik - to fox, to play foxy

fortélyosság - vulpinism

fortélyt alkalmaz - to finesse

fortyogás - ebullition

fórum - forum, panel discussion, panel

fos - shitty, shit

fosik - to shit oneself

fosóhomok - quicksand

fószer - jock, dude

foszfát - phosphate

foszfor - phosphorus, phosphorus, phosphori

foszfor- - phosphorous

foszfor tartalmú - phosphorous

foszforeszkálás - phosphorescence

foszforeszkáló - phosphorescent

foszforhidrogének - phosphorus hydrides

foszfornerkózis - phosphorus nercosis

foszforos - phosphorous

foszforos féregirtó - phosphorus paste

foszforos gyufa - phosphorus matches

foszforossav - phosphorous acid

foszforsav - phosphoric acid

foszlány - snatch, waft, shred

foszlányok - ribbons

foszlányos - fragmentary

foszlat - to unravel

foszlató gép - disintegrator

foszlatógép - pulper, shredder

foszlik - to ravel, to lint

foszlós - sleazy

foszlott - threadbare

fosztogat - to pilfer, to pill, to rifle, to foray, to loot

fosztogatás - looting, sack, pillage, pilferage, loot

fosztogató - looter, raider, harrier, pilferer

fosztogató behatolás - foray

fosztogató katonák - soldiers on the loot

fosztogató katonaszökevény - bushwhacker

fosztólepárlás - stripping

fotogravure - photogravure

fotokémia - photochemistry

fotokópia - photocopy

fotokópiát készít - to photocopy

fotolitográfia - offset lithography

fotóriporter - cameraman, cameramen

fõ - leading, primal, chief, to seethe, to cook, prime

fõ- - capital, major, ruling, head, staple, topmost

fõ-felsõsudárvitorla - main royal

fõ-fõ - ace

fõ-sudárvitorla - main topgallant

fõ az érdek - interest always comes first

fõ ember - leading man

fõ épület - body of a building

fõ erõsség - mainstay

fõ étkezés - main meal

fõ gond - preoccupation, greatest preoccupation

fõ helyen közöl - to feature

fõ indíték - mainspring

fõ közlekedési út - main communication road, trunk

fõ közlekedési útvonal - main communication road

fõ orrvitorla - outer jib, main jib

fõ rész - great mass

fõ szenvedély - ruling passion

fõág - trunk-line, parent branch

fõállamügyész - fiscal

fõápolónõ - matron

fõápolónõi tisztség - matronage

fõárboc-felsõsudárvitorla - main royal

fõárboc-sudárvitorla - main topgallant

fõárboctarcs - mainstay

fõbejárat - front door, main entrance, front-door

fõbelövés - shooting

fõbenjáró - capital

fõbenjáró bûn - capital offence, capital crime

fõbenjáró dolog - hanging matter

fõbenjáró vétség - capital offence, capital crime

fõbérleti lakás kiszolgálással - service-flat

fõbérlõ - head lessee

fõbiztos - high commissioner

fõbonc - boss

fõborda - mid-ship frame

fõborda fedélzeti gerendája - mid-ship beam, midship beam, main beam

fõcím - headline

fõcímsor - catchline

fõcsapágy - main bearing

fõcsapat - main body of the army

fõcsõ - trunk-line

födémgerenda - main joist, binding joist, joist, balk, summer

födémgerendát beszerel - to joist

födémterület - floorspace

föderalizmus - federalism

fõdíszletmester - stage-setter

fõellenõr - super, superintendent

fõelõadó - executive

fõemlõsök - primates

fõesperes - archdeacon

fõesperesi kerület - archdeaconate, archdeaconry

fõesperesi méltóság - archdeaconate, archdeaconry, archdeaconship

fõesperesi palota - archdeaconate, archdeaconry

fõesperesi székhely - archdeaconry, archdeaconate

fõesperesség - archdeaconry, archdeaconate

fõfedélzet - main-deck

fõfelügyelõ - super, superintendent

fõforgalmi út - through way, through street

fõgerenda - main beam

fõhadiszállás - headquarters

fõhadnagy - lieutenant, first lieutenant

fõhadnagyi rang - lieutenancy

fõhadnagyi rendfokozat - lieutenancy

fõhadnagyság - lieutenancy

fõhajtás - obeisance, inclination of the head

fõhely - head

fõherceg - archduke

fõhercegasszony - archduchess

fõhercegi - archducal

fõhercegné - archduchess

fõhercegnõ - archduchess

fõhercegség - archduchy

fõhõs - protagonist

fõiskola - seat of learning

fõiskola területe - campus

fõiskolai - academic

fõiskolai diákélet - academic life

fõiskolai diáklány-egyesület - sorority

fõiskolai élet - academic life

fõiskolai elõadó - academic

fõiskolai leányszövetség - sorority

fõiskolai nevelés - higher education

fõiskolai oktatás - higher education

fõiskolai tanár - professor, academic

fõispán - lord lieutenant

fõkalauz - guard

fõkancellár - chancellor of England, lord chancellor

fõként - principally

fõkolompos - ringleader, cock of the school, cock of the walk

fõkolompos vmiben - to play first fiddle

fõkomornyik - butler

fõkonzul - consul general

fõkönyv - ledger

fõkönyvbe átvezet - to post up the ledger

fõkönyvi kivonat - trial balance

fõkötõ - bonnet

fõkötõ alá hoz - to husband

fõközlekedési útvonal - through route

föl - skimmings

föl s alá sétál - to perambulate

fölállás - line-up

fölavató - inaugural

föld - earth, ground, land, dirt, soil, terra

föld- - earthy

föld alatt - below ground

föld alatti - underground

föld alatti erõdítmény - bunker

föld alatti óvóhely - bunker

föld alatti rétegvölgy - synclinal

föld egyszerû gyermeke - terra filius

föld feletti - aerial, overhead, aboveground

föld felõli - offshore

föld felszíne - surface of the earth

föld fia - terra filius

föld sója - salt of the earth

földadó - Scot, land tax

földalatti - subterranean

földalatti állomás - tunnel station

földalatti börtön - dungeon

földalatti csatorna - underdrain

földalatti vasút - metropolitan railway

földbaba - mound

földbe gyökerezett lábbal áll - to stand dumbfounded

földbe gyökereznek a lábai - to remain rooted to the spot

földbe szúr - to pitch

földbe ütés - grounding

földbe vájt fedezék - dug-out

földbe ver - to pitch

földbirtok - land, lordship, estate, demesne

földbirtok tulajdonosa - freeholder

földbirtoklási rendszer - system of land tenure

földbirtokos - landowner, landholder

földbirtokos köznemesség - landed gentry

földbirtokügyi - agrarian

földbõl emelt barikád - revetment

földbõl emelt védõtorlasz - revetment

földbõl gilisztát kihúz - to scour the worms

földcsuszamlás - landslip, landslide, slide, run of ground

földdarab - plot

földdel beborít - to mould, to mold

földdel egyenlõvé tesz - to level

földdel feltölt - to earth

földdel körülzárt - Mediterranean

földdel tesz egyenlõvé - to raze to the ground

földegyengetés - reclamation

földel - to ground, to earth

földelés - earth, grounding, ground

földes - earthy

földesúr - squire, lord

földet ér - to touch down

földet érés - touchdown, touch-down

földet érintõ labda - skimmer

földet megforgat - to turn over the soil

földet mûvel - to plough

földet sepri - to trail

földet súroló - low-down

földet súroló labda - skimmer

földet túr - to delve

földet túró paraszt - clod-hopper, clod

földfoglaló - squatter

földfok - cape

földfúró - auger

földgát - bank

földgáz - natural gas

földgolyó - globe

földgömb - globe

földgömb ábrázolása sík lapon - projection

földhányás - bank

földhöz csap - to throw, threw, thrown, to floor

földhöz kötött - earthbound

földhöz ragadt - unimaginative

földhöz tapadt - earthbound

földhöz teremt - to floor

földhöz vág - to throw, threw, thrown, to knock down, to floor

földhöz vág vkit - to send sy flying

földhöz vágás - flooring

földi - wordly, planetary, worldly, countryman, countrymen

földi élet zûrzavara - mortal coil

földi életben - here below

földi hadviselés - horizontal war

földi irányítóközpont - mission control

földi malac - aardvark

földi maradványok - mortal remains

földi szállítás - surface lift

földi szeder - bramble

földi személyzet - ground crew

földi világ - underworld

földig lerombol - to raze to the ground

földigiliszta - earthworm, night-crawler

földimogyoró - peanut, groundnut

földkéreg gyûrõdése - uplift

földkiemelõ - digger

földközi-tenger - Mediterranean, Mediterranean sea

földközi-tengeri - Mediterranean

földközi-tengeri láz - Mediterranean fever

földközi-tengeri népek - Mediterraneans

földlakó - earthling

földlökés - seism

földmágneses vihar - magnetic storm

földmérés - survey

földmérési adatok - survey data

földmérõ - surveyor

földmozgatás - shifting

földmunka - digging, earthwork, movement of earth masses

földmunka kitûzése - alignment

földmunkálatok - earth moving, excavations

földmunkás - digger, dig, pick and shovel man, flannel jacket

földmûvelés - tillage, cultivation

földmûvelõ - cultivator

földmûves - tiller, peasant, ploughman, husbandman, husbandmen

földnyelv - spit, head, reach, neck of land, bay bar

földomlás - run of ground, landslip

földosztás híve - agrarian

földön - under feet

földön fekvõ - prostrate

földön guruló labda - grounder

földön húzódik - to trail

földön kúszó - prostrate

földön ugrándozik - to buck

földönfutó - outlaw

földönkívüli - extraterrestrial

földöntúli - unearthly

földöv - zone

földpát - feldspar

földpát tartalmú - feldspathic

földrajz - geography

földrajzi övezet - band

földrajzi szélesség - latitude

földrajzi szélességet mér - to shoot the sun, to take the sun

földrajztudós - geographer

földre borul - to prostrate oneself

földre borulás - prostration

földre borult - prostrate

földre dob - to ground

földre ér - to trail

földre fektet - to ground

földre teper - to floor

földre terít - to prostrate

földre tesz - to ground

földreborultság - proneness

földreform - agrarian reform

földreform híve - agrarian

földrengés - earthquake, seism

földrengés-tektonikai - seismotectonic

földrengési - seismic

földrengésjelzés - seismography

földrengésjelzõ - seismometer

földrengéskutató - seismologist

földrengésmérõ - seismometer, seismograph

földrengést jelzõ készülék - seismograph

földrengéstan - seismography, seismology

földrengéstani - seismological

földrengéstudós - seismologist

földrész - terra firma, continent

földreszállás - landing

földrészek közötti - intercontinental

földsánc - bank

földsáv - land, tract

földszaga van - have an earthy smell

földszállítás - shifting

földszerû - earthy

földszint - pit

földszint (színházban) - stalls

földszint (us) - first floor

földszint hátsó része - pit

földszint közönsége - pit

földszintes családi ház - bungalow

földszinti páholy - pit box

földszinti zsöllye - pit

földszurok - bitumen

földtan - geology

földtani - geological

földtani intézet - institute of geology

földtani szelvény - geological section, geological profile

földtani térképezés - geological surveying, geological survey

földteknõ - pan, cove

földterítõ gép - spreader

földterület (acre-ban) - acreage

földtoló - bulldozer

földtöltés - bank

földtörténeti ókor - Palaeozoic era

földút - accommodation road, dirt road

fölé - above

fölé helyezés - superposition

fölé tesz - to superimpose, to superpose

fölébe kerekedik - to worst

fölébe kerekedik vkinek - to get the best of sy, to get the upper hand of sy

fõleg - in particular, chiefly, largely, mostly, mainly

fõleg e célból - with this object in chief

föléhajlik - to cope over

föléje húz - to slip over, to pull over

föléje tesz - to superimpose, to superpose

föléje tornyosul vminek - to crest

fölélénkít - to whip up

fölemelkedés - uplift

fölemészt - to make away with

fölény - ascendancy, ascendency, vantage, pull, superiority

fölénybe kerül vkivel szemben - to gain ascendancy over sy

fölényes - supercilious, sublime, superior, up-stage

fölényesen - off-hand

fölényesen gyõz - to win hands down

fölényesen legyõz - to wallop

fölényesen viselkedik - to queen it

fölényeskedés - patronage, cockiness

fölényeskedik - to get on one's high horse, to ride the high horse

fölényeskedik vkivel - to lord it over sy

fölényeskedõ magatartás - air of patronage

fölényeskedõ modor - air of patronage

fölényét elismeri - to hand it to sy

fõlépcsõ - main companion

fölfejt - to disentangle

följavítás - turnaround

fölkap - to whip up

fölös energia levezetõje - outlet for one's energy

fölös fog - hunting cog

fölös személyzettel rendelkezõ - overstaffed

fölösleges - unavailing, unavailable, spare, needless

fölösleges beszéd - idle words

fölösleges ívek - waste sheets

fölösleges lapok - waste sheets

fölösleges személy - super

fölöslegesen - needlessly, unavailingly

fölösödik - to cream

fölösödni hagy - to cream

fölöttem - above me

fölözõedény - creamer

fölözõgép - creamer, skimmer, separator

fölözõkanál - skimmer

fölözött tej - refuse milk

fölsõ protézis - upper plate

fölsõ protkó - uppers

fölveszi a kesztyût - to take up the gauntlet

fölveszi az odadobott kesztyût - to take up the gauntlet

fõmagasságod - your serene highness

fõmagasságú - most eminent

fõméltóságod - your grace

fõméltóságú - most eminent

fõméltóságú herceg úr! - my lord duke!

fõmérnök - first engineer

fõmufti - muck-a-muck

fõmû - masterwork

fõmûsoridõ - prime time

fõnemes - peer, nobleman, noblemen

fõnemesek - peerage

fõnemesi - aristocratic

fõnemesi cím - peerage

fõnemesi méltóság - peerage

fõnemesi rangú diák - tuft

fõnemesség - aristocracy, peerage

fõnév - substantive, substantive noun, noun

fõnévragozás - declension

fõnix - phoenix

fõnixmadár - phoenix

fõnök - boss, superior, boss cocky, principal, head, exec

fõnökasszony - mother superior

fõnökség - directorate

fõnõvér - matron

fönséges - magnificent

fõnyomócsõ - supplier

fõoltár - high altar

fõösszeg - gross sum

fõpap - hierarch

fõpapi - hierarchical, hierarchic, pontifical

fõpapi méltóság - pontificate

fõpapi misét pontifikál - to pontificate

fõpapi ornátus - pontificals

fõparancsnok - lieutenant-general, commander-in-chief

fõpincér - chief steward

fõpolgármester - lord mayor

fõposta - general post office, head post office

fõrend - peer

fõrend özvegye - dowager

fõrendek - peerage

fõrendezõ - steward

fõrendi cím - peerage

fõrendi méltóság - peerage

fõrendiház - upper house

fõrész - body

fõrészvényes - leading shareholder

förgeteg - drift, tempest

förmedvény - invective, libel

förtelmes - hideous, disgusting, heinous, abominable, hateful

förtelmesen - hideously, atrociously, abominably

fõrugó - mainspring

fõsudárvitorla - topgallant

fösvény - niggard, avaricious, miserly, miser, near, stingy

fösvény ember - pincher

fösvény kutya - mean skunk

fösvény módon - begrudgingly

fösvénység - nearness, parsimony, avarice

fõszakács - head cook

fõszám - star turn

fõszerep - lead, leading part

fõszerepben - starring

fõszerepet játszik - to star

fõszereplõ - protagonist

fõszolga - head-boy

fõtámasz - pivot

fõtantárgy - major

fõtárgynak választ vmit - to major in sg

fõtartó - main beam

fõteácsolat - lofting

fõtengely - crankshaft, arbor

fõteomlás - bump

fõtepászta-fejtés - overhead stoping

fõtepásztafejtés - overhand stoping

fõtepergés - spalling

fõtermény - staple

fõtermény-kereskedõ - stapler

fõtesüllyedés - swag

fõtesüllyesztés - break

fõtétel - major premise

fõtetörés - bump

fõteutánszedés - ripping

fõtisztelendõ - right reverend

fõtiszteletû - right reverend

fõtt - boiled

fõtt hús - bouilli

fõtt tintahal - calamari

fõtt tojás - boiled eggs, boiled egg

fõtt tojás mártással - scotch eggs

fõtt ürücomb - wobbler

fõúr - waiter the check!

fõúri módon él - to live like a lord

fõút - high street

fõutca - high street

fõútvonal - main road, major road, high road, through street

fõváros - capital town, capital city, capital

fõváros felé menõ vonat - up train

fõvárosba vezetõ vágány - up line

fõvárosi - metropolitan

fõvárosi lakóház - town house

fõvárosi lakos - metropolitan

föveny - gravel, grit

fövenyes - sandy

fövenytorlódás - sand-bar

fõvezér - supreme commander, commander-in-chief

fõvezeték - header pipe

fõvezetõ - chief

fõvitorla - mainsail

fõvitorla felületét csökkenti - to scandalize the mainsail

fõvonal - main line, main track, trunk, trunk-line

fõz - to stew, to cook, to do the cooking, to brew

fõzelék - vegetable, vegetable-dish

fõzelékféle - garden stuff, vegetable

fõzés - cooking, brew, cookery

fõzés a szabadban - cookout

fõzet - infusion, concoction, brew

fõzõcskézik - to do the cooking

fõzõfazék - seething-pot

fõzõkészülék - chafing-dish, chafing-pan

fõzõláda - cooking-tin

fõzõlap - hotplate, burner, hob

fõzõpohár - beaker

fõzött - boiled-off

frakció - fraction, faction

frakcionál - to fractionate

frakcionálás - rectifying

frakcióvezetõ - floor leader

frakk - tail-coat, white tie, tails, swallow-tail

frakking - boiled shirt

frakkot hord - to wear tails

frakkszárny - coattails

franc - sucker

francia - froggy, French

francia ember - frog, froggy, froggie

francia kenyér - baguette

francia lovas katona - spahi

francia négyes - square dance

francia partizán - maquisard

francia partizán csoport - maquis

francia tõkehal - bib

franciaágy - double bed

franciakulcs - adjustable spanner, monkey wrench, wrench

francianégyes - cotillon, quadrille, cotillion

francianégyest jár - to cotillion, to cotillon

francianégyest táncol - to cotillion, to cotillon

franciaország - France

franciaországba ment - he went to France

francos - damn, damned, blankety-blank

frank - franc

frankó - boss, spiffy, up front, slick, hunky-dory

fránya - damned, damn

frász - slosh

frásza van - have the jitters

frászt adott - didn't give a shit

frászt! - shucks!

fráter - critter, cuss

frazeológia - phraseology

frazeológiai - phraseological

frazírozottság - phrasing

frázis - phrases, phrase

frázisember - phrase-monger

fregatt - frigate

fregattmadár - frigate, frigate petrel, frigate bird

frekvencia - frequency

frekvenciahintázás - wobbling

frekvenciamoduláció - frequency modulation

frekvenciazavar - hash

frekventál - to haunt

frenetikus - frantic

freskó - mural

frézia - freesia

fricc - Fritz, kraut

fricska - rap, flip, fillip, flick

fricskát ad - to fillip

fricskáz - to knuckle, to fillip

frigid - frigid

frigiditás - frigidity

frigy - covenant

frigyláda - Ark of the Covenant

frigyszekrény - ark of the covenant

friss - crispy, fresh, cool, just cooked, green, lush, hot

friss csapa - warm trail, warm scent

friss csapás - warm trail, warm scent

friss emlékek - green memories

friss és tömör (saláta) - crisp

friss folt - wet spot

friss füge - green figs

friss hírlapi szenzáció - scoop

friss levegõt szív - to take the air

friss nyersbõr - green hide

friss nyom - warm trail, warm scent

friss rész - wet spot

friss sajt - green cheese

friss vér - new blood

friss víz - fresh water

frissen - blithely, newly

frissen borotvált - newly shaven, clean-shaven

frissen fõtt - just cooked

frissen fõtt homár - fresh boiled lobster

frissen kelt - unfledged

frissen mázolva! - wet paint!

frissen nyírott - off the shears

frissen sültek olcsó étterme - steak-house

frissensültek olcsó étterme - steakhouse

frisseség - vividness, go

frissességét elrontja vminek - to take the shine out of sg

frissítés - bracing

frissítõ - tonic, reviving

frissítõ olvasztár - refiner

frittelõ kemence - calcar arch

frittelõ medence - calcar

fritz - kraut

frivol - frivolous, corky

frivol személy - trifler

frivolság - frivolity

fríz - frieze

frizura - headdress, hair-do, hairdo, hairstyle, clip

frizuracsinálás - hair-do

frizurát csinál - to do one's hair

frizsider - fridge, refrigerator

frízszövet - dreadnought

front - van, front line, front, front lines

frontális ütközés - head-on collision

fronthossz - head

frontlógós - quitter

frontvonalra merõleges útvonal - axial road

frottíráruk - looped fabrics

frottírkesztyû - friction gloves

frottírszövet - terry cloth

frottírtörülközõ - turkey towel

fröccsen - to splash, to squirt

fröccsenés - gout, splotch

fröccsenést gátló lemez - deflector

fröccsöntés - injection moulding

fröcsköl - to splurge, to slosh, to dash

fröcskölés - spatter, splatter

fröcsög - to splutter

fröcsög a nyála - to sputter

fröcsögés - splutter

frufru - fringe, Grecian fringe, Greacian fringe, bangs

frugális - frugal

frugalitás - frugality

fruska - filly

fuccs - phut

fuga - interstice

fúga - fugue

fugacitás - fugacity

fugáz - to point

fugázás - pointing

fugázó - pointer

fúj - to wind, wound, to waft, to blow, blew, blown

fúj (szél vhonnan) - to sit in

fúj (szél) - to sit, sat

fúj a szél - it is blowing

fújás - blow

fújdogál - to tootle

fújó - blower

fújtat - to huff, to snort, to apply the blast, to rout

fújtató - windbag, bellows

fújtatott levegõ - blast air

fukar - niggardly, strait, stingy, shabby, mean, scrimpy

fukar módon - begrudgingly

fukarkodik - to skimp, to scrimp, to stint, to screw

fukarkodik a dicsérettel - to be chary of praise

fukarság - miserliness, avarice, meanness, skimpiness

fukarul - meanly

fuldoklás - choking

fuldoklik - to suffocate

fuldoklik a hõségtõl - to be in a swelter

fuldoklik a nevetéstõl - to burble with laughter

fulladás - asphyxiation, drowning, choking, asphyxia

fulladozik - to choke, to swelter, to smother

fulladozik a dühtõl - to be choked

fullajtár - gofer

fullánk - sting

fullánkos - stinging, stingy

fullánkos megjegyzés - dig

fullánkos természetû - waspish, waspy

fullasztó - stifling, sweltering, smothery

fullasztó forróság - swelter

fullasztó hõség - swelter

fulminát - fulminate

fumársav - fumaric acid

fundamentalista - fundamentalist

fundamentum - grassroots

funkció - function

funkcionális - functional

funkcionáló - operable

funkcionárius - functionary

fúr - to bur, to bad-mouth, to drill, to hole, to bore

fúr vkit - to dump all over sy, to dump on sy

fura - whimsical, rum, queer

fura alak - queer cove, queer fish, queer body, odd fish

fura szerzet - queer fish, queer cove

furadék-kanál - bailer

furakodik - to shoulder, to crush, to hustle, to shove

fúrás - drill, drilling, boring

fúrást végez - to bore

furat - caliber, bore, borehole, mortice, mortise, calibre

furatmérés - probing

furatos betét - diaphragm

furcsa - funny, fanciful, quizzical, weird, cockeyed, odd

furcsa alak - odd fish, caution, rum cove

furcsa díszítés - fantasy

furcsa dolog - grotesque

furcsa ember - weirdo, singular man

furcsa étel - kickshow

furcsa fickó - rum cove

furcsa figura - quiz

furcsa minta - fantasy

furcsa módon - funny enough, strange to say, queerly

furcsa mûalkotás - fantasy

furcsa pasas - rum cove

furcsa rajz - fantasy

furcsa szerzet - freak

furcsa tárgy - grotesque

furcsa! - how come!

furcsán - oddly, strangely, weirdly, funnily, eccentrically

furcsán érzem magam - I feel funny

furcsán hangzik - strange to say

furcsán viselkedik - to carry on

furcsaság - oddity, strangeness, weirdness, peculiarity, freak

furda - welt

furdalja a lelkiismeret - to be seized with compunction

furdaló lelkiismeret - worm of conscience

furdancs - drill, brace, brace and bit

furfang - art, astuteness, cod

furfangos - tricky, astute, leery, politic, smart, foxy, ikey

furfangos csaló - beat

furfangosság - vulpinism

furgon - van

fúria - fury

furikázik - to toot, to tool, to tootle along

furkó - shit-kicker

furnér - veneer, panelling

furnérenyvezõ gép - spreader

furnérlemez - plywood, veneer

furnéroz - to veneer

fúró - auger, drill, bit

fúró ászka - gribble

fúró evezõ - scull

fúróacél - hard iron

fúróállvány - stand, rig

fúrócsúcs - auger-bit

fúródik - to bore

fúrófej - bit

fúrógép - drill

fúrógyár - auger-smithery

fúrógyártás - auger-smithery

fúrógyártó - auger-smith

fúróhegy - auger-bit

fúróiszap - drilling mud, sludge

fúrókerep - ratchet drill

fúrókészítõ - auger-smith

fúrólyuk - borehole, auger-hole

fúrólyuk-fojtás - spall

fúrólyuk feje - well-head

fúrólyuk szájnyílása - well-head

fúrólyukszelvény - log

fúrómester - pusher

fúrórúd - auger-stem

fúrórudazat szakasza - string

fúrószerszám - auger

fúrótokmány - pad

fúrótorony - derrick, rig

fúróvég - bit

fúrt kút - driven well

fúrt lyuk - auger-hole

furulya - flute

furulyalyuk - vent

furulyázás - piping

furulyázik - to pipe

furunkulus - job's comforter, boil, anthrax, anthraces

furunkulusféle - wart

fuser - tinker, gimp, slob, lunkhead, scamper, lunk

fusermunka - botch

fuss - play or pay!

fusson - run for your lives!

fusson ki merre lát! - every man for himself!

fussunk versenyt! - I'll race you!

fut - to run for dear life, to run for, to course

fut az életéért - to fly for one's life

fut utána - to run after

fut vmi mentén - to run along

futam - round, run

futamok eredménye - all the winners

futár - dispatch, courier, postillion, express messenger

futárt cserél - to exchange bishops

futárt lecserél - to exchange bishops

futás - scuttle, scud, bolt, run, running

futás közben felbomlik - to skedaddle

futás közben kapásból rúgás - flying kick

futás közben megállít - to stop sy in mid career

futás közben szétszóródik - to skedaddle

futás! - run along!, double march!, double time!

futásban - at a run

futásban kimerült - run

futásban lehagy - to overrun, overran, overrun

futásnak ered - to break into a run, to bolt

futással menekül - to fly for one's life

futástól kifulladt - run

futástól kimerült - run

futball - soccer

futball-labda - football, pigskin, pill

futball védõjátékos - line-backer

futballbelsõ - bladder

futballcipõ - football boots, soccer shoes

futballista - footballer, kicker

futballjátékos - footballer

futballozik - to play football, to play soccer

futballpálya - soccer field, ballpark, gridiron, football field

futballszélsõ - winger

futkos - to chase

futni enged - to uncoop

futni hagy - to uncoop

futó - passing, transient, caducous, runner, bickering

futó (pillantás) - hasty

futó (sakkban) - bishop

futó csók - flying kiss

futó esõ - spit, gust of rain

futó havazás - spit

futó idõzés - flying visit

futó ismerõs - pick-up

futó kép - glimpse

futó napfény - sunburst

futó pillantás - squint, glimpse

futó pillantást vet vmire - to give sg the once-over, to run one's eye over sg

futó szélváltozás - slant of wind

futó szem - run

futó szeszély - passing whim

futó zápor - gust of rain

futóárok - communication trench, sap, approach trench, trench

futócipõ - running shoes

futódaru - overhead crane

futófelület - tread, track

futófelület megújítása - recapping

futófelületet megújít - to recap

futóhíd - catwalk

futóhomok - drift of sand

futókerék - impellor, impeller

futókocsi - carriage

futókötélzet - running rigging, running gear

futólag megpuszil - to peck

futólagos - passing, cursory, momentary

futólagos ismeretség - nodding acquaintance, bowing acquaintance

futólagosan - momentarily

futóléc - walkway

futólépés - double time, scuttle

futólépés! - double time!, double march!

futólépésbe megy át - to break into the double

futólépésben - on the double, at the double

futólépésben megy - to double

futómacska - running block, crab, bogie

futómû - carriage, landing gear, undercarriage

futómû nélküli leszállás - pancake

futónövény - runner, creeper

futópálya - running track

futórózsa - rambler

futósorba rakott tégla - stretcher

futószalag - conveyer belt, conveyor belt, erecting track, band

futószámok - track events

futószár - lunge

futószerkezet - running gear

futószõnyeg - runner

futottak még - also-run, also run

futótûz - wildfire

futóvendég - transient visitor, transient

futóverseny - running match, run, foot-race

futózás - remolding, remoulding, recapping, retreading

futózott gumiabroncs - remolded tyre, remoulded tyre, recapped tyre

futtat - to run, ran, run, to race

futtat (prostituáltat) - to hype

futtat (rózsát) - to climb

futtatja a hajót - to broach a ship to

futtató - ponce

futurisztikus - futuristic

futurológia - futurology

futva - on the lam, at a run

fuvallat - waft, whiff, wind

fuvalom - puff, breath

fuvar - carriage

fuvar fizetve - carriage paid, carriage free

fuvardíj - carriage, drayage, transportation, cartage

fuvardíj fizetve - carriage free, carriage paid

fuvardíj utánvételezve - carriage forward

fuvarforduló - trip

fuvarkocsi - truck

fuvarlevél - letter of carriage

fuvaros - conveyor, conveyer, haulier, hauler, teamster

fuvaroz - to transport, to cart

fuvarozás - transportation, carrying trade, transport, cartage

fuvarozási díjtétel - rate of freight

fuvarozási vállalat - carrying trade

fuvarozó - freighter

fúvás - blow

fúvat - to apply the blast

fúvatás - blast

fúvó - blower

fúvócsõ - blow-pipe, blowgun

fúvóka - tuyère, mouthpiece, nose, jet, nozzle

fúvókás porlasztó - jet carburettor

fuvolázik - to footle the flute

fúvós - tooter

fúvós hangszer - wind instrument, tooter

fúvósok - brass and reed band, winds

fúvószél - blast air, blast

fúvószenekar - brass and reed band

fúvott - blown

fúvózörej - souffle

fux - rock

fúzió - fusion, merger, amalgamation

fuzionál - to merge, to fuse, to incorporate, to fuze

fuzionálás - fusion, incorporation

fuzionáltat - to incorporate

fuzionáltatás - incorporation

fúziós energia - fusion power

fúziós reaktor - fusion reactor

fû - herb, grass, mother, shit

fûbe harap - to lick the dust, to bite the ground

fûcsomó - tussock, tuft

füge - fig

fügefa - fig

fügekaktusz - prickly pear

fügét mutat vkinek - to bite one's thumb at sy

függ - to hang, to hinge, to be dependent on

függ vmilyen eseménytõl - to be contingent upon sg

függ vmitõl - to hang on, to turn upon, to depend on, to turn on

függelék - rider, annex, attachment, appendage

függés - subservience, dependence, subserviency, suspension

függesztett - aerial

függesztõ karika - ear

függesztõ rész - ear

függesztõ szerkezet - sling

függesztõ tag - ear

független - free, sovereign, maverick, separate, substantive

független hölgy - unattached lady

független politikus - free-lance

független újságíró - free-lance

függetleníti magát vkitõl - to cut oneself adrift from sy

függetlenség - independence, detachment, separateness

függetlenül - on one's pat

függetlenül vmitõl - irrespectively of sg, without reference to sg

függõ - pending, aerial, dependent, subservient

függõ állványzat - flying scaffolding, flying scaffold

függõ beszéd - indirect speech, indirect oration, reported speech

függõ eset - oblique case

függõ kiadások - floating charges

függõ viszonyba került herceg - mediate lord

függõágy - hammock, sack, nettings

függõben - in abeyance

függõben hagy - to leave in abeyance

függõben levõ - pending, in abeyance, in the balance

függõben marad - to hang fire, to stand over

függõben tart - to hang up

függõben van - to hang at poise

függõcímke - tag

függõkert - hanging garden

függõkosár - flake

függõleges - erect, perpendicular, vertical, plumb, sheer

függõleges csõ - standpipe

függõleges csõrakat - standpipe

függõleges emelkedés - zoom

függõleges ereszték - upright joint

függõleges esõvízcsatorna - downcomer

függõleges felrántás - zoom

függõleges gradiens - vertical gradient

függõleges helyzetben - uprightly

függõleges láncú kárpitszövés - high-warp tapestry

függõleges légáramlat - updraught, updraft

függõleges metszet - profile

függõleges mozgás - traverse

függõleges tám - stanchion

függõleges tengelyû csörlõ - capstan

függõleges vezetékû tolóablak - guillotine-window

függõleges vonal - vertical

függõlegesen - sheer, plumb, uprightly, vertically

függõlegesre állít vmit - to put sg upright, to set sg upright

függõlegesség - verticality, plummet, verticalism, plumb

függõlegestõl eltérõ - out of upright

függöny - curtain, veil, drapes, arras, hangings

függöny elé szólítás - call

függöny felgördülése - rise of the curtain

függöny mögött - behind the curtain

függönyös - curtained

függönyrúd - curtain rod

függönytartó - valance, pelmet

függõón - plummet, plumb

függõség - dependence

függõvé tesz - to gear

függõvé tesz vmitõl - to gear to sg

függvény - function

függvény differenciálhányadosa - increment of a function

függvény leszármaztatása - derivation

függvényábra - curve

függvényváltozó - variable

fül - tab, flap, flappers, lug, ear, handle, bail, bow

fül- - aural

fül által - aurally

fülbaj - aural ailment

fülbe helyezhetõ fülhallgató - insert earphone

fülbélyeg - earmark

fülbemászó - catchy, melodious

fülbevaló - earring

fülbevalót hord - to wear ring in one's ear

fülcimpa - earlobes, lobe

fülcsengés - tingle in the ears, ringing, ringing in the ear

fülébe dugja az ujját - to put the fingers in the ears

fülébe súg vkinek - to speak into sy's ear, to speak in sy's ear

fülecske - ear

fülek - flappers

fülel - to prick one's ears, to cock one's ears

fülem hallatára - in my hearing

fülembe jutott hogy - it has come to my ear that

fülemüle - bulbul, nightingale

fülemüle csattogása - jug of the nightingale

fülére húzza a kalapját - to bash in one's hat

füles - slosh, wham

füles csavar - wing

füles fotel - wing-chair

füles karosszék - wing-chair

fülesbagoly - stock-owl

fülescsavar - wing-screw

fülész - aural surgeon, ear specialist

fülét hegyezi - to cock its ears, to prick up one's ears

fület tesz - to ear

fülfecskendõ - aural syringe

fülgyógyász - ear specialist

fülhallgató - earphones

fülhasogató - strident, grating

füli - aural

fülig - over ears, over head and ears, up to the chin

fülig sáros - to be all in a muck

fülig szerelmes - lovesick, to be head over heels in love

fülig vmiben - over head and ears in sg, head over ears in sg

fülkagyló - external ear, burr, bur, outer ear

fülkaparó - aural scoop

fülkaparó-kanál - aural scoop

fülke - compartment, closet, chamber, box, chase, niche

fülkét képez - to recess

fülkét készít - to niche

fülledt - stuffy, sweaty, muggy, sultry, frowzy, frowsty

fülledtség - closeness

füllel - aurally

füllel ellát - to ear

füllent - to fib, to tell stories

füllentés - fib, story, white lie

füllentõ - storyteller

füllevágás - ear-cropping

fülnyílás - burr, bur

fülorvos - aural surgeon

fülön fog - to cop, to nab

fülönfogás - pulling

fülönfüggõ - drop earring

Fülöp-szigetek - Philippines, Philippine Islands

fülöp-szigeti - Filipino

fülöp-szigeti férfi - Filipino

fülöp-szigeti nõ - Filipina

fülpanasz - aural ailment

fülsértõ - jarring, earsplitting, grating

fülsértõ hang - grating

fülsértõ hangot ad - to jar

fülsértõ hangot hallat - to jar

fülsértõ kiáltás - squall

fülsértõ sikítás - squall

fülsértõ visítás - squall

fülsiketítõ - earsplitting

fülszerû nyúlvány - ear

fültépõ - deafening, piercing

fültépõen - piercingly

fültépõen sikít - to squall

fültincs - ringlet

fültornáchoz tartozó - vestibular

fültõmirigy-gyulladás - mumps

fültõmirigylob - mumps

fülvédõ - earmuffs

fülzúgás - tingle in the ears, singing in the ears

fülzsír - earwax

fûmag - hayseed

fûnövényzet - herbage

fûnyíró - lawnmower

fûnyíró gép - clips

fürdés - bathing, bathe, bogie, dip

fürdet - to lave, to bathe

fürdetés - dipping

fürdik - to swim, swam, swum, to take a swim, have a swim

fürdõ - soak, bath, bogie

fürdõhely - pleasure resort

fürdõkád - bath-tub, bathtub, bath

fürdõkályha - water heater

fürdõköpeny - bathrobe

fürdõkúrát tart - to take the waters

fürdõlepedõ - beach blanket, beach towel

fürdõmedence - bogie

fürdõnadrág - trunks, bathing trunks, swimming trunks

fürdõsapka - bathing cap

fürdõszoba - bathroom

fürdõszoba-használat - use of the bathroom

fürdõszobaszekrény - bathroom cabinet

fürdõszobaszõnyeg - bath-mat, bath mat

fürdõt készít vkinek - to run sy a bath

fürdõzõ - bather

fûre lépni tilos! - keep off the grass!

fûrész - saw

fûrészáru - sawn timber, lumber, timber

fûrészbak - sawhorse, buck

fûrészel - to saw, sawed, sawn, to jig

fûrészelés - jigging

fûrészelõ gép - power saw

fûrészelt gerenda - cant

fûrészes - notched, serrated

fûrészes sügér - grouper

fûrészfog - sawtooth, saw-tooth

fûrészfogú - serrulated, serrulate, jagged, serrated

fûrészkeret - bow

fûrészkészítõ - sawmaker

fûrészlap - blade

fûrészmalom - sawmill

fûrészpor - sawdust

fûrésszerû - serrated

fûrésszerû kiképzés - serration

fûrésztelep - sawmill

fürge - agile, lively, mercurial, brisk, swift, smart

fürge cselle - minnow

fürge ember - stirrer

fürge ész - quick wits, quick mind

fürge észjárás - quick wits, quick mind

fürge észjárású - mercurial

fürge eszû - rattling

fürge járású - quick of foot

fürge krikettjátékos - smart cricketer

fürge lábú - quick of foot, nimble-footed

fürge mozgás - jink

fürge ujjú - nimble-fingered

fürgén - agily, nimbly, swiftly, briskly, deftly, lightly

fürgén ad elõ - to trip

fürgén felmászik - to nip up

fürgén kitér - to jink

fürgén mozog - to brush, to whip, to jink, to nip

fürgeség - expedition, briskness, agility, alacrity

fürj - quail

fürkész - to scour about, to nose about, to nose, to snoop

fürkész vmi után - to nose after, to nose for

fürkészik - to scour

fürkészõ - searching, intent, investigative, scanner

füröszt - to bathe

fürt - tress, bunch, curl, cluster

fürt banán - bunch of bananas

fürtök - tresses

fürtökbe hull - to curl

fürtökbe rendez - to tress

fürtös - ringlety, ringleted, tressed

fürtös hajú - tressed

füst - fume, smoke, reek

füst elleni védekezés - smoke abatement

füst nélküli lõpor - cordite

füstbe megy - to end up in smoke, to melt into thin air

füstbe ment a tervünk - our plan fell about our ears

füstbetûk - smoke writing

füstbomba - smoke ball, smoke-screen bomb

füstcsatorna - tunnel, flue

füstcsiga - wreath

füstcsík - smoke band

füstcsõ - stack, flue

füstemésztés - smoke abatement

füsternyõ - canopy

füstfátyol - gauze, drift of smoke, pall of smoke

füstfejlesztõ bomba - smoke-screen bomb

füstfüggöny - blanketing smoke, smoke-screen

füstgáz - stack gas, waste gas, flue gas

füstgázcsatorna - floss-hole, floss

füstgomolyag - wisp

füstírás - smoke writing

füstjárat - tunnel, pass

füstkürtõ - canopy

füstkvarc - smoky quartz

füstöl - to smoke, to emit smoke, to fumigate, to fume

füstölés - fumigation, curing, burn, smouldering

füstölgõ - smoky, reeking

füstölgõ lámpa - smoky lamp

füstölgõ tûz - smudge

füstölõ - smoking, incense, smoky

füstölög - to emit smoke, to smother

füstölög magában - to fume

füstölög vmin - to cook

füstölõszer - fumigant

füstölt hering - red herring, kipper

füstölt ízû - smoky

füstölt sós hering - bloater

füstös - smoky, turbid

füstös felcsapó lángok - lurid flames

füstös képû - swarthy, swart

füstöt bocsát ki - to emit smoke, to fume

füstöt okád - to belch forth smoke, to belch out smoke

füstpászma - drift of smoke

füstszínû üveg - tinted glass

füstszûrõ - filter

füstszûrõs - filter-tip, filter-tipped

füsttel teli - smoky

füsttelenítés - smoke abatement

füsttõl befeketített - smoky

füsttõl feketére festett - smoky

fûszál - spear

fûszer - relish, condiment, herb, spice, sauce

fûszeráru - groceries

fûszeres - grocer, spicy, seasoned

fûszeres disznóhús sonkával - spam

fûszeres mártással készült hal - matelote

fûszeres olasz kolbász - pepperoni

fûszeres sajtmártás - mornay souce

fûszeresen fõz - to devil

fûszeresen süt - to devil

fûszeresnél - at the grocer's

fûszerez - to sauce, to season, to flavour, to flavor

fûszerezés - seasoning

fûszerezetlen - unseasoned, bland

fûszerezett - seasoned

fûszerezett sajt - green cheese

fûszerfélékben gazdag - spicy

fûszernövény - herb

fûszernövényekben gazdag - spicy

fûszersajt - green cheese

fûszerüzlet - grocery

fûszerüzletben - at the grocer's

fût - to heat, to warm, to stoke, to fire, to fire up

fûtés - firing, heater

fûtõ - stoker

fûtõanyag - firing, fuel

fûtõházba beállítás - housing

fûtõházba elhelyezés - housing

fûtõolaj - fuel oil, residue, bunker oil, burner fuel oil

fûtõszál - filament, hot electrode, heater, heating wire

fûtõtelep - filament battery

fûtõtér kezelõszemélyzete - black gang

fûtõtest - radiator

fütyi - willy, dickey, dicky, dick

fütykös - cudgel, dick

fütty - whistle, blast

füttyentés - wolf-whistle

füttypont - singing point

füttyszóval bebocsátást kér - to whistle for the road

füttyszóval zöld jelzést kér - to whistle for the road

fütyül - to hiss, to zip, to flout, to wuther, to whistle

fütyülés - whiz, singing, ping, whizz, zip, whistle, hiss

fütyülõ - singing

fütyülõ bomba - pipsqueak, pip-squeak

fütyülök a kiadásokra! - expense be blowed!

fütyülök a konvenciókra! - convention be sugared!

fütyülök rá! - I don't give a damn!, I don't care a hang!

fütyülök rád! - you be blowed!

fütyülõréce - widgeon

fûútvonalak - arterials

füvekbõl álló - herbal

füvekbõl készített - herbal

fûvel-fával lefekszik - she is rather promiscuous

fûvel bevet - to turf

füves - swardy, soddy, grassy, grass-grown

füves táj - grassland

füves terület - grassland

füves vetésforgó - grass crop rotation

füvesít - to grass, to turf, to sod with grass

füvészkert - botanical garden

füvészkönyv - herbal

füvezet - herbage

fûz - to stitch, sallow

fûzbarka - willow pussy

füzér - rope, string

füzérdíszítés - festoon

füzérrel díszít - to festoon, to garland

füzértánc - cotillion, cotillon

füzértáncot jár - to cotillon, to cotillion

füzértáncot táncol - to cotillion, to cotillon

füzérvirágzat - spike

füzérvirágzatot hoz - to spike

füzet - exercise book, pamphlet

fûzfa - willow, sallow, willow pussy

fûzfapoéta - poetaster, rhymester, builder of rhymes

fûzfavers - doggerel

fûzõ - corset, string, girdle, lace

fûzõdik - to attach

fûzõfonal - bar

fûzõgép - stapler, tag machine

fûzõhegy (cipõfûzõn) - tag

fûzõheggyel ellát - to tag

fûzõkapocs - staple

fûzõkarika - grummet

fûzõs cipõ - lace boots

fûzõs vadászcsizma - hunting boot

fûzõszalag - lace

fûzõt vesz magára - to corset

fûzõt visel - to lace

fûzött - unbound, in paper boards

fûzött kötés - limp boards

fûzõtû - blunt

fûzõzsinór - lace, bands

 

 
A | B | C | D | E1 | E2 | F1 | F2 | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Find free glossaries at TranslationDirectory.com

Find free dictionaries at TranslationDirectory.com

Subscribe to free TranslationDirectory.com newsletter

Need more translation jobs from translation agencies? Click here!

Translation agencies are welcome to register here - Free!

Freelance translators are welcome to register here - Free!

Submit your glossary or dictionary for publishing at TranslationDirectory.comFree Newsletter

Subscribe to our free newsletter to receive news from us:

 

Menu

Use More Dictionaries
Use Free Glossaries
Use Free Translators
Use Free Software
Submit Your Dictionary
Post Translation Job
Find Freelance Translators
Read Translation Articles
Register Translation Agency
Submit Your Resume
Obtain Translation Jobs
Visit Language Job Board
Subscribe to Free Newsletter
Buy Database of Translators
Obtain Blacklisted Agencies
Vote in Polls for Translators
Advertise Here
Read our FAQ
Read Testimonials
Admire God's Creations
Use Site Map

Advertisements

translation directory

christianity portal
translation jobs


 

 
Copyright © 2003-2024 by TranslationDirectory.com
Legal Disclaimer
Site Map